e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A Rare Case Report: Primary Skeletal Muscle Located Cyst Hydatic

Submitted : 10.05.2021 Accepted : 29.07.2021 Published: 29.09.2021

Abstract

Hydatid cyst is a parasitic cystic disease caused by Echinococcus. Although this parasitic disease mostly affects the liver and lungs in the body, involvement in many parts of the body has been reported in the literature. A 50-year-old female patient presented to our clinic with a palpable mass and pain in her left thigh. Considering the lipomatous mass formed in the soft tissue, the patient was requested ultrasonography, and total cyst excision was performed with the pre-diagnosis of hydatid cyst due to the appearance of a cyst. During the operation, cysts were observed, and histopathological examination reported hydatid cyst. Albendazole treatment of 15 mg/kg/day was started. It was observed that the complaint of the patient who was called for control had disappeared. In regions such as our country where hydatid cysts are endemic, it should be kept in mind that hydatid cyst may also be present in the etiology of soft tissue masses.
Keywords : Hydatid cyst , skeletal muscle involvement , muscle pain

Turkish Abstract

Kist hidatik, Echinococcus'un neden olduğu paraziter kistik bir hastalıktır. Bu paraziter hastalık vücutta en fazla karaciğer ve akciğerde tutulum gösterse de, literatürde vücudun birçok yerinde tutulum bildirilmiştir. 50 yaşında kadın hasta, kliniğimize sol uyluk bölgesinde ele gelen kitle ve ağrı şikayeti başvurdu. Yumuşak dokuda oluşan lipomatöz kitle düşünülerek ultrasonografi istenen hastada kistik görünüm gelmesiyle kist hidatik ön tanısıyla total kist eksizyonu yapıldı. Ameliyat sırasında kistlerin olduğu görüldü ve histopatolojik inceleme sonucunda kist hidatik olduğu rapor edildi. Hastaya 15 mg/kg/gün albendazol tedavisi başlandı. Kontrole çağrılan hastanın şikayetinin geçmiş olduğu görüldü. Ülkemiz gibi kist hidatiğin endemik olduğu bölgelerde, yumuşak dokuda gelişen kitlelerin etiyolojisinde kist hidatik de olabileceği akla getirilmelidir.
Turkish Keywords : , Kist hidatik , iskelet kas tutulumu , kas ağrısı

Introduction

Kist hidatik, Echinococcus'un neden olduğu paraziter kistik bir hastalıktır. Afrika , Akdeniz havzası, Ortadoğu ülkeleri, Güney Amerika, Yeni Zelanda ve Avusturalya’da endemik olarak sıkça görülür. Echinococcus granulosis, nadir olarak ise  Echinococcus alveolaris’in etken olduğu ve genellikle uniloküler kistik hastalığa neden olur. Ana konakçı olarak köpek, kurt ve tilki gibi hayvanlar, ara konakçılar ise koyun keçi ve büyük baş hayvanlardır1. Hidatik kist, vücutta en sık karaciğer ve akciğerde gelişebilse de vücudun hemen hemen her yerinde veya organında gelişebilir. İskelet kaslarında da oluşabilen bu paraziter hastalık ise oldukça nadirdir2. Kist hidatik tanısı koymak zordur ve  esas olarak serolojik ve radyolojik yöntemlerle tanı koyulabilmektedir. Kas kist hidatik hastalığının tedavisi ise kistin çevre doku ile beraber total çıkarılmasıdır(perikistektomi)3. Bu olguda, sol uyluk medial yüzde, kas içinde kist hidatik saptanan 50 yaşında kadın hasta sunulmuştur.

Case Report

50 yaşında kadın hasta sol uyluk medial bölgede yaklaşık 4 aydır ele gelen kitle ve ağrı şikayeti ile kliniğimze başvurdu. Fizik muayenesinde sol uyluk medial yüzde yaklaşık 10x5 cm’lik palpasyonla ağrılı kitle tespit edildi. Hastanın şişlik dışında herhangi bir inflamatuvar belirtisi yoktu. Labaratuvar incelemesinde, hemogram ve biyokimya testleri normaldi. Mevcut fizik muayene ve labaratuvar testlerine göre, hastada adipoz doku kaynaklı lipomatöz kitle ön tanısı ile ultrasonografi incelemesi istendi. Yapılan ultrasnografide, kas içi kistik görünüm ile raporlandı. Hastaya kist hidatik öntanı ile operasyon önerildi. Operasyon sırasında adduktor kası içerisinde kistik lezyonlar görüldü ve tüm kistler çıkarıldı(Şekil 1-2).

Şekil 1
Ameliyat sırasında kistlerin görünümü
Şekil 2
Germinatif membran

 

Çıkarılan kistlerin histopatolojik inceleme sonucu kist hidatik olarak rapor edildi. Postoperatif yapılan tetkiklerde sistemik kist hidatik bulgusu saptanmadı. Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu sonucuna göre Albendazol tedavisi (15 mg/kg/gün) tedavisi başlandı. Kontrole çağılan hastanın şikayetleri geçmiş olduğu görüldü.

Discussion

Kist hidatik en çok karaciğeri daha sonra ise akciğerleri etkiler. Diğer organlardaki enfeksiyon, primer yerleşimli ya da enfeksiyona sekonder olabilir 4. Primer kasta yerleşen kist hidatik olgusuna literatürde çok nadir rastlanmaktadır ve bu oran %2-3 olarak bildirilmiştir 2.

