e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Lumbar Disc Herniation In A 15-Year-Old Pediatric Patient: Case Report

Submitted : 05.10.2022 Accepted : 06.04.2023 Published: 10.04.2023

Abstract

Lumbar disc herniation (LDH) is a clinical picture with complaints of low back and leg pain that occurs when the lumbar spinal root is compressed by the hernia nucleus pulposus. Although LDH is usually seen in adults, it is less frequently seen in adolescents and children. LDH can cause disruption in education and limitation in social and physical activity in the pediatric population.
A 15-year-old female patient applied to our clinic because of the complaints of pain in the lower back and right leg, which started three months ago, and could not get results from the medical and physical therapy. In the examination, the straight leg lift test was evaluated at 30 degrees on the right, the plantar flexion of the right ankle was 4/5, and the right big toe extension was at the 4/5 strength level. Multilevel lumbar disc degeneration was detected in the lumbar magnetic resonance imaging (MRI) of the patient. Microdiscectomy was performed for the right paracentrally located disc herniation in the L5-S1, which was symptomatic, and the root was relieved. In the control examination of the patient, who stated that the leg pain was gone after the operation, the plantar flexion of the right ankle and the extension of the right big toe were 5/5 strength.
LDH can occur at any age. In adolescent patients, LDH may occur due to many reasons such as lumbosacral stress, vertebral anomalies, and genetic factors. Recent studies suggest that spinopelvic parameters may play a role in the development of LDH. Although conservative approach is primarily considered in the treatment, if the patient has radiculopathy and motor deficit, and if there is no response to medical and physical therapy at the same time, surgical treatment is inevitable.
