e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Not Myth Just Real: A Giant Cutaneous Horn in Frontal Region

Submitted : 29.07.2014 Accepted : 10.09.2014 Published: 30.09.2014

Abstract

Cutaneous horns are lesions with hyperkeratose resembling that of an animal horn.Cutaneous horn is most commonly located in face, ears, shoulders, forearm, hand and other sun exposed areas. Cutaneous horn may be associated with benign, pre-malignant and malignant lesions. Although its height varies much more ;a cutaneous horn more than 1 cm height is rare.Because surgeons frequently remove these horns earlier. In this case report we present a 89-year-old female patient suffering from giant cutaneous horn in frontal region, that expands to inferior and restricts the field of vision
Keywords : Myth , Giant , Cutaneous Horn

Turkish Abstract

Kutanöz hornlar hayvan boynuzuna benzeyen, hiperkeratoz zemininde gelişen cilt lezyonlarıdır. Kutanöz horn genellikle yüz, kulak, omuz, ön kol ve el gibi güneşe yoğun olarak maruz kalan bölgelerde sık görülmektedir. Benign, premalign ve malign lezyonlarla ilişkili olabilmektedir. Boyutları değişken olmakla birlikte; boyu 1 cm? yi geçen kutanöz horn vakaları oldukça nadirdir. Çünkü cerrahlar tarafından sıklıkla erken dönemde eksize edilirler. Bu olgu sunumunda , 89 yaşında bir bayan hastada frontal bölgeden gelişip inferiora uzanım gösteren ve görüş alanını sınırlayan dev bir kutanöz horn vakasını sunmayı amaçladık.
Turkish Keywords : , Efsane , Dev , Kutanöz Horn

Introduction

Kutanöz horn ya da diğer adıyla  horn kutaneum iyi tanımlanmış, deri yüzeyindeki boynuzumsu, konikal hiperkeratotik lezyonlardır 1. Çoğu kirli sarı-beyaz renkte, değişik şekil ve boyutlarda olup düz, kavisli ve kıvrımlı şekillerde de görülebilir 2. Boyu 1 cm?yi geçen kutanöz horn vakaları oldukça nadirdir  çünkü sıklıkla erken evrede cerrahlar tarafından eksize edilirler 3. Tabanında sebase adenom, seboreik keratoz, keratoakantom, hemanjiom, kseroderma pigmentozum, viral siğiller, solar keratoz, lökoplaki, Bowen hastalığı, aktinik keratoz, bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom, Kaposi sarkomu ve sebase karsinom bulunabilir 4. Bu olgu sunumumuzda, 89 yaşında bayan hastada sol frontal bölgeden gelişip inferiora doğru uzanım gösteren ve sol göz görüş alanını kısıtlayacak boyuta ulaşan  dev bir kutanöz horn  vakasını sunmayı amaçladık.

İhmal edilmiş  kutanöz horn vakalarının oldukça büyük boyutlara ulaşabileceğini ve hastada çok ilginç semptomlara ve klinik prezentasyonlara yol açabileceğini bu olgu sunumumuzla vurgulamaya çalıştık.

Case Report

Seksen dokuz  yaşında kadın hasta sol frontal  bölgede 2  yıldır mevcut olan ve zamanla büyüme gösteren kirli sarı renkte, sert, boynuzumsu kitle nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın anamnezinden, bu kitlenin oldukça küçük kızarık bir lezyon olarak başladığı ve kaşıntı, kanama şikayetinin olmadığı öğrenildi. Hasta zamanla lezyonun üzerinde beyaz renkli kabuklanmalarının olduğunu ve son 8 ayda kitlenin boyutlarının artıp boynuzumsu bir şekil aldığını belirtti. Uzun süreli güneşe maruziyet hikayesi mevcut olan hastamızda ağrı,  kaşıntı veya  kanama hikayesi yoktu. Fizik muayenesinde sol frontal bölge yerleşimli, 3,7x2x1,8 cm boyutlarında, hiperkeratotik görünümde, oldukça sert, tabana fiske ve kirli sarı renkte bir cilt lezyonu mevcut idi  ( Şekil 1A , Şekil 1B).

Şekil 1A:
Frontal bölgeden gelişip inferiora uzanım gösteren ve görüş alanını sınırlayan dev kutanöz horn vakasının preoperatif anteriordan görünümü

Şekil 1 :
Frontal bölgeden gelişip inferiora uzanım gösteren ve görüş alanını sınırlayan dev kutanöz horn vakasının preoperatif lateralden görünümü

 

Hastanın  özgeçmişinde ve soygeçmişinde herhangi bir cilt kanseri ve kronik bir cilt hastalığı öyküsü yoktu. Servikal ve preaurikuler lenf nodu muayenesinde ele gelen lenf nodu yoktu. Hasta lezyonun büyümesi ile birlikte görüş alanına uzanım gösterdiğini ve yukarı bakışta belirgin olmak üzere lezyonun görüş alanını kısıtladığını belirtti. Lokal anestezi altında operasyona alınan  hastada  lezyon 0,5 cm cerrahi güvenlik sınırı konularak eliptik bir insizyonla  total olarak eksize edildi. Defekt alan primer olarak kapatıldı  (Şekil 2).

