e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Suprapubic Transabdominal Injury by Metallic Object: Rare Penetrating Injury Managed with Multidisciplinary Approach

Submitted : 15.03.2023 Accepted : 03.08.2023 Published: 14.08.2023

Abstract

Abdominal injury with a metallic object is a rare condition when war zones are excluded. The foreign body penetrates the body by forming an open wound, and the damage depends on the density of the adjacent organs, the character of the metallic object and the energy of the trauma.
In our article; we evaluated the management of a 72-year-old male patient with hypertension, who allegedly injured the suprapubic region with an anchor while engaged in agriculture about an hour before his admission to the emergency room. Hemodynamically stable patient was resuscitated according to the current Emergency Management of Severe Trauma (EMST) guidelines, emergency laparotomy was decided after major vascular injury was excluded by angiography. Result : The V-shaped metallic foreign body was approximately 1 meter long, 3 kg, 5 cm wide and 2 cm thick. By making an incision extending from the entrance of the foreign body to the umbilicus and providing adequate vision; The body was removed under the control of bleeding. There was no major vascular injury in the examination, and the defect in the sigmoid colon meso was repaired ;orthopedic physicians applied debridement for the crack in the pubic tubercle. The patient who received ceftiriaxone, metronidzol, gentamicin antibiotics; He was discharged uneventfully on the 17th postoperative day after the purulent flux from incision was controlled.
Angiography is useful in excluding great vessel injury in hemodynamically stable patients with impalement injury and the process requires a multidisciplinary approach.
Keywords: Implament Injury , Penetrant trauma , Angiograpy

Özet

Metal bir cisimle karın yaralanması, savaş bölgeleri hariç tutulduğunda nadir görülen bir durumdur.
Yabancı cisim açık bir yara oluşturarak vücuda girer ve hasar komşu organların yoğunluğuna, metalik cismin karakterine ve travmanın enerjisine bağlıdır.
Yazımızda; acil servise başvurmadan yaklaşık bir saat önce tarımla uğraşırken suprapubik bölgeyi çapa ile yaraladığı iddia edilen 72 yaşında hipertansiyon tanılı erkek hastanın yönetimini değerlendirdik.
Hemodinamik olarak stabil olan hasta, mevcut Şiddetli Travma Acil Durum Yönetimi (EMST) kılavuzlarına göre resüsite edildi, majör vasküler yaralanma anjiyografi ile ekarte edildikten sonra acil laparotomiye karar verildi.
V şeklindeki metalik yabancı cisim yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 3 kg, 5 cm genişliğinde ve 2 cm kalınlığındaydı. Yabancı cismin girişinden göbek deliğine kadar uzanan ve yeterli görüş sağlayan bir kesi yapılarak; metalik cisim kanama kontrolü altında çıkarıldı.
Eksplorasyonda majör damar yaralanması yoktu ve sigmoid kolon mezosundaki defekt onarıldı, ortopedi kliniğince pubik tüberküldeki çatlak için debridman uyguladı. Seftiriakson, metronidzol, gentamisin antibiyotikleri alan hasta; insizyondan pürülan akıntı kontrol altına alındıktan sonra postoperatif 17. günde sorunsuz taburcu edildi.
Anjiyografi, hemodinamik olarak stabil ve penetran yaralanması olan hastalarda büyük damar yaralanmasını dışlamada faydalıdır ve süreç multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.
Anahtar kelimeler: İmpalante Yaralanma , Penetran Travma , Anjiyografi

Who liked this


No Record

Followers


No record