e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Body Packing: Foreign Material in the Gastrointestinal Tract

Submitted : 27.12.2017 Accepted : 10.04.2018 Published: 02.05.2018

Abstract

?Body packers? are individuals who swallow or insert packages filled with illegal drugs into a body cavity, for the purpose of smuggling past customs. Body packers may be called ?drug mules?, ?stuffers?, ?swallowers? or ?internal carriers?. Smuggling drug is a serious and growing international crime. This condition can lead to lethal medical complications. A 21-year-old foreign male patient was brought to the emergency department by police officers under suspicion of body-packing. Plain abdominal radiograph and non-contrast-enhanced abdominal computed tomography showed multiple foreign bodies within the gastrointestinal tract. The patient was treated conservatively and no complications occurred during the observation period. He was discharged with cure under the supervision of law-enforcement officers.
Keywords : Body packing , Gastrointestinal tract , Radiological findings

Turkish Abstract

Vücut paketçisi, yasadışı ilaç ve uyuşturucu maddeleri vücutlarının içinde paket halinde saklayarak gümrüklerden ve kontrol noktalarından kaçıran kişilere denmektedir. Uyuşturucu kaçakçılığı, ciddi ve giderek artan bir uluslararası suçtur. Bu durum aynı zamanda ölümcül tıbbi komplikasyonlara da yol açabilmektedir. 21 yaşında yabancı uyruklu bir erkek hasta vücut paketlemesi şüphesiyle polis tarafından acil servise getirildi. Direkt karın grafisinde ve kontrastsız abdominal bilgisayarlı tomografide gastrointestinal kanalda çok sayıda yabancı cisim tespit edildi. Hastaya konservatif tedavi verildi ve gözlem süresince herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hasta kolluk kuvvetlerinin gözetiminde şifa ile taburcu edildi.
Turkish Keywords : , Paket vücut , Gastrointestinal kanal , Radyolojik bulgular

Introduction

Uyuşturucu ve yasa dışı ilaç trafiği dünya çapında büyük bir endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Uyuşturucu maddeleri ve kaçak ilaçları vücut boşluklarında taşıma olarak bilinen ?paket vücut? olgusu ilk kez 1973 yılında yayınlanmış olup, vaka sayısı dünya genelinde son otuz yıldır belirgin şekilde artmaktadır 1. Bu amaçla en sık kullanılan vücut boşlukları ağızdan anüse kadar gastrointestinal sistem (GiS), vajen ve kulaklardır 2,3. Bu yolla kokain, eroin, esrar, amfetaminler ve ektazi başta olmak üzere çok sayıda yasa dışı madde taşınabilmektedir 1. Paket malzemesi olarak genellikle lateks eldivenler, naylon poşet, kondom, alüminyum folyo,  ameliyat eldiveninin parmak kısmı ve balon benzeri maddeler kullanılmaktadır 2,4. Paket vücut olgularının çoğu asemptomatiktirler ve asemptomatik olgularda fizik bakı bulguları genellikle normaldir 3. Bu yazıda,  asemptomatik bir ?paket vücut? olgusu radyolojik bulguları ile birlikte sunulmuştur.

Case Report

Yirmi bir  yaşında yabancı bir erkek hasta paket vücut şüphesiyle polis tarafından hastanemiz acil servisine getirildi. Hastanın yapılan fizik bakısında özellik saptanmadı. Vücut sıcaklığı: 370C, nabız: 78/dk, solunum sayısı: 14/dk, kan basıncı: 125/75 mmHg olarak ölçüldü. Hastanın bilinci açık, oryantasyon ve kooperasyonu tamamen normaldi. Yapılan kan ve idrar tahlilleri normaldi. Direkt karın grafisinde gastrointestinal kanalda radyoopak yabancı maddeler saptandı, ancak barsak içeriği nedeniyle yabancı maddelerin bir kısmı net değerlendirilemedi (Şekil 1).

Şekil 1
Direkt karın grafisinde yabancı cisim ile uyumlu radyoopak imajlar mevcuttur.

 

Kontrastsız abdominal bilgisayarlı tomografide (BT) mideden rektuma kadar gastrointestinal kanal lümeni boyunca çok sayıda oval şekilli paketlenmiş uyuşturucu madde ile uyumlu yabancı cisim tespit edildi (Şekil 2A, 2B, 3).

Şekil 2A
Kontrastsız aksiyel BT: mide içerisinde
Şekil 2B
Rektum ve sigmoid kolon lümeninde çok sayıda yabancı cisim izlenmektedir
Şekil 3
Kontrastsız koronal reformat BT: Mide, ince ve kalın barsaklarda multiple paketler görülmektedir.

 

Radyolojik tetkiklerde perforasyon veya obstruksiyon düşündürür bulgu saptanmadı. Hastaya oral ve rektal laksative tedavi başlandı ve yoğun bakım ünitesinde gözleme alındı. Üç gün içerisinde hasta 67 adet kokain paketini spontan olarak rektal yoldan çıkardı ve kolluk kuvvetlerinin gözetiminde taburcu edildi.    

