Create Account
Forget Password

Authors

Meltem Güner Can
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fa...
Sinan Hatipoğlu
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fa...
Özgür Çavdaroğlu
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fa...
İbrahim Berber
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fa...
Ülkem Çakır
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fa...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Stress Management of The Cross-Over Kidney Transplant Recipient with Chest Pain Together with ST Depression on the Operating Table.

Management of The Cross-Over Recipient for ST Depression
Articles > General Surgery
Submitted : 06.05.2015
Accepted : 19.06.2015
Published: 30.06.2015

Abstract

Cardiovascular diseases are responsible from a significant part of deaths among the kidney transplant recipients and they are mostly asymptomatic. An appropriate cardiologic evaluation and correct treatment of the patient especially having high cardiovascular risk before the surgery; provide decrease of the mortality and morbidity in kidney transplant recipients. But anything unexpected and complications can happen in all patient. We wanted to present our multidiscipliner approach to significant ST change and chest pain observed on the operating table at the kidney transplant recipient having cross-over renal transplant at this case presentation.
Keywords: Kidney transplant , Cross-over transplant , Cardiovascular diseases , chest pain , ST depression , Multidiscipliner approach

Özet

Kardiyovasküler hastalıklar, böbrek nakli alıcıları arasında ölümlerin önemli bir kısmından sorumlu olup çoğunlukla asemptomatiktirler. Özellikle, yüksek kardiyovasküler riskli hastalarda ameliyat öncesinde uygun bir kardiyolojik değerlendirme ve hastanın doğru tedavisi; böbrek nakli alıcılarında mortalite ve morbiditenin azalmasını sağlamaktadır. Ancak her hastada beklenmedik olay ve komplikasyonlarla karşılaşılabileceği unutulmamalıdır. Biz bu olgu sunumunda, çapraz böbrek nakli yapılacak böbrek nakli alıcısında ameliyat masasında gözlenen belirgin ST segment değişikliği ve göğüs ağrısına multidisipliner yaklaşımımızı sunmak istedik.
Anahtar kelimeler: Böbrek nakli , Çapraz nakil , Kardiyovasküler hastalıklar , Göğüs ağrısı , ST değişikliği , Multidisipliner yaklaşım
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.