Create Account
Forget Password

Authors

Gülay Bulut
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...
Mustafa Kösem
Sakarya Üniversitesi Tıp Fak...
Mehmet Deniz Bulut
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...
Remzi Erten
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...
Funda Çalışkan Şenköy
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...

Who liked this


Ebru Akay
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hasta...
03.11.2015

Followers


Cooccurrence of Adrenal Ectopy of the Epididymis and Cystic Dysplasia of the Rete Testis in a Case of Undescended Testis

Cooccurrence of Adrenal Ectopy of the Epididymis and Cystic Dysplasia of the Rete Testis
Articles > Pathology
Submitted : 15.09.2015
Accepted : 23.10.2015
Published : 03.11.2015

Turkish abstract

Rete testisin kistik displazisi veya testiküler kistik displazisi ve ektopik adrenokortikal doku erkeklerde nadir görülen patolojidir. Rete testisin kistik displazisi büyük olasılıkla embriyogenezisde mesonefrik sistemin gelişimsel defektidir. Ektopik adrenal dokular, cerrahi işlem esnasında inguinal bölgede sıklıkla insidental olarak rastlanılır. Ancak klasik olarak diyaframdan pelvise kadar olan lokalizasyonlarda görülür. İnmemiş testiste ektopik adrenal doku insidansında anlamlı artış olur. Bu artış adrenal ve gonadal gelişim esnasında gerçekleşen embriyolojik olaylar ile açıklanabilir.
Olgumuz inmemiş testis nedeniyle ameliyat edilen 21yaşında erkek hasta idi. Histolojik incelemede rete testiste çok sayıda, birbirleriyle anastomozlaşan, değişik şekil ve boyutta, düzensiz kistik boşluklar ile epididimde ektopik adrenal korteks görüldü.
Ektopik adrenal kortikal doku ve kistik displazi benign lezyonlardır. Bu lezyonlar rutin taramada görülmese de cerrahi işlem sırasında farkedildiğinde ayırıcı tanı ve histolojik analiz için rezeke edilmelidir.

Introduction

görülen patolojilerdir.

AED,  diyaframdan pelvise kadar olan bölgede retroperitoneal yerleşim gösterebilir 1. İnguinal AED insidansı, inmemiş testisli erkeklerde, inguinal hernili erkeklere kıyasla daha fazladır 2,3.

RTKD,  ya da testiküler kistik displazi genellikle çocukluk çağında rastlanan nadir görülen bir konjenital malformasyondur. Bu gelişimin sonucu olarak testiste genişleme ve parankimde atrofi görülür 4. Klinik olarak sağlıklı erkeklerde skrotal kitle şeklindedir.

Böbrek ve testis arasında ipsilateral böbrek anomalilerinde sıkı ilişki vardır 5. Ancak, hastamızda olduğu gibi literatürde ipsilateral RTKD ve epididimal AED birlikteliğine rastlanmamıştır.

Case Report

Fizik muayenede inmemiş testis saptanan 21 yaşında erkek hastada, yapılan ultrasonografik incelemede sol testis normalden küçük,  atrofik görünümde ve inguinal kanalda izlendi. Hasta operasyona alındı.  Makroskobik olarak 3,5x2x1,3 cm ölçülerindeki  testisin üst kenarında 2x1x0,7 cm ölçülerinde epididim izlendi. Testisin kesit yüzü solit turuncu, epididimin kesit yüzü solit bej renkte olup makroskobik patoloji dikkati çekmedi.

Histopatolojik incelemede rete testiste yaklaşık 0,8 cm çapında, yoğun stroma içinde yer yer papiller projeksiyonlar yapan,  birbirleriyle birleşme eğilimi olan, düzensiz şekil ve boyutlarda, kübik ya da basık tek sıralı epitelle döşeli, yer yer testis parankimini iterek ilerleyen çok sayıda kistik yapı görüldü (Şekil 1a-b, Şekil 2).

Şekil 1A
Fibröz stroma içerisinde düzensiz şekil ve boyutlarda birbirleriyle birleşen kübik ya da basık epitelle döşeli kistik yapılar (H&Ex100)
Şekil 1B
Fibröz stroma içerisinde düzensiz şekil ve boyutlarda birbirleriyle birleşen kübik ya da basık epitelle döşeli kistik yapılar (H&Ex200)
Şekil 2
Kistik displazi odağının testis dokusunu iterek basıya uğrattığı görülüyor (H&Ex40).

 

Testiste seminifer tübülüs bazal membranlarında kalınlaşma, interstisyel alanda fibrosis ve Leydig hücrelerinde hiperplazi dikkati çekti. Seminifer tübülüslerde germ hücresi izlenmedi. Sadece Sertoli hücreleri mevcuttu (Resim 3).

Şekil 3
Atrofi bulguları gösteren testis dokusu görülüyor ( H&E x100).

 

Epididimde ise 0,2cm çapında düzgün sınırlı, ince fibröz kapsüllü, sıkıca bir araya gelmiş adrenal kortikal nodül izlendi (Resim 4-5).

Şekil 4
Düzgün sınırlı adrenal ektopik gland (H&Ex50)
Şekil 5
Epididim içerisinde adrenal ektopik gland görülüyor (H&Ex50)

 

Zona glomerüloza ve zona fasikülata kolaylıkla seçilebilirken, zona retikülaris çok ince bir tabaka şeklinde izlendi. Medüller zon görülmedi. Nodülde hiperplazi ya da neoplastik değişiklik saptanmadı.