Birçok kas tutulumu vakası rapor edilmiştir ve en çok  kas tutulumu bölgesi boyun bölgesidir. Bunu gövde kasları ve sonra uzuvların kök kısımları takip eder 4. Literatürde uyluk bölgesinde primer iskelet kası kist hidatiği olarak; kuadriseps  kası , sartoryus kası ve adduktor kası ve vastus kasları lokalizasyonlarında vakalar rapor edilmiştir 5.

 Kist hidatiğin iskelet kas lokalizasyona yerleşmesinin patogenezi hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bazı yazarlar bunun doğrudan yara yoluyla köpek ısırğı gibi direkt implantasyondan kaynaklandığını iddia etmesine rağmen çoğu yazar embriyonun bağırsaktan çıktıktan ve karaciğer ve akciğerden oluşan iki filtreden geçtikten sonra sistemik dolaşımdan kaslara ulaşabileceğine inanıyor 2, 5. Primer kas lokalizasyonlu kist hidatiğin nadir görülmesinin sebepleri olarak birkaç faktör olabilir. İlk olarak, yüksek laktik asit seviyeleri nedeniyle iskelet kası kist hidatik için  olumsuz bir ortam olarak kabul edilir ve olumsuz bir büyüme ortamı yaratır. İkincisi, Karaciğer ve akciğerin bariyer etkisidir 6.

 İskelet kası içerisindeki kist hidatik olgularının tanısında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve  magnetik rezonans görüntüleme (MRG) anahtar rol oynamaktadır. Garcia-Alvarez ve  Mseddi ‘nin yayınladığı çalışmalarda; ameliyat öncesi tanı için altın standart olarak  ultrasonografi ve MRG önermektedirler 7, 8.

 Biyopsi, histopatolojik tanı için kullanılabilir, ancak kist hidatik enfeksiyonun doğrudan yayılabileceği unutulmamalıdır. Mevcut literatürde kist hidatik tanısında rutin biyopsi kullanımını önerilmemektedir 6. Ayrıca ameliyat öncesi kesin tanı koymadan yapılan cerrahi girişimlerde anaflaksi ve kistin direkt yayılımı söz konusu olabilir. Bu sebeple;  kas içinde saptanan apse, hematom veya tümöral lezyonlar için, ameliyat öncesinde  hastalardan mutlaka görüntüleme istenmelidir.

 Bu vakalarda en iyi tedavi seçeneği olarak perikistektomi ve ardından medikal tedavi düzenlenmesidir. Cerrahi işlem sırasında kopma veya kistlerin bozulmasından kaçınılmalıdır ki; anafilaksi, lokal ve uzak yayılma gibi komplikasyonlar gelişebilir 6, 9. Ameliyat sırasında hipertonik solusyonla ile irigasyon yapılmalıdır 5, 10. Medikal tedavide, mebendazole ve albendazole kist hidatik hastalığında yaygın olarak kullanılır. Albedanzole daha iyi bağırsak emilimi ve kistik materyal içinde daha yüksek konsantrasyonda bulunması nedeniyle tercih edilmelidir 6. Albendazol için önerilen doz 15 mg/kg/gün olacak şekilde üç ay önerilmektedir 1.

 Sonuç olarak; yumuşak dokuda oluşan kitlelerinin çoğunluğu adipoz doku kaynaklı iyi huylu lezyonlardır. Ülkemiz gibi endemik bölgelerde, cerrahi eksizyon düşünülen vakalarda kist hidatiği atlamamak için mutlaka en az ultasonografi görüntüleme yöntemi istenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

References

  1. Al-Hakkak SMM. Adductor magnus muscle primary hydatid cyst rare unusual site: A case report. Int J Surg Case Rep. 2018;51:379-384.
  2. Melis M, et al. Primary hydatid cysts of psoas muscle. ANZ J Surg. Jun 2002;72(6):443-445.
  3. Argy N, et al. Primary musculoskeletal hydatid cyst of the thigh: Diagnostic and curative challenge for an unusual localization. Can J Infect Dis Med Microbiol. Fall 2013;24(3):e99-e101.
  4. Sharif Tahir AM, Bahjat AS, Mohammed AA. Primary infected hydatid cyst of the thigh in a young lady; case report with literature review. Ann Med Surg (Lond). Nov 2019;47:32-35.
  5. Onat ŞŞ, ve ark. Kuadriceps kasında primer yerleşimli kist hidatik: olgu sunumu. 2014.
  6. Muratori F, et al. Hydatid cyst in the vastus lateralis muscle: a case report. Clin Cases Miner Bone Metab. May-Aug 2017;14(2):262-264.
  7. Garcia-Alvarez F, et al. Musculoskeletal hydatid disease: a report of 13 cases. Acta Orthop Scand. Apr 2002;73(2):227-231.
  8. Mseddi M,  et al. [Hydatid cysts in muscles: eleven cases]. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. May 2005;91(3):267-271.
  9. Kurt A, ve ark. Primer intramusküler hidatik kist: olgu sunumu. Cumhuriyet Medical Journal (CMJ). 2009;31(4):445-447.
  10. Orhan Z, ve ark. Primary subcutaneous cyst hydatic disease in proximal thigh: an unusual localisation: a case report. BMC Musculoskelet Disord. Nov 7 2003;4:25.

Who liked this


No one liked this yet.

Followers