e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A Rare Case Report: Extracranial Meningioma

Submitted : 06.08.2013 Accepted : 21.10.2013 Published: 15.11.2013

Abstract

To report a case of recurrent extracranial meningotelial meningioma successfully managed by a multidisciplinary team.
Case report concerning successful management of recurrent extracranial meningioma based on pathology and extent of resection.
A 81-year-old man who presented with a right nasal mass,postnasal drip,bilateral nasal obstruction and right epiphora. Physical exam and imaging showed recurrent meningioma involving the entire right anterior and posterior ethmoid complexes extending into the nasopharynx and down into the right nasal cavity via the anterior ethmoid.The mass was above the cribriform plate with a 3 cm size.The large mass filling the right ethmoid complex and the right nasal cavity hang outside the sinonasal cavity extending into the right orbital medial wall of the orbit and destructed it. The posterior wall of the nasopharynx and both pterygopalatine fossa were not attached by the mass..The intranasal,nasopharyngeal and oropharyngeal portions of the tumor were resected completely via an endoscopic endonasal approach.The frontal lobe portion of the tumor was intentionally left because of the patients consent wasn?t taken.
This is a very rare presentation of meningioma that the ENT surgeon should consider when formulating a differential diagnosis for a nasal mass. The clinical and radiographic features of these uncommon lesions are nonspecific, hence, a precise diagnosis requires histologic evaluation.
Keywords: Extracranial meningiom , Meningotelial meningiom

Özet

Şiddetli burun tıkanıklığı şikayeti ile kliniğimize başvuran 81 yaşındaki erkek hastada görüntüleme tetkikleri sonucunda kribriform plate?in hemen üzerinde, düzgün sınırlı, rekürren menenjiom ile uyumlu bir lezyon saptandı. Genel anestezi altında kitleden transnazal multipl punch biyopsiler alındı. Lezyon sağ nasal kaviteyi tamamen doldurup septumu sola iten açık sarı-kahverengi kitlesel bir tümördü. .Lezyon meningotelyal menenjiom olarak yorumlandı. Hastanın nöroşirurjik değerlendirilmesinde tümörun ön ve santral kafa tabanına yaygın invazyonu görüldü ve hastanın yaşı sebebiyle total rezeksiyon önerilmedi. Aynı zamanda intrakranial rezeksiyona hastanın onay vermemesi sebebiyle burun tıkanıklığı şikayeti şiddetli olan hastaya tümörün sadece nasal kavite ve orofarenks kısımlarını kapsayacak şekilde parsiyel rezeksiyon cerrahisi uygulandı. Hastanın postoperatif dönemde nazal solunum sıkıntısı geriledi ve takiplerinde problem yaşanmadı.
Nasal polipler, intrakranial bir neoplazımın bulgusu patolojik incelenmesi mutlaka yapılmalıdır. Nadir olarak görülse de operasyon öncesi menenjiom ön tanılar arasında düşünülmelidir.
Bu yazımızda, multidisipliner olarak yaklaştığımız rekurren ekstrakranial meningotelyal menenjiom olgusunu sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Ekstrakranial menenjiom , Meningotelyal menenjiom

Who liked this


No Record

Followers


No record