Create Account
Forget Password

Authors

Sertaç Arslan
Hitit Üniversitesi Tıp Fakül...
Yasemin Arı Yılmaz
Hitit Üniversitesi Tıp Fakül...
Hilal Onaran Boyacı
Hitit Üniversitesi Tıp Fakül...
Güven Güney
Hitit Üniversitesi Tıp Fakül...
Meral Gülhan
Hitit Üniversitesi Tıp Fakül...

Who liked this


No one liked this yet.

Followers


A Rare Case of Benign Lung Tumor: Endobronchial Lipoma

Endobronchial Lipoma
Articles > Pulmonology
Submitted : 03.02.2021
Accepted : 21.03.2021
Published : 30.04.2021

Turkish abstract

Akciğerin benign tümörleri nadir görülmektedir. Endobronşiyal Lipom akciğerin çok nadir görülen benign bir tümörüdür. Yavaş büyüme gösteren bu tümör bronş obstrüksiyonuna neden olarak postobstüktif pnömoni, kalıcı parankim hasarı gibi patolojilere yol açabilmektedir. Bununla birlikte bu olgular astım, kronik bronşit gibi yanlış tanılarla uzun süre izlenebilmektedir. Kronik öksürük nedeniyle başvuran ve bronkoskopik biyopsi ile tanı konulan akciğerin nadir görülen benign tümörü olan Endobronşiyal Lipom olgusu literatür eşliğinde sunuldu.

Introduction

Benign akciğer tümörleri tüm akciğer tümörlerinin % 2-5’ni oluşturmaktadır ve çeşitli tümör gruplarını içermektedir. Bu tümörlerin % 90’nı adenomlar ve hamartomlar oluşturmaktadır1. Lipomlar vücutta en sık görülen tümörler olmasına rağmen endobronşiyal lipom, trakeobronşiyal ağacın mezodermal kökenli en nadir tümörlerinden biridir2. Tüm akciğer tümörlerinin %0.1’ini, benign tümörlerin %1.4 ile 13’ünü oluşturur1-3. Bu tümörler yavaş büyürler ve akciğer lipomu olan olgular sıklıkla astım ya da kronik bronşit gibi yanlış tanılarla uzun süre izlenebilirler. Ayrıca bu tümörler bronş hasarına ve postobstrüktif pnömoni nedeni ile parenkim hasarına yol açabilirler4, 5. Tümörün çoğunlukla orta yaşlı erkeklerde görüldüğü bildirilmiştir6. Tümör yavaş büyür ve damarsızdır. Normalde bronş ağacı yapısında bulunan yağ dokusundan kaynaklanır. Genellikle lob veya segment bronşlarının proksimal kısımlarında görülür2. EL, klinikte bronşiyal karsinoid ve malign tumorler ile karışabilir.

Bu çalışmada, bronkoskopik forseps biyopsi ile tanı konulan ve çok nadir görülen endobronşiyal lipom olgusu, ender görülmesi nedeni ile sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir.

Case Report

Yetmişdört yaşında erkek hasta bir aydır devam eden kuru öksürük ve hafif nefes darlığı şikayetiyle göğüs hastalıkları polikliniğine başvurdu. Hastanın özgeçmişinde 25 yıl günde bir paket sigara öyküsü mevcuttu, ancak son 20 yıldır sigara kullanmıyordu.  Soygeçmiş öyküsünde özellik saptanmadı. Fizik incelemesinde, genel durumu iyi, bilinci açıktı. Kan basıncı: 120/80 mmHg, nabız:82/dk, ateş:36.7° C, solunum sayısı: 21/dk idi. Solunum sistemi muayenesinde solunum sesleri kabalaşmış alınıyordu. Laboratuvar incelemelerinde, tam kan sayımı ve serum biyokimya değerleri normal sınırlardaydı. Hastaneye başvuru sırasında çekilen akciğer grafisinde sol alt lobda minimal konsolidasyon dışında patolojik bulgu gözlenmedi. Solunum fonksiyon testinde hafif obstruksiyon bulgusu saptandı (FVC= %72, FEV1= %62, FEV1/FVC= 64%). Ampirik tedaviye rağmen öksürük şikayetinin devam etmesi üzerine hastaya Bilgisayarlı Toraks Tomografi (BT) çekildi. Toraks BT’de sol üst lob – alt lob ayrım karinasında vejetan görünümde yumuşak doku lezyonu (density -73 HU) gözlendi (Şekil 1).

Şekil 1
Toraks BT’de solda sekonder karinada lezyon

 

Hastaya fiberoptik bronkoskopi yapıldı. Sol üst lob - alt lob ayrım karinasında lümene doğru protrüze, alt lob girişini neredeyse tıkayan, düzgün yüzeyli, hareketli lezyon gözlendi. Forseps ile biyopsi alındı. Patoloji sonucunda bronş epiteli ile çevrili bronş mukoza örneğinde epitel altında mikst tip inflamasyon ile birlikte matür yağ dokusuna ait fragmanlar saptandı, akciğer patolojisi konusunda deneyimli patoloji uzmanı tarafından endobronşial lipom olarak yorumlandı (Şekil 2).

Şekil 2
Hematoksilen Eozin. X10 VE X40. Erode bronş epiteli ile çevrili bronş mukoza örneğinde epitel altında mikst tip inflamasyon, kapiller proliferasyon ve matür yağ dokusu fragmanları

Olgumuzda klinik semptomlar nonspesifik tedavi ile geriledi. Hastaya endobronşial rezeksiyon ve cerrahi rezeksiyon seçenekleri hakkında bilgi verildi, rezeksiyon önerildi. Hasta ileri işlemi kabul etmedi, klinik takibe alındı.

