e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A 15 cm Diameter Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm: A Case Report. Clinical and Operational Techniques

Submitted : 07.10.2013 Accepted : 09.10.2013 Published: 15.11.2013

Abstract

The rupture risk of abdominal aortic aneurysm (AAA) is primarily proportional to the amounth of increase in diameter.In the literatüre ruptured dissected AAA with maximus diameter >13cm is rarely reported and the overall mean age is 70 years.In this article 15 cm in diameter and 59 years old hypertansive male patent with ruptured AAA was presented with the clinical and operative tecniques. The huge size of AAA trumphs the surgical tecniques but meanwhile sometimes the only available treatment is open repair with succesful results. Also in some emergency cases the patient is not stable enough to prepare the preoperative imagining. Our case report describes the giant AAA which presented with rupture and rarely reported.
Keywords: Abdominal aorta , Aneurysm , Rupture

Özet

Abdominal aort anevrizmalar (AAA)?da rüptür riski, öncelikle çapları ve artış miktarı ile orantılıdır. Literatürde rüptüre- diseke AAA?larda maksimum çapı >13 cm çok az vaka bildirilmiştir ve genel yaş ortalaması 70 yaş üzeridir. Çapları büyük olan AAA?larda cerrahi yaklaşım çok zor olmaktadır. Bazı durumlarda uygulanabilir tek tedavi şekli , başarılı sonuçları ile açık cerrahi anevrizma tamiri ve operasyonu olmaktadır. Ayrıca, bazı acil durumlarda operasyon öncesi dönemde, görüntüleme tekniklerinin uygulanması için hasta yeteri kadar stabil olmamaktadır. Bu yazıda, 15 cm çaplı rüptüre dev AAA?sı olan 59 yaşındaki hipertansif erkek hasta klinik yaklaşımı ve operasyon teknikleri ile sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Abdominal aort , Anevrizma , Rüptür

Who liked this


No Record

Followers


No record