e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Benign Cystic Thyroid Nodules Treated With Ultrasound-Guided Percutaneous Ethanol Injection

Submitted : 23.07.2013 Accepted : 20.11.2013 Published: 24.12.2013

Abstract

Percutaneous ethanol injection (PEI), is a minimally invasive procedure which is used for treating selected thyroid nodules nonsurgically. This technique (which is usually effective with a single session) is simple and efficient for nodule shrinkage and has low recurrence rate. The advantages of this method over surgery are its little or no side effects, no need for additional treatment after the procedure (like L-thyroxine replacement), reproduciblity when necessary, not interfering with different treatment approaches, and being more cost-effective. Therefore, PEI is the first-line procedure for the thyroid cysts initial treatment as a general opinion.
In this study, we presented four cases with similar clinical manifestations who were treated with ultrasound-guided PEI.
Keywords: Benign cystic thyroid nodules , Percutaneous ethanol injection

Özet

Perkutan etanol enjeksiyonu (PEE), seçilmiş tiroid nodüllerinde cerrahi dışı tedavide kullanılan minimal invazif bir yöntemdir. Bu teknik basit, nodül küçülmesinde etkin ve nüks oranı düşük bir yöntemdir. Yan etkisinin yok denecek kadar az olması, işlem sonrası ek bir tedaviye ihtiyaç duyulmaması, gerektiğinde tekrarlanabilir olması, farklı tedavi yaklaşımlarını olanaklı kılması ve daha maliyet etkin olması bu yöntemin cerrahi tedaviye göre avantajlarıdır. Bu nedenle, genel izlenim PEE tedavisinin tiroid kistleri için başlangıç tedavisinde birinci basamak prosedür olmasıdır.
Bu çalışmada benzer şikayet ve klinikle başvuran ve yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonucu ultrasonografi (USG) eşliğinde PEE tedavisi uygulanan 4 olgu sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Benign kistik tiroid nodülü , Perkütan etanol enjeksiyonu

Who liked this


No Record

Followers


No record