Create Account
Forget Password

Authors

Süleyman Ahbab
Haseki Eğitim ve Araştırma H...
Betül Çavuşoğlu
Haseki Eğitim ve Araştırma H...
Hayriye Esra Ataoğlu
Haseki Eğitim ve Araştırma H...
Mustafa Yenigün
Haseki Eğitim ve Araştırma H...

Who liked this


No one liked this yet.

Followers


Brucellosis Related Acute Acalculous Cholecystitis

Brucellosis and Acalculous Cholecystitis
Articles > Internal Medicine
Submitted : 17.03.2015
Accepted : 27.06.2015
Published : 02.07.2015

Turkish abstract

Endemik bir zoonoz olan bruselloz, değişik klinik formlarla karşımıza çıkabilir. Literatüre göre, nadiren izole olarak safra kesesi ve biliyer sistemin tutulumuna rastlanmaktadır. Sunduğumuz kronik dejeneratif serebral hastalığı olan, epilepsi tanılı hastada, ateş ve biliyer enzim yüksekliği saptanmış ve ileri laboratuvar tekikleri yapılmıştır. Brusella hemaglütinasyon testinde 1/1250 titrede pozitiflik görülmüştür. Radyolojik incelemeler sonucu, safra kesesi ve yollarında taş saptanmamıştır. Brusellaya bağlı akalküloz kolesistit tanısı konulan hastaya antibiyoterapi (rifampisin + doksisiklin) düzenlenmiştir. Altı haftalık tedavi neticesinde hastada klinik ve laboratuvar düzelme saptanmıştır.

Introduction

Gram negatif bir kokobasil olan Brucella cinsi bakterilerin sebep olduğu bruselloz, enfekte hayvanlardan bulaşan bir zoonozdur. Bulaşmada enfekte hayvanların pastorize edilmeden tüketilen süt ve süt ürünleri rol almaktadır. Bruselloz klasik olarak titremeyle yükselen ateş, üşüme, titreme,aşırı terleme,baş ağrısı, halsizlik,kilo kaybı,yaygın eklem ve kas ağrılarıyla seyreder. Hastalık değişik organ tutulumları nedeniyle çeşitli klinik tablolarla karşımıza çıkabilir 1. Akut kolesistit de, brusellozun çok nadir bir komplikasyonudur. Bu yazıda,  akut akalküloz kolesistit tablosuyla gelen akut bruselloz tanısı alan bir hasta sunulmuştur.

Case Report

Yaklaşık 30 yıldır dejeneratif serebral hastalığa bağlı epilepsi tanısı ve antiepileptik olarak karbamazepin kullanımı olan 57 yaşında erkek hasta son 1 ay içinde ortaya çıkan, gün içinde 38-39 dereceye varan ateş yükselmeleri olması nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanın yapılan ilk muayenesinde ateş 38,3 derece saptandı. Kardiyovasküler sistem, solunum sistemi ve batın muayene bulguları doğal saptandı. Kan tetkikleri yapıldı ve C-reaktif protein 81 mg/dl (0-5), gama glutamil transferaz (GGT) 845 U/l (0-55), alkali fosfataz (ALP) 327 U/l (30-120), aspartat amino transferaz (AST) 107 mg/dl (0-40), alanin amino transferaz (ALT) 50 mg/dl (0-50), kreatinin 0,8 mg/dl (0,5-1,1), lökosit 2400/mm3 olarak saptandı. Albümin, protrombin zamanı, bilirubin değerleri normal sınırlarda seyretti. Göğüs radyogramı doğaldı. Batın ultrasonografisinde herhangibir patolojik bulgu görülmedi. Nörolojiye danışılarak antiepileptik tedavi düzenlendi. Hepatobiliyer enzimlerin yükselmesine sebep olabileceğinden karbamazepin dozu azaltılarak kesildi ve levetirasetam tedavisi başlandı. Hastanın tekrar eden ateşi devam ettiği için enfeksiyon hastalıkları ile konsülte edilerek ve ampirik olarak, tetkik sonuçları tamamlanana kadar kadarimipenem (3 gr/gün) başlandı. Tetkiklerinde lökopeni saptandığından periferik yayması yapıldı. Atipik lenfositler dışında patolojik bulgu görülmedi. Hastanın hepatobilier manyetik rezonans (MR) incelemesinde, perikolesistik minimal serbest mayi ve kese duvarında kontrast tutulumu (akut kolesistit ile uyumlu) görüldü (Şekil 1).

