Create Account
Forget Password

Authors

Cem Atabey
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Göksel Güven
Özel Reyap Hastanesi
Murat Kutlay
Gülhane Eğitim ve Araştırma...
Ahmet Çolak
VM Medical Park Pendik Hasta...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Peroneal Nerve Entrapment secondary to Gemcitabine induced Weight Loss

Peroneal entrapment by GMC induced Weight Loss
Articles > Neurosurgery
Submitted : 22.01.2021
Accepted : 14.02.2021
Published: 08.04.2021

Abstract

Many chemotherapeutic agents are defined with their neurotoxic effects. And also, the peripheral nerve entrapments are one of the major disorders in the neurosurgery clinics and cause of neuropathy. The aim of both neurotoxicity and nerve entrapment?s urgent treatment protocol is full recovery but the treatment modalities are different.
Case description: In this report, the authors present rare case of a peroneal nerve entrapment as a complication of chemotherapeutic agents induced weight loss. A 61-year old male patient with pancreas adenocarsinoma and multiple liver metastases presented with right foot drop. A clinical diagnosis of peroneal nerve entrapment was confirmed by electrophysiological study. He underwent urgent decompressive surgery for common peroneal nerve. A good neurological recovery was achieved on postoperative 1st day and he was neurologically intact at the postoperative 6th month.
Conclusion: We believe that it is important to decide surgery for the treatment of a neuropathy irrespective of the etiology so; the differential diagnosis must have been done properly.
Keywords: peroneal nerve , entrapment , gemcitabine , 5- fluorouracil , weight loss

Özet

Birçok kemoterapötik ajanın nörotoksik etkileri vardır. Bununla birlikte, periferik sinir tuzaklanması nöroşirürji kliniklerindeki en önemli bozukluklardan bir olup nöropatinin bir başka nedenidir. Hem nörotoksisitenin hem de sinir tuzaklanmasında acil tedavi protokolünün amacı tam iyileşmedir.
Bu yazıda, kemoterapötik ajanların neden olduğu ani kilo kaybının nadir bir komplikasyonu olarak görülen bir peroneal sinir tuzaklanması olgusu sunuldu. Pankreas adenokarsinomu ve çok sayıda karaciğer metastazı olan 61 yaşında erkek hasta kliniğimize sağ ayak kuvvet kaybı ile başvurdu. Elektrofizyolojik çalışma ile Peroneal sinir sıkışmasının klinik teşhisi konuldu. Peroneal sinir tuzaklanması için acil dekompresif cerrahi yapıldı. Postoperatif 1. günde iyi bir nörolojik iyileşme sağlanırken postoperatif 6. ayda hasta nörolojik olarak düzeldi.
Biz etiyolojisine bakılmaksızın periferik sinir sıkışlığının tedavisinde cerrahi tedavinin önemli olduğuna inanıyoruz.
Anahtar kelimeler: peroneal sinir , tuzaklanma , gemcitabine , 5- fluorouracil , kilo kaybı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.