Discussion

Paket vücut, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının bilinen bir yöntemidir. Tıp literatüründe ilk vaka, 1973 yılında bildirilmiştir 5. O tarihten günümüze kadar dünya çapında paket vücut vakalarında artış devam etmektedir. Bu yolla kokain, eroin, esrar ve amfetaminler başlıca taşınan maddelerdir. Paketler çeşitli malzemelerden yapılabilir, ancak çoğunlukla kolayca temin edilebilen lateks prezervatifleri kullanılır 6. Paket vücutta ağız, rektum, GİS kanalı, kulak, vajen, deri altı gibi tüm anatomik kavitelerde bu paketler taşınabilir 2

Vücut paketçileri acil servise ilaç toksisitesi, intestinal obstruksiyon veya GİS perforasyon bulgularıyla başvurabilirler; veya daha yaygın olarak adli kolluk birimleri tarafından vücut paket şüphesinin ortadan kaldırılması veya doğrulanması için hastaneye getirilirler 6,7. Öncelikle,  ayrıntılı bir anamnez alınması ve dikkatli bir fizik muayene yapılması önemlidir; ancak bu kolay değildir. Çünkü vücut paketçiler güvenilir bir öykü anlatmayabilir veya ilaç yan etkileri nedeniyle koopere olmayabilirler 1,6. Bu durumda radyolojik tetkikler tanıya ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Düşük fiyat ve yüksek kullanılabilirlik, direkt karın grafisini paket vücut şüphesinin değerlendirilmesinde iyi bir tarama aracı haline getirmektedir. Literatürde direkt  karın grafisinin sensitivitesi %74 ile %100 arasında bildirilmiştir 4.  Ultrasonografi (US) tetkikinin paket vücut olgularının değerlendirilmesi konusunda yeterli veri olmamakla birlikte, özellikle hamile kadın olgularda ilk radyolojik tetkik olarak kullanılabilir. Kontrastsız abdomen BT yutulan paketlerin tanısında %100 sensitivite ve %100 spesifiteye sahip olup en iyi yöntem gibi görülmektedir 4,8.   Hastamızın karın grafisinde gastrointestinal kanalda radyoopak yabancı maddeler saptandı. Kontrastsız abdominal BT?nde ise   mideden rektuma kadar gastrointestinal kanal lümeni boyunca çok sayıda oval şekilli paketlenmiş uyuşturucu madde ile uyumlu yabancı cisim tespit edildi.

Asemptomatik paket vücut olguları komplikasyonlar veya klinik kötüleşme durumunda hızlıca müdahale edebilmek için tercihen bir ara veya yoğun bakım ünitesinde yakından izlenmelidir. Asemptomatik hastadaki paketlerin elimine edilmesi normal bağırsak hareketleri tarafından pasif olabilir veya laksatifler ve bağırsak irrigasyonu ile aktif yapılabilir. Paketlerin endoskopik olarak alınması, lateks sargısının delinme riski yüksek olduğundan uygulanmamalıdır 1. Cerrahi tedavi gastrointestinal obstrüksiyon, perforasyon, kokain toksisitesi veya konservatif tedaviye rağmen ilaç paketlerinin 5 günden fazla vücutta tutulması durumunda endikedir 3.

Paket vücut radyolojik özelliklerine aşina olmak, radyologlar ve acil klinisyenleri için tanısal doğruluğu artırmak ve tehlikeli komplikasyonları önlemek açısından çok önemlidir. Direkt ve kontrastlı grafiler, oral kontrastlı BT, kontrastsız BT ve US paket vücut olgularında yasadışı uyuşturucu maddelerin tespiti için kullanılan çeşitli radyolojik yöntemlerdir. Bunların arasında, direkt karın grafisi ve kontrastsız BT?nin yutulan paketleri saptamak için literatürde daha sık tercih edildikleri görülmektedir.

References

  1. Ngatchou W, et al. Cannabis body packing: a case report. Pan Afr Med J. 2016 Aug 30;24:327.
  2. Özer E, Şam B, Özdeş T, Dokgöz H. Paket vücut sendromuna bağlı kokain intoksikasyonu sonucu ölüm: Olgu sunumu. Adli Tıp Bülteni. 2005 ;10(2):62-5.
  3. Turkel Kucukmetin N, et al.  Foreign material in the gastrointestinal tract: cocaine packets. Case Rep Gastroenterol.  2014;8:56-60.
  4. Shahnazi M, Sanei Taheri M, Pourghorban R. Body packing and ıts radiologic manifestations: A review article. Iran J  Radiol. 2011;8(4):205-10.
  5. Deitel M, Syed AK. Intestinal obstruction by an unusual foreign body. Can Mad Assoc J. 1973;109(3):211?2.
  6. Soriano-Perez MJ, et al. Hashish body packing: a case report. Case Rep Med. 2009;2009:712573.
  7. G. C.K. Wong, K. K. Lai, and C. H. Chung, ?Management of body packers in the emergency department,? Hong Kong J Emerg  Med. 2005;12(2): 112?8.
  8. Yang RM,  et al. Heroin body packing: clearly discerning drug packets using CT. South Med J. 2009;102(5):470?5.

Who liked this


No one liked this yet.

Followers