Create Account
Forget Password

Authors

Ahmet Karayiğit
Eskişehir Osmangazi Üniversi...
Mahmut Onur Kültüroğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...
Niyazi Karaman
SBÜ Dr.Abdurrahman Yurtaslan...
Emine Benzer
SBÜ Dr.Abdurrahman Yurtaslan...
Lütfi Doğan
SBÜ Dr.Abdurrahman Yurtaslan...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Lymphoepithelioma-Like Carcinoma of The Breast: Report of A Rare Case and Review of The Literature

Lymphoepithelioma-Like Carcinoma of the Breast
Articles > General Surgery
Submitted : 04.11.2020
Accepted : 12.11.2020
Published: 13.01.2021

Abstract

Lymphoepithelioma-like carcinoma (LELC) is commonly seen in the nasopharynx, stomach, salivary gland and thymus and is mostly associated with Ebstein-Barr virus (EBV). It is one of the very rare malignancies of the breast with its unique histological pattern and massive lymphocyte infiltration into the stroma. LELC of the breast shows similarities with medullary carcinoma in terms of macroscopic, microscopic and clinical features. Immunhistochemical staining with cytokeratin and lymphocytic markers should be performed to distinguish between lymphoma and epithelial invasive breast carcinoma. They are thought to have a better prognosis than invasive ductal and lobular carcinomas. LELC of the breast is very few in the literature and should be defined as a special pathological variant of breast cancer. In this article, we aimed to discuss a case of breast LELC that we detected in a 67-year-old female patient, on the basis of literature data.
Keywords: Lymphoepithelioma-like carcinoma , breast cancer

Özet

Lenfoepitelyoma benzeri karsinom (LEBK) sıklıkla nazofarenks, mide, tükrük bezi ve timusta görülür ve çoğunlukla Ebstein-Barr virus (EBV) ile ilişkilidir. Kendine özgü histolojik paterni, stromaya masif lenfosit infiltrasyonu olan ve memenin çok nadir görülen malignitelerinden biridir. Memenin LEBK’u makroskopik, mikroskopik ve klinik özellikler anlamında medüller karsinom ile benzerlikler gösterir. Lenfoma ve epitelyal invaziv meme karsinomu arasındaki ayırım için sitokeratin ve lenfositik markerlar ile immünhistokimyasal boyamalar yapılmalıdır. İnvaziv duktal ve lobüler karsinomlara göre daha iyi prognoza sahip oldukları düşünülür. Memenin LEBK’ u literatürde çok az sayıda olup meme kanserinin özel bir patolojik varyantı olarak tanımlanmalıdır. Bu yazıda 67 yaşındaki kadın hastamızda saptadığımız meme LEBK olgusunu literatür verileri temelinde tartışmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Lenfoepitelioma benzeri karsinom , meme kanseri
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.