Şekil 2:
Total olarak eksize edilen dev kutanöz hornun eksizyon sonrası intraoperatif görünümü

 

Yapılan  histopalatolojik inceleme sonucu; seboroik keratozun bir alt tipi olan  inverted foliküler keratoz olarak raporlandı, taban ve yan cerrahi sınırların lezyon içermediği belirtildi.

Discussion

Kutanöz horn ciltten projekte olan, içeriğindeki yoğun keratinöz materyal nedeniyle boynuza benzetilen, birçok farklı etyolojik nedene bağlı oluşabilen cilt lezyonlarıdır. Genelllikle yüz bölgesinde kulaklarda,önkol, el dorsumu gibi yoğun şekilde güneşe maruz kalan bölgelerde görülür 4-6. Vakaların %16-20?sinde birlikte eşlik eden bir malignite bulunma ihtimali vardır. Kutanöz horn patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Ancak tabanında var olan primer patolojilerden biri olan benign,  premalign ve malign değişikliklerin bir sonucu olarak oluşan kompakt keratin proliferasyonu ve adhezyonun artışı sonucu oluştuğu düşünülmektedir7.  Kutanöz horn  tabanında %61,1 oranında benign lezyonlar, %23,2 oranında premalign lezyonlar ve %15,7 oranında ise malign lezyonlar saptanmıştır 8. Tabanı  düz, nodüler ve krateriform şekillerde olabilir 6,7. Benign lezyonlardan; seboreik keratoz, premalign  lezyonlardan; aktinik keratoz ve malign lezyonlardan; skuamoz hücreli kanser en sık eşlik eden klinik antitelerdir 9.

Hastanın kaşıması ve travmatize etmesi sonucu kutanöz horn tabanında inflamasyon gelişebilir. Kutanöz horn tabanında inflamasyon, endurasyon ve hassasiyetin olması, uzun sure güneş ışınlarına maruz kalan yaşlı ve açık tenli kişilerde tabanında malign lezyon bulunma ihtimalini arttırmaktadır 4. Olgumuz açık tenli ve yaşlı olup, uzun süreli güneşe maruziyet hikayesi mevcut idi. Fakat histopatolojik  inceleme sonucu  benign bir lezyon olan seboreik keratozun bir alt tipi inverted foliküler keratoz olarak raporlandı.

Kutanöz horn tedavisinde en çok tercih edilen tedavi yöntemi lezyonun total cerrahi eksizyonudur. Verruka vulgaris, molluskum kontaginozum ve aktinik keratoza bağlı gelişen kutanöz horn vakaları icin kriyoterapi ile lokal destruksiyon uygulanabilir. Cerrahi tedavisini istemeyen hastalar için karbondioksid veya Nd YAG lazer tedavisi önerilmektedir 7-10.

Olgu sunumumuzda bahsettiğimiz gibi ihmal edilmiş kutanöz horn vakaları oldukça büyük boyutlara ulaşıp,  hastanın günlük hayatını kısıtlayıcı ilginç semptomlara ve ilginç klinik prezentasyonlara neden olabilmektedir. Önerilen,  bu tür kutanöz horn vakalarının  altında eşlik eden malignite  ihtimali de göz önünde bulundurularak erken cerrahi eksizyonudur.

References

  1. Bondeson J, Home E, Hunter J. Cutaneous horns: Am J Dermatopathol.  2001;23:362-9.
  2. Yesilova Y, Soylu S, Bakır Ş, Yavuz C. Giant cornu coutaneum.  Türkderm.  2010;44:232-4
  3. Görgü M, et al.  Giant cutaneous horn.  Ann Plast Surg.  1999;43:674.
  4. Ozturk S, et al. Squamous cell carcinoma arising in the giant cutaneous horns accompanied with renal cell carcinoma. Eur J Plast Surg.  2006;28:483-5.
  5. Nath AK, Thappa DM.  Crab-like appearance of cutaneous horns.  Indian J Dermatol Venereol Leprol.  2009;75:300-1.
  6. Home E. Observations on certain horny excrescences of the human body. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.  1791;81:95-105.
  7. Mencia-Gutierrez E, et al.  Cutaneous horns of the eyelid: a clinicopathological study of 48 cases. J Cutan Pathol.  2004;31:539-43.
  8. Kumaresan M, Kumar P, Pai MV.  Giant cutaneos horn. Indian J Dermatol.  2008;53:199-200.
  9. Yu RCH, Pryce DW, Macfarlane AW, Stewart TW.  A histopathological study of 643 cutaneous horns. Br J Dermatol.  1991;124:449-52.
  10. Schosser RH, Hodge SJ, Gaba CR, Owen LG. Cutaneous horns: a histopathologic study. South Med J.  1979;72:1129-31.

Who liked this


No one liked this yet.

Followers