e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Right Sided Enterothroax: A Rare Long-term Complication of Donor Hepatectomy

Submitted : 20.02.2023 Accepted : 06.04.2023 Published: 18.04.2023

Abstract

Diaphragmatic hernias can be classified as congenital and acquired. Right-sided acquired incisional diaphragmatic hernias are extremely rare. We operated on a patient who had undergone donor hepatectomy about 3 years ago with the diagnosis of strangulated incarcerated incisional diaphragmatic hernia after evaluation in the emergency department. We primarily repaired the small diaphragmatic defect with non-absorbable suture and performed a right hemicolectomy. The patient was discharged uneventfully on the 7th postoperative day. The incidence of post-operative incisional diaphragmatic hernia is between 5-62% in different series, and the postoperative morbidity rate for liver donors is 12-26%. Strangulated diaphragmatic hernias should be kept in mind as a diagnosis in patients who have undergone liver surgery. The approach to the patient should be determined according to the clinic, imaging and the patient's condition.
Keywords: diaphragmatic hernia , enterothorax , donor hepatectomy , complication

Özet

Diyafragma fıtıkları konjenital ve edinsel olarak sınıflandırılabilir. Sağ taraflı edinsel insizyonel diyafram hernileri oldukça nadirdir. Yaklaşık 3 yıl önce donör hepatektomi öykülü bir hasta acil serviste yapılan değerlendirme sonucunda strangüle inkarsere insizyonel diyafram hernisi tanısı ile opere edildi. Öncelikli olarak küçük diyafram defektini emilmeyen sütür ile onarıldı ve sağ hemikolektomi yapıldı. Hasta postoperatif 7. günde sorunsuz taburcu edildi. Ameliyat sonrası insizyonel diyafram hernisi insidansı farklı serilerde %5-62 arasında olup, karaciğer donörlerinde ameliyat sonrası morbidite oranı %12-26'dır.
Strangüle diyafram hernileri karaciğer cerrahisi geçirmiş hastalarda tanı olarak akılda tutulmalıdır.
Hastaya yaklaşım klinik, görüntüleme ve hastanın durumuna göre belirlenmelidir.
Anahtar kelimeler: diafragmatik herni , enterotoraks , donör hepatektomi , komplikasyon

Who liked this


No Record

Followers


No record