Create Account
Forget Password

Authors

Nazire Uçar
Atatürk Göğüs Hastalıkları v...
Funda Aksu
Eskişehir Yunus Emre Devlet...
Serdar Akpınar
Ankara Dışkapı Yıldırım Beya...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Controlled of Hemoptysis with Itraconazol in Patient with Ankylosing Spondylitis, Tuberculosis, and Aspergillosis

Itraconazol Treatment in Aspergillosis
Articles > Pulmonology
Submitted : 20.08.2013
Accepted : 02.12.2014
Published: 08.12.2014

Abstract

Chronic necrotisan aspergillosis is also known semi-invasive aspergillosis could occur under severe structural lung problems such as bullous disease, fibrosis, cavitation, and inactive tuberculosis.
Fifthy-seven years-old male admitted to the hospital due to hemoptysis. He also had history of tuberculosis and Ankylosing spondylitis. Right upper lobe volume depletion and 5 cm thick wall cavitary lesion included nodular density was found in his computerised thoracic scan. His serum aspergillus fumigatus (M3) results was found positive. Because of the high risk surgical management of lesion, itracanasole 100 mg 2 pills a day was started to the patients. Hemoptysis could controlled tenth week, and significant reggression was observed in chest X-ray and computerised thoracic scan 10th months of the itracanasole treatment.
Itraconosole treatment is a helpful treatment option in aspergillosis particularly patients who have high risk for surgical treatment
Keywords: Itraconazol , Aspergillosis , Hemoptysis

Özet

Kronik nekrotizan aspergillozis, aynı zamanda semi-invaziv aspergillozis olarak da bilinir. Büllöz hastalık, fibrozis, kavitasyon, inaktif tüberkülozis gibi altta yatan akciğerlerde mevcut olabilecek ciddi yapısal bozukluk zemininde gelişir.
Elli yedi yaşında erkek hasta kan tükürme yakınmasıyla başvurdu. Geçirilmiş akciğer tüberkülozu ve ankilozan spondilit öyküsü mevcuttu.
Hastanın toraks bilgisayarlı tomografi ( BT) görüntülemesinin incelenmesinde, sağ üst lobda volüm kaybı ve sağ üst lobda 5cm çapında iç yüzeyinde nodüler dansite artımları izlenen kalın duvarlı kaviter görünüm mevcuttu.
Serum Aspergillus fumigatus (M3) IgE: Pozitif olarak raporlandı.
Cerrahi tedavi yüksek riskli olduğundan hastaya kronik nekrotizan aspergilloz tanısı ile İtrakonazol 100mg 1x2 başlandı.
Hastanın takibinde itrakonazol tedavisinin 10. haftasında hemoptizileri kontrol altına alındı. Tedavinin 10. ayında yapılan PA grafi ve toraks BT kontrolünde radyolojik olarak belirgin gerileme izlendi.
Cerrahi girişim uygulanamayan yüksek riskli hastalarda itrakanozol tedavisi etkisi yüksek bir tedavi seçeneği olabilir.
Anahtar kelimeler: İtrakonazol , Aspergillozis , Hemoptizi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.