Discussion

Testisin tümünü ya da bir kısmını etkileyen çok sayıda düzensiz şekilde kistik yapılardan oluşur 5. RTKD sıklıkla ipsilateral renal agenezi ile ilişkili nadir görülen anomalidir. Bu malformasyon hem testiküler dilatasyona hem de renal ageneziye sebep olan mezonefrik duktusun gelişim anomalisine bağlıdır 6. Nadiren skrotal şişkinlik yaparak fizik muayenede ağrısız testiküler kitle şeklinde görülebilir 7. Çoğunlukla çocukluk çağında görülen ağrısız lezyonlardır. Ultrasonografide intratestiküler ve çok sayıda ince duvarlı kistlerden oluşan kitle şeklinde görülür. Histopatolojik incelemede fibröz stroma içinde, birbiriyle anastomozlaşan küboidal ya da düz epitelle döşeli, kistik yapılardan meydana gelir. Komşu testiküler yapıyı basıya uğratır. Tüm lezyonun boyutu, mikroskobik düzeyden 7 cm’nin üzerine kadar değişebilir 8,9.

Son zamanlarda kistik displazinin embriyolojik patogeneze sahip olduğu düşünülmektedir. Genitoüriner trakt gelişimi gebeliğin 4-8. haftalarında olur. Kistik displazi rete testis ile eferent duktullar arasındaki defektten gelişmektedir. Bu kistik değişiklikler multikistik renal displazinin patogenetik mekanizması ile paralel değişiklik gösterir. Özellikle unilateral renal agenezi, testis kistik displazisi ile renal multikistik displazi arasında güçlü bir ilişki vardır. Kriptorşidizm, hidroüreter, anorektal ve üretral anomalilerin bu lezyonlarla daha az ilişkisi mevcuttur 5.

Hastamızda kistik displazi makroskobik olarak görülmedi. Histolojik kesitlerde ise rete testiste, tamamı 0,8 cm çapına ulaşan mikrokistik yapılar dikkati çekti. Hastamızda renal ve diğer organlarda herhangi bir anomali mevcut değildi.

AED benign bir lezyon olup, embriyolojik gelişim defekti ile ilişkilidir. Bu lezyon rutin klinik muayenede saptanamamasına rağmen cerrahi müdahale esnasında ve histolojik kesitlerde bulunabilir. AED, diyaframdan pelvise kadar uzanan bir bölgede retroperitoneal yerleşim gösterir 1. İnmemiş testis olgularında da AED görülme insidansında artış vardır.

Adrenal glandların korteks ve medullası farklı embriyolojik orijine sahiptir. Korteks,  posterior abdominal duvardaki mezodermal epitelden, medulla ise nöral krestten gelişir 3. Adrenal gland restlerinin gelişimi embriyolojik defekte bağlı gelişir. AED’ler çoğunlukla gonadlara yakın görülür. Ancak adrenal, böbrek, çöliak pleksus, spermatik kord, testis ve ovaryen bölgelerde de görülebileceği unutulmamalıdır 10.

Hastamızda, AED histolojik kesitlerde epididimde, insidental olarak görüldü. Literatürde iki epididimal AED olgusuna rastlanıldı 10,11.

Ektopik adrenal doku klinik olarak önemli olabilir. Cushing sendromlu hastalarda,  adrenalektomi sonrası relapslara neden olabilir. Genelde AED neoplazi ve hiperplazisi çok yaygın görülmemekle birlikte insidental olarak rastlanıldığında çıkarılmaları önerilmektedir 8.

Sonuç olarak,  hem RTKD hem de AED nadir görülen benign lezyonlardır. AED, yaygın görülmemesine rağmen değişik lokalizasyonlarda görülebilir. İnmemiş testisli bir vakada aynı anda ipsilateral olarak saptanmış RTKD ve epididimal AED birlikteliği olgusunu literatürdeki ilk vaka olarak sunmaktayız. Özellikle inmemiş testis olgularında dikkatli makroskopik örnekleme ve histopatolojik inceleme az görülen bu iki lezyonu atlamamak için oldukça önemlidir.

References

 1. Barwick TD, et al. Embryology of the adrenal glands and its relevance to diagnostic imaging. Clin Radiol. 2005;60:953–9.
 2. Ozel SK, Kazez A, Akpolat N. Presence of ectopic adrenocortical tissues in inguinoscrotal region suggests an association with undescended testis. Pediatr Surg Int. 2007;23:171-5.
 3. Savaş Ç, et al. Ectopic adrenocortical nodules along the spermatic cord of children. Int Urol Nephrol. 2001;32:681–5.
 4. Poupalou A, et al. A case of cystic dysplasia of the rete testis in a 17-months-old boy. Case Rep Med. 2011;2011:389857.
 5. Leissring JC, Oppenheimer RO. Cystic dysplasia of the testis: a unique congenital anomaly studied by microdissection. J Urol. 1973;110:362–3.
 6. Kang KS, et al. Cystic dysplasia of the rete testis accompanying an inguinal hernia: a 63-year-old man. Korean J Urol. 2011;52:502-4.
 7. Kajo K, et al. Cystic dysplasia of the rete testis: case report. APMIS. 2005;10:720–3.
 8. Camassei FD, et al. Cystic dysplasia of the rete testis: report of two cases and review of the literature. Pediatr Dev Pathol. 2002;5:206-10.
 9. Jeyaratnam R, Bakalinova D. Cystic dysplasia of the rete testis: a case of spontaneous regression and review of published reports. Urology. 2010;75:687-90.
 10. Habuchi T, Mizutani Y, Miyakawa M. Ectopic aberrant adrenals with epididymal abnormality. Urology. 1992;39:251-3.
 11. Pérez García FJ, et al. Adrenal ectopy in epididymis. Urology 2001;54:446-8.
Keywords : Kistik displazi , Ektopik adrenal korteks , Epididim , İnmemiş testis

Comments

Login for send comment.