e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Bilateral Thalamic and Right Mesencephalon Infarct Following General Anesthesia for Rectum Cancer With Laparoscopic Low Anterior Surgery: An Extreme Case of Perioperative Stroke

Submitted : 29.03.2023 Accepted : 09.01.2024 Published: 29.01.2024

Abstract

Introduction: Bilateral thalamic and right mesencephalon infarct (BTMI) due to perioperative stroke is a rare and undesirable complication following surgery. Many risk factors cause perioperative stroke in clinical practice. We present the successful management of perioperative stroke following laparoscopic abdominal surgery in a patient with rectum cancer.
Case report: A 55-year-old female patient was admitted for rectum cancer. She had hypertension in her history. After evaluating the clinical and radiological findings, the patient underwent laparoscopic low anterior resection as total mesorectal excision with a loop ileostomy. The laparoscopic surgery was uneventful, and there was no intraoperative complication. The patient was taken to an intensive care unit and monitored. A lack of cooperation and mild disturbance of consciousness was observed on postoperative one day. A brain computed tomography, magnetic-resonance imaging, ultrasound, and echocardiography showed postoperative cerebrovascular stroke, including bilateral thalamic, right mesencephalon infarct, and nervous abducens injury after a postoperative follow-up. The neurology suggested low-molecular-weight heparin, clopidogrel, and duloxetine. She recovered slightly after medical treatment and was discharged on postoperative fourteen days. The patient is now in the postoperative 10th month with no neurological sequelae.
Discussion: A bilateral thalamic and right mesencephalon infarct due to perfusion is a significant complication. After general anesthesia in laparoscopic cancer surgery, cerebrovascular disease can occur. Early diagnosis and treatment of perfusion stroke can reduce morbidity.
Conclusion: A multidisciplinary approach is essential to manage bilateral thalamic infarct following general anesthesia in laparoscopic low anterior resection for rectum cancer.
Keywords: Thalamic infarct , laparoscopy , low anterior resection , perioperative stroke , rectal cancer

Özet

Giriş: Perioperatif inmeye bağlı bilateral talamik ve sağ mezensefalon enfarktüsü (BTMI), cerrahi sonrası nadir görülen ve istenmeyen bir komplikasyondur. Birçok risk faktörü klinik pratikte perioperatif inmeye neden olmaktadır. Rektum kanserli bir hastada laparoskopik batın cerrahisi sonrası perioperatif inmenin başarılı yönetimini sunuyoruz.
Olgu sunumu: 55 yaşında bayan hasta rektum kanseri nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon vardı. Klinik ve radyolojik bulguları değerlendirildikten sonra hastaya loop laparoskopik low anterior rezeksiyon, total mezorektal eksizyon ve ileostomi açılması uygulandı. Laparoskopik cerrahi sorunsuz geçti ve intraoperatif komplikasyon gelişmedi. Hasta ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde takibe alındı. Ameliyat sonrası birinci gün kooperasyon eksikliği ve hafif bilinç bozukluğu gözlendi. Beyin bilgisayarlı tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrason ve ekokardiyografi, postoperatif takip sonrasında bilateral talamik, sağ mezensefalon enfarktüsü ve sinir abdusens yaralanması dahil olmak üzere postoperatif serebrovasküler inme geliştiği tespit edildi. Nöroloji, düşük moleküler ağırlıklı heparin, klopidogrel ve duloksetin önerdi. Medikal tedavinin ardından bir miktar iyileşti ve postoperatif ondört gün taburcu edildi. Hasta şu anda ameliyat sonrası 10. ayda ve herhangi bir nörolojik sekel yok.
Tartışma: Perfüzyona bağlı bilateral talamik ve mezensefalon enfarktüsü önemli bir komplikasyondur. Laparoskopik kanser cerrahisinde genel anestezi sonrası serebrovasküler hastalık oluşabilmektedir. Perfüzyona bağlı inmesinin erken teşhisi ve tedavisi morbiditeyi azaltabilir.
Sonuç: Rektum kanseri için laparoskopik low anterior rezeksiyonda genel anesteziyi takiben bilateral talamik enfarktüs tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım esastır.
Anahtar kelimeler: Talamik infarkt , laparoskopi , low anterior rezeksiyon , perioperatif inme , rektum kanseri

Who liked this


No Record

Followers


No record