e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Spontaneous Catheter Replacement After Venous Port Catheterization

Submitted : 07.12.2022 Accepted : 06.04.2023 Published: 10.04.2023

Abstract

Central venous port systems are systems that can be used frequently in patients with chronic diseases that require long-term treatment and need a long-term venous system. In our case, we aimed to present a rare and life-threatening complication due to intracardiac displacement of the port catheter.
A 62-year-old female patient who was treated for breast cancer was discharged with a port catheter about 1 month ago and no pathology was detected in the post-procedure controls. After 1 month, the wound was opened in an external center due to swelling and collection in the port pocket, but the patient was referred because the port was not in place. After the examinations were performed by us, the catheter was found to be in the intracardiac region and the patient was taken into surgery. The catheter that could not be removed with minimally invasive methods, a mini-incision was made in the thorax and the pericardium right atrium was reached. The palpable catheter was released with an incision made in the right auricle, and the operation was terminated by closing it appropriately.
Although central venous port catheter systems have many advantages for the patient, they can also lead to vital complications after the procedure, as in our case. For this reason, the procedures to be performed should be explained to the patient in detail and their consent should be obtained.
Keywords: Port catheter , Migration , Parenteral nutrition

Özet

Santral venöz port sistemleri, uzun süreli tedavi olması gereken ve venöz sisteme uzun süre ihtiyacı olan, kronik hastalığı olan hastalarda sıklıkla kullanılabilecek sistemlerdir. Fakat her cerrahi girişimde olabileceği gibi, venöz port kateterizasyonunda da birçok komplikasyon bulunmaktadır. Olgumuzda port kateterin intrakardiyak yer değiştirmesi nedeniyle gelişen ve çok sık olmayan, hayati öneme sahip bir komplikasyonu sunmayı amaçladık.
62 yaşında meme kanseri nedeniyle tedavi alan kadın hastaya yapılan pre-operatif tetkikler sonrası santral venöz port kateteri yerleştirildi. İşlem sonrası kontrollerinde herhangi bir patoloji saptanmayan hasta, yaklaşık 1 ay sonra port cebinde şişlik ve koleksiyon nedenli dış merkezce mini insizyon ile yara yeri açılmış, port kateterin yerinde olmadığı, migrate olduğu görülmesi üzerine tarafımıza yönlendirilmiştir. Yapılan tetkikler sonrası kateterin intrakardiyak alanda olduğu görüldü ve hasta ameliyata alındı. Minimal invaziv yöntemlerle çıkarılmayan kateter nedenli toraksa yapılan mini insizyon ile perikarda ardından sağ atriuma ulaşıldı. Palpe edilen kateter sağ aurikulaya yapılan kesi ile çıkarılarak uygun kapatmanın ardından operasyona son verildi. Post-operatif 1. gün dreni çekilen hasta, 2. gün şifa ile taburcu edildi.
Santral venöz port kateter sistemleri hasta açısından birçok avantaja sahip olmasına rağmen, olgumuzda olduğu gibi işlem sonrası hayati komplikasyonlara da yol açabilmektedir. Bu nedenle yapılacak olan işlemler hastaya ayrıntılı olarak anlatılmalı ve onamları alınmalıdır.
Anahtar kelimeler: Port kateter , Migrasyon , Parenteral beslenme

Who liked this


No Record

Followers


No record