 

Discussion

Endobronşiyal lipom ilk kez 1927’de Kernan tarafından bildirilmiştir1. Endobronşial lipom nadir görülen benign bir tümördür7. Endobronşial lipoma insidansı çeşitli yayınlarda %0.1 ile %13 arasında belirtilmektedir2. Buna ek olarak akciğerin benign tümörleri rezeke edilen tüm akciğer kanserlerinin %1’inden azını içermektedir8.

Endobronşiyal lipom 29-78 yaş arasında görülmekle birlikte, hastaların çoğu orta yaştadır1. Görülme sıklığı erkeklerde daha fazladır. Endobronşiyal lipom klinikte semptomsuz seyredebileceği gibi yakınmalar genellikle hava yolu tıkanıklığının neden olduğu bulgulara bağlıdır. Olguların çoğunda asıl semptom öksürüktür. Diğer bulgular; artan nefes darlığı, hırıltılı solunum, hemopitizi, göğüs ağrısı, tekrarlayan ateş epizotları ve obstrüktif pnömoni semptomlarıdır. Semptom süresi genellikle birkaç ay ile birkaç yıl arasında değişebilir1. Bizim olgumuzda bir aydır devam eden kuru öksürük ve hafif nefes darlığı şikayetleri mevcuttu.

Endobronşiyal lipom atelektazi ve tekrarlayan pnömoni sonucunda bronşektaziye neden olabilir1. Muraoka ve ark.9 64 endobronşiyal lipom olgusunu araştırdıkları çalışmada, hastaların %80’inin akciğer grafisinde anormallik görüldüğünü, geri kalan %20’sinde ise akciğer grafisinin normal bulunduğunu bildirmişlerdir. Radyolojik görünümlerin hemen hemen yarısı konsolidasyon, atelektazi nedeni ile infiltratif görünüm ve akciğerin distalinde pnömoni şeklindedir. Olgumuzda akciğer grafisinde grafisinde sol alt lobda minimal konsolidasyon gözlendi. Endobronşiyal lipomlar genellikle 1 ile 3 cm arasında boyutlarda bildirilmiş olup, daha sık olarak büyük bronşlarda yerleşik olarak saptanır1. Olgumuzda radyolojik olarak yaklaşık 1 cm boyutunda endobronşial lipom mevcuttu. Olgumuza yapılan FOB’da solda sekonder karinada lezyon görüldü ve biyopsi alındı, patolojik tanısı endobronşial lipom olarak bildirildi.

Endobronşiyal lipom komplike olmamış olgularda konservatif olarak ve benign karakteri nedeni ile erken dönemde endoskopik olarak tedavi edilebilir. Eğer tümör büyük ise veya tümör arkasındaki akciğer dokusunda harabiyet var ise cerrahi rezeksiyon düşünülmelidir10. Bununla birlikte, yayınlanan bir meta-analizde11, özellikle son yıllarda bronkoskopik yöntemlerde meydana gelen gelişmeler ve kullanımın yaygınlaşması ile, endobronşial lipomlarda bronkoskopik yöntemlerle tedavinin ağırlık kazandığı bildirilmiştir. Griffeth ve ark.12 yayınladığı derlemede, 2010 yılından sonra vakaların %72.7’sinin bronkoskopik yöntemlerle tedavi edildiği bildirilmiştir.

Endobronşial lipom tedavisinde bronkoskopik tedavi seçeneği ön planda olmakla birlikte, tedavi konusunda nihai kararın olgu bazında verilmesi uygundur.

References

 1. Huisman C, et al. Endobronchial lipoma: a series of three cases and the role of electrocautery. Respiration. 2000;67(6):689-92.

 2. Eastridge CE, Young JM, Steplock AL: Endobronchial lipoma. South Med J. 1984;77(6):759-61.
 3. Mendelsons SL, Fagelman D, Zwanger-endelsohn S: Endobronchial lipoma demonstrated by CT. Radiology 1983;148(3):790.
 4. Pollefliet C, et al. Endobronchial lipomas: rare benign lung tumors, two case reports. Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer. 2009;4(5):658-60.
 5. Irani F, et al. An endobronchial lipoma mimicking asthma and malignancy. Primary care respiratory journal: journal of the General Practice Airways Group. 2010;19(3):281-3.
 6. Coekeroft DW, et al: Endobronchial lipoma: two cases and review of the literature. Can Med Assoc J. 1976;115(4):326-8.
 7. Jensen MS, Petersen AH. Bronchial lipoma. Scand J Thor Cardiovasc Surg 1970;4:131-4.
 8. Martini N, Beattie EJ. Less common tumors of the lung. In: Shields TW, editor. General Thoracic Surgery. 2nd ed. Philadelphia: Lea and Febiger; 1983. p. 770-779.
 9. Muraoka M, et al. Endobronchial lipoma: review of 64 cases reported in Japan. Chest 2003;123:293-6.
 10. Destito C, Romagnoli et al. Endobronchial lipoma: endoscopic resection or surgical excision? Report of a case and review of the literature. G Chir 1995;16:445-7.
 11. Akella P, et al. Meta-analysis of a master mimicker: endobronchial lipoma. Chin Clin Oncol. 2020;9(2):11.
 12. Griffeth EM, et al. Endobronchial Lipoma: Case Report and Literature Review. Am J Med Sci. 2020:S0002-9629(20)30304-9.
Keywords : Lipom , Bronkoskopi , Pulmoner Neoplazi , Bilgisayarlı Tomografi

Comments

Login for send comment.