Create Account
Forget Password

Authors

Fatih Gönültaş
Ergani Devlet Hastanesi
Emine Şamdancı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Hüseyin Yönder
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Fatih Sümer
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...

Who liked this


No one liked this yet.

Followers


İleocecal Endometriosis is a Rare Cause of Intestinal Obstruction

İleocecal Endometriosis
Articles > General Surgery
Submitted : 20.05.2015
Accepted : 30.01.2016
Published : 03.03.2016

Turkish abstract

Endometrial stroma ve glandların uterus kavitesi dışında yerleşmesine endometriozis denir. İntestinal endometriozis çok nadir görülür. En sık rektosigmoid ve rektovajinal septumda görülür. Ağrı, kanama ve barsak tıkanıklığı gibi durumlarda cerrahi endikasyonu vardır. Bu çalışmada ileoçekal bölgede endometriozis saptanan 25 yaşında bekar ve daha önce geçirilmiş operasyonu bulunmayan kadın hasta sunuldu. Yaklaşık 6 aydır özellikle menstürasyon dönemlerinde artan karın ağrısı, ve kilo kaybı olan hastada ileus tablosu gelişmesi üzerine kliniğimize yatırıldı. Yapılan tetkiklerinde ileoçekal bölgede duvar kalınlaşması tespit edildi. Hasta operasyona alındı ve çekumda lümeni tıkayıcı kitle olduğu görülerek sağ hemikolektomi operasyonu yapıldı ve patoloji sonucu ileoçekal bölgede endometriozis olarak rapor edildi. Endometriozis tanısının preop değerlendirmede konması oldukça zordur. Tanı genellikle histopatolojik inceleme sonucunda konur.

Introduction

Endometrial stroma ve glandların uterus kavitesi dışında yerleşmesine endometriozis denir 1. Endometriozis sıklığı % 5 ile % 10 arasındadır 2. En sık uterus, over yüzeyi ve pelvik intraperitoneal yüzeylerde görülür. Endometriozis, pelvis dışında akciğerler, plevra, bağırsaklar, safra kesesi, böbrekler, dalak, umbilikus, cilt, meninksler ve omurgada yerleşim gösterebilir 3,4. İntestinal endometriozisin en sık yerleşim yerleri rektosigmoid (% 73) ve rektovajinal septumdur (% 13) 5. İntestinal endometrioziste görülen semptomlar, farklı şiddetlerde siklik rektal kanama, pelvik ağrısı, konstipasyon veya tekrarlayan diyare ve gazdır. İntestinal endometriozisli hastalarda rektosigmoidoskopi, kolonoskopi, baryumlu kolon grafisi, endorektal endosonografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi daha spesifik araştırmalar gerekebilmektedir 5.

Case Report

Yirmi beş  yaşında bekar kadın hasta yaklaşık 8 aydır özellikle menstürasyon dönemlerinde artan karın ağrısı ve yaklaşık 3 gündür bulantı ve  kusma şikayetlerinin olması nedeniyle kliniğimize yatırıldı. Yapılan fizik muayenesinde karın normalden distandü görünümde ve hassasiyet mevcuttu. Öz geçmişinde daha önce geçirilmiş operasyon öyküsü yoktu. Yapılan abdominal ultrasonografisinde ileoçekal bölgede duvar kalınlaşması saptandı. Hastaya yapılan kolonoskopide terminal ileum duvarında inflamasyon görüldü. Hastanın son 4-5 ayda yaklaşık 10 kg zayıflaması mevcuttu. Hastaya magnetik rezonans  enterografi istendi. Yapılan manyetik rezonans enterografide ince bağırsaklar normal olarak değerlendirildi. Karın ağrısı ve distansiyonu artan hasta tanısal amaçlı acil operasyona alındı. Operasyon sırasında ince bağırsaklarda ileri derecede dilatasyon ve sağ kolonda ileoçekal bölgeyi de içine alan obstrüksiyona sebep olan kitle görüldü. Daha sonra hastaya total mezokolik sağ hemikolektomi yapıldı. Hasta postop 6. gün sorunsuz olarak taburcu edildi. Hastanın histopatolojik incelemesinin sonucu ileoçekal bölgede endometriozis dokusu olarak raporlandı.

