e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Tuber Cinereum Lipoma: Magnetic Resonance Imaging Findings

Submitted : 30.09.2019 Accepted : 26.02.2020 Published: 26.03.2020

Abstract

Intracranial lipomas are extremely rare congenital brain malformations. They are usually asymptomatic. However, they may be symptomatic according to their localization. They are generally localised on or near the midline structures of the cerebrum. In this study, we present magnetic resonance imaging findings of a patient who presented with headache and diagnosed as tuber cinereum lipoma.
Keywords : Intracranial , lipoma , magnetic resonance imaging

Turkish Abstract

İntrakranial lipomlar, oldukça ender görülen konjenital beyin malformasyonları olup genellikle asemptomatiktirler. Bununla beraber lokalizasyonuna göre klinik belirti verebilirler. Sıklıkla intrakranial olarak orta hatta veya orta hatta yakın yerleşirler. Bu çalışmada, başağrısı şikayeti ile başvuran ve tuber cinereum lipomu tanısı alan bir hastanın manyetik rezonans görüntüleme bulguları sunulmaktadır.
Turkish Keywords : , İntrakranial , lipom , manyetik rezonans görüntüleme

Introduction

Lipomlar,  yağ dokusunun olduğu herhangi bir yerde görülebilen, matür yağ dokusu içeren ve yavaş büyüyen benign mezenkimal tümörlerdir. Yüzeyel veya derin yerleşimli, tek veya çok sayıda olabilirler. Obezite, kortikosteroid tedavisi, diyabet, travma, radyasyon veya kalıtım gibi farklı sebepleri olabilir 1,2. Çoğu gövde ve ekstremitelerde cilt altı lokalizasyonda görülür. İntrakranial lipomlar oldukça ender görülen konjenital beyin malformasyonları olup genellikle asemptomatiktirler ve insidental olarak saptanırlar. Yerleşim yerlerine ve boyutlarına göre klinik belirti verebilirler. Tüm intrakranial tümörler içinde %0,1?den daha az oranda bulunurlar 3. Sıklıkla,  intrakranial olarak orta hatta veya orta hatta yakın yerleşirler. Bu çalışmada, başağrısı şikayeti ile başvuran ve tuber cinereum lipomu tanısı alan bir hastanın manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları sunulmaktadır.

Case Report

Otuz yaşında erkek hasta başağrısı şikâyeti ile başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde patolojik bir bulguya rastlanmadı. Hastanın sigara ve alkol kullanma, sistemik hastalık ve daha önceden geçirilmiş bir operasyon hikâyesi yoktu. Rutin laboratuvar tetkikleri normal sınırlardaydı. Beyin MRG?de; tuber cinereumda T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens (Şekil 1, 2 ve 3), yağ baskılı T1 ağırlıklı görüntülerde baskılanan (Şekil 4) , 13x6 mm boyutlarında yağ intensitesinde düzgün lobüle konturlu kitle lezyon izlendi. MRG bulguları ile tuber cinereum lipomu tanısı kondu.

Şekil 1
Sagital T1 ağırlıklı MRG'de; tuber cinereumda düzgün lobüle konturlu hiperintens kitle lezyon izlenmektedir.
Şekil 2
Koronal T1 ağırlıklı MRG'de; tuber cinereumda düzgün lobüle konturlu hiperintens kitle lezyon izlenmektedir.
Şekil 3
Koronal T2 ağırlıklı MRG'de; tuber cinereumda düzgün lobüle konturlu hiperintens kitle lezyon izlenmektedir.
Şekil 4
Sagital yağ baskılı T1 ağırlıklı MRG'de; tuber cinereumda baskılanan düzgün lobüle konturlu kitle lezyon izlenmektedir.

Discussion

İntrakranial lipomlar oldukça ender görülen yağ hücrelerinden oluşmuş iyi huylu konjenital malformasyonlardır. Patogenezi tam olarak aydınlatılmamıştır. Otopsi serilerinde görülme sıklığı %0,08-%0,2 arasında olup beyin tümörlerinin %0,46-%1?ini teşkil eder. İntrakranial lipomlar genellikle beyin orta hat yapılarına yakın yerleşirler. Yerleşim yerleri sıklık sırasıyla perikallozal (yaklaşık %50?si) alan,  ambient ve quadrigeminal sisterna (%25), suprasellar-interpedinküler sisterna (%15), serebellopontin açı sisternası (%10), süperior serebellar ve silvian sisterna (%5)?dır. Serebral hemisferlerin yüzeyinde de nadir olarak bulunabilirler 4,5. Bizim vakamızda lipomun yerleşim yeri tuber cinereum olup,  nadir lokalizasyonlardandır.