Şekil 1
Batın MR?da perikolesistik serbest mayi ve kese duvarında kontrast tutulumu (akut kolesistit ile uyumlu) görülmektedir.(SK:safra kesesi)

Enfeksiyona yönelik olarak ileri tetkikleri yapıldı. GruberWidal testi (-), Anti HIV (-), hepatit belirteçleri (hepatit A,B,C) negatif olarak saptandı. Brucella tüp aglütinasyon testi 1/1250 titrede (+)?lik görüldü ve tekrarı da yapıldı. Ayrıca, antiCMV (sitomegalo virüs) IgM 1,45 U/ml (0-0,8) pozitifliği ve CMV IgG avidite düşüklüğü (0,77) görüldü. Bu sonuçlarla tedavi tekrar düzenlendi. Antiviral olarak 10 gün boyunca gansiklovir (5mg/kg/gün) ve bruselloz antibiyoterapisi için oral olarak rifampisin (600mg/gün) + doksisiklin (200mg/gün) başlandı.Tedavi altında 10 gün sonra GGT 331 mg/dl, ALP 165 mg/dl, CRP 13mg/l?ye geriledi. ALT, AST, AST, lökosit değerleri normale geldi. Ateşi tekrar etmedi ve genel durumu düzeldi. Gansiklovir kesildi ve antibruselloz antibiyotik tedavisi 6 haftaya tamamlandı. Sonrasındaki kontrolde diğer GGT ve ALP seviyeleri de normale döndü. 

Discussion

Bruselloz tüm organ ve sistemleri etkileyebildiği için değişik klinik formlarla karşımıza çıkabilir. Ateş en sık bulgudur ve dalgalı (ondülan) tarzdadır. Hastaların %70?inde gastrointestinal sistem tutulumuna ait dispeptik semptomlar vardır. Laboratuvar tetkiklerde hepatobiliyer enzim yükseklikleri görülebilir 2. Sunduğumuz hastada  ateş yüksekliği ile beraber açıklanamayan, yaklaşık 10 kata yakın, ALP ve GGT yükseklikleri dikkat çekiciydi. Buna karşın bilirubin seviyeleri normaldi. Öncelikle viral infeksiyon belirteçleri (hepatit A,B,C, CMV) tetkik edildi ve negatif saptandı. Radyolojik incelemeler yapıldı. Batın ultrasonografisi normal saptandı. Enzim yükseklikleri devam ettiği için batın ve kolanjiografik MR çekildi. Safra kesesi ve yollarında taş ve kitle saptanmamasına rağmen kese duvarında kontrast tutulumu, akut kolesistit ile uyumlu olarak değerlendirildi. Brusella aglütinasyon testi kuvvetli pozitif saptandı. Literatüre göre de brusellaya bağlı taşsız kolesistit nadir olarak görülmektedir 3. Bildirilen olgular genellikle immün sistemi baskılanmış ve kronik dejeneratif nörolojik hastalığı tanıları olan kişilerdir 4. Hastamızın da dejeneratif serebral hastalığı ile epilepsi tanısı ve düzenlenmiş tedavisi bulunmaktaydı. Plazma immün globülin seviyeleri normal sınırlarda saptandı. Tedavi olarak, sıklıkla rifampisin ve doksisklin tedavisi kombine edilerek 6 haftaya tamamlanır. Literatürde trimetoprim-sulfometoksazol?ün de akut brusellozda kulanılabileceği belirtilmekle birlikte, nüks sık olduğundan günümüzde ilk tercih değildir. Tedavi sonrası hastamızın laboratuar bulguları ve semptomlarında düzelme görüldü. Bu hastada da görüldüğü gibi ateş, radyolojik incelemelerde safra taşı saptanmaksızın hepatobiliyer enzim yüksekliğinin eşlik ettiği klinik tabloda bruselloz ayırıcı tanıda unutulmamalıdır.  

References

  1. Saçar S,  ve ark. Otuz bruselloz olgusunun klinik değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi.  2008; 22 (1): 11-4.
  2. Al-Otaibi FE. Acute acalculus cholecystitis and hepatitis caused by Brucella melitensis. J Infect Dev Ctries. 2010 Aug 4;4(7):464-7.
  3. Ashley D, Vade A, Challapalli M. Brucellosis with acute acalculous cholecystitis. Pediatr Infect Dis J. 2000 Nov;19(11):1112-3.
  4. Pourbagher MA, et al.  Clinical pattern and abdominal sonographic findings in 251 cases of brucellosis in southern Turkey. AJR Am J Roentgenol. 2006 Aug;187(2):191-4.
Keywords : Bruselloz , Akalküloz , Kolesistit

Comments

Login for send comment.