Discussion

Fonksiyonel ve morfolojik olarak vücudun diğer yerlerinde bulunması olarak tanımlanan endometriozis eksterna, endometrium dokusuna benzeyen ektopik endometrium dokusunun uterus dışında, genital organlara yerleşebildiği gibi ekstragenital organlara da yerleşebilir. Ekstragenital organlarda ortaya çıkan endometriozis olguları tüm eksternal endometriozis olgularının % 6?sını oluşturmaktadır 1. İntestinal endometrioziste en çok etkilenen saha rektosigmoid ve rektovajinal septumdur 5. İntestinal endometrioziste görülen semptomlar, özellikle adet dönemlerinde artan pelvik ağrı, konstipasyon veya tekrarlayan diyare ve gazdır. Bizim olgumuzda da yaklaşık 8 aydır özellikle menstürasyon dönemlerinde artan sağ alt kadran ağrısı mevcuttu ve bu ağrılar için daha önceleri sürekli analjezik kullanım öyküsü vardı.

Kalın bağırsak veya çekumda, endometriozisten şüphelenildiğinde tanı için baryumlu kolon grafisi uygulanabilir. Lezyonlar radyolojik olarak stenozan, polipoid veya iki özellikte birden olabilir. Kanseri ekarte etmek ve uygun tedaviyi planlamak açısından kolonoskopi, rektosigmoidoskopi ve endoskopi ile alınmış biyopsiler çok değerlidir 5. Bizim hastamıza da kolonoskopi yapılmış ve sadece terminal ileum duvarında inflamasyon görülmüş ve biyopsi yapılmamıştır. Yapılan manyetik rezonans enterografisi normal olarak rapor edilmiştir. Endometriozis histopatoloji dışında konvansiyonel diğer tanı araçlarıyla tespiti zor bir patoloji olduğundan 6 özellikle mentürasyon dönemlerinde artan karın ağrılarının tespiti için yapılan kolonoskopi, endoskopi veya rektosigmoidoskopi gibi işlemlerde endometriozis olabileceği de düşünülerek histopatolojik inceleme için örnek alınmalıdır.

Ağrı, kanama ve bağırsak  tıkanıklığı durumlarında cerrahi endikasyonu vardır. Bağırsak tıkanıklığı vakaların % 2?sinde görülebilir ve intramural endometriozisin ilerlemesinin bir sonucu olabilir 5.

Hormonal tedavinin tıkanıklık semptomları üzerinde düzeltici etkisi yoktur. Etkilenmiş bağırsak segmentinin rezeksiyonu ve anastamoz, intestinal endometriozis hastalarında kabul gören en iyi yaklaşımdır 7. Bizim hastamızda da bağırsak  tıkanıklığı mevcuttu ve hastaya total mezokolik sağ hemikolektomi operasyonu yapıldı.

Sonuç olarak, intestinal endometriozis nadir olarak görülse de intestinal obstrüksüyonlara neden olabilir. Malign tümör olasılığını ekarte etmek için obstrüksüyona neden olan kısmın cerrahi olarak çıkartılıp histopatolojik olarak incelenmesi gerekmektedir. 

References

  1. Dirican A, ve ark. Rektus abdominus kasında endometriozis: olgu sunumu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.  2008; 15:55-7.
  2. Adamson GD. Diagnosis and clinical presentation of endometriosis. Am J Obstet Gynecol. 1990;162:568-9.
  3. Cevrioğlu AS, Yılmaz S, Yımazer M, Tokyol Ç. Sezeryan skarında endometriozis: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. T Klin J Gynecol Obst.  2004;14:44-7.
  4. Simoglou C,  et al. Abdominal wall endometrioma mimicking an incarcerated hernia: a case report. Int J General Med.  2012; 5:569-71.
  5. Güven A, Kıran G, Kıran H. İntestinal endometriozis: nadir bir olgu sunumu. Genel Tıp Derg.  2004:14(4):153-5.
  6. Chums JC, ThanngLMann WJ. Malignant Mixed Mülleriant tümör arising in extragenital endometriosis. Report of a case and rewiew of litarature. Gynecol Oncol.  1986; 23:222-3.
  7. Verspyck E, Lefranc JP, Guyard B, Blondon J. Treatment of bowel endometriosis: A report of six cases of colorectal endometriosis and a survey of the literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1997; 71:81-4.
Keywords : Endometriozis , İntestinal obstrüksiyon

Comments

Login for send comment.