e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Post-traumatic Giant Pseudocyst

Submitted : 13.06.2016 Accepted : 26.07.2016 Published: 02.08.2016

Abstract

Post-traumatic pulmonary pseudocyst (P-TPP) is an uncommon cavitary lesion of the lung. P-TPP is an air/fluid filled cavity without a true epithelial lining within the pulmonary parenchyma. P-TPP usually occurs following blunt chest trauma. Here, we report a case of P-TPP which occurred after blunt chest trauma in a traffic accident. The chest X-ray 24 hours after the accident revealed cyst like lesion on the left lower zone. Due to increase in cyst dimensions and wall tension, which was seen on the follow-up thorax tomography, and an increase in the amount of hemoptysis and worsening shortness of breath, surgical intervention was decided for this case. The majority of TPP?s are benign, self-limiting lesions which do not require specific treatment. Although, TPP?s are usually benign in nature, complications associated with hemoptysis and secondary infection may develop. Usually, spontaneous resolution is seen in 2¬4 months after trauma, but a few of them form abscess or tension cyst after progressive expansion and in these circumstances surgical resection is indicated. Also, the surgery option should always be remembered for patients who show progression during the follow-up.
Keywords: Trauma , pulmonary , Giant , Pseudocyst

Özet

Post-travmatik pulmoner psödokist (P-TPP) akciğerlerin nadir görülen kaviter hastalıklarından biridir. P-TPP akciğer parankiminde gerçek epitel bulundurmayan içi hava/sıvı ile dolu kaviter lezyonlardır. P-TPP genellikle künt toraks travması sonrası gelişir. Burada, trafik kazası sonrası künt göğüs travması ile kliniğimize başvuran ve P-TPP saptanan bir olgu sunulmaktadır. Travmadan 24 saat sonra çekilen akciğer grafisinde sol alt zonda kist benzeri lezyon olduğu görüldü. Kontrol toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) kistik lezyonun boyutlarında ve duvar gerginliklerinde artma ve hemoptizi miktarında artma ve nefes darlığında kötüleşme görülmesi üzerine cerrahi girişim kararı alındı. TPP?lerin büyük bir kısmı spesifik bir tedaviye gerek göstermeksizin kendini sınırlayan iyi huylu lezyonlardır. P-TPP, genellikle iyi seyirli olmasına rağmen hemoptizi ve sekonder enfeksiyon ile ilişkili komplikasyonlar gelişebilir. Genellikle 2-4 ay içinde spontan rezolüsyon gösterirler. Ancak çok azı, infekte olursa abse formasyonu oluşturabilir veya progresif olarak ekspanse olursa tansiyon kisti geliştirebilir. Bu tür komplikasyonlarda ise seçilecek tedavi, cerrahidir. Ayrıca izlemde progresyon gösteren psödokistlerin tedavisinde cerrahi seçenek daima hatırlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Travması , pulmoner , Dev , Psödokist

Who liked this


No Record

Followers


No record