İntrakranyal lipomlar korpus kallozum agenezisi (en sık), septum pellusidum yokluğu, kraniyum bifidum, ensefalosel, hipoplastik vermis, spina bifida, myelomeningosel ve kortikal malformasyonlar gibi çeşitli santral sinir sistemi anomalileri ile birlikte bulunabilir 4,5. Bizim olgumuzda eşlik eden anomali yoktu.

İntrakranyal lipomlar,  genellikle semptom vermezler ve farklı nedenlerle çekilen beyin görüntülemesi esnasında rastlantısal olarak bulunurlar. Semptomlar beyinde yerleşmiş olduğu yere göre farklılık gösterir. Baş ağrısı (en sık), baş dönmesi, nöbet, serebellar ataksi, vizyon azalması, çift görme, işitme azlığı veya kaybı gözlenebilen klinik semptomlardır 6-8.

İntrakranyal lipomların bilgisayarlı tomografi (BT) ve MRG bulguları oldukça karakteristik ve patognomiktir. BT?de lipomlar homojen, keskin sınırlı, hipodens (dansitesi -40 ile -100 HU arasında) ve kontrastlanmayan lezyonlar olarak izlenir. MRG?de T1 ağırlıklı görüntülerde hiperintens, T2 ağırlıklı sekanslarda izo-hiperintens gözükürler ve yağ baskılı sekanslarda baskılanırlar. Kontrast madde enjeksiyonu sonrası kontrast tutmazlar  5,9,10.

Ayırıcı tanıda teratom ve dermoid tümör düşünülmesi gereken hastalıklar olup bunların MRG?de sinyal yoğunluğu sıklıkla heterojen olarak görülürken lipomlar homojen olarak izlenir.

Rastlantısal olarak saptanan asemptomatik intrakranial lipomlarda tedavi gerekmez. Nörolojik bulgu göstermeyen semptomatik hastalar medikal tedavi ile takip edilebilir. Kontrol edilemeyen nöbet, hidrosefali ve ilerleyici nörolojik bulguları olan hastalarda cerrahi girişim düşünebilir.

Sonuç olarak; intrakranial lipomlar genellikle asemptomatik olan, insidental olarak saptanan ve histopatolojik doğrulama gerektirmeden BT ve MRG  ile kesin tanının konulabildiği nadir görülen konjenital bir malformasyondur.

References

  1. Mesolella M, et al. Parotid lipoma: A case report. Case Reports in Clinical Medicine.  2014; 3: 437-42.
  2. Kim KS, Yang HS. Unusual locations of lipoma: differential diagnosis of head and neck mass. Aust Fam Physician.  2014; 43: 867-70.
  3. Eghwrudjakpor PPO, Kurisaka M, Fkuoka MÖ Mori K (1992) Intracranial lipomas: current perspectives in their diagnosis and treatment. Br J Neurosurg. 1992; 6: 139-44.
  4. Jabot G, et al. Intracranial lipomas: clinical appearances on neuroimaging and clinical significance. J Neurol. 2009; 256:851-5.
  5. Yildiz H, et al.  Intracranial lipomas: Importance of localization. Neuroradiology.  2006; 48:1-7.
  6. Tankere F,Vitte E, Dunverneuil NM, Soudant J.  Cerebellopontine angle lipomas: Report of four cases and review of the literature. Neurosurgery. 2002;50: 626-32.
  7. Yock DH Jr.  Choroid plexus lipomas associated with lipoma of the corpus callosum. J Comput Assist Tomogr. 1980; 4:678-82.
  8. Zimmermann M, Kellerman S, Gerlach R, Seifert V.  Cerebellopontine angle lipoma : Case repeort and rewiew of the literature: Acta Neurochir. (Wien) 1999;141:1347-51.
  9. Besir FH, Ozkan F. CT and MRI in the diagnostic and therapeutic management of intracranial lipomas. Abant Medical Journal. 2012; 1: 35-6.
  10.  Gokduman CA, et al. Intracranial lipomas. Türk Nöroşirürji Dergisi.  2004;14:172-7.

Who liked this


No one liked this yet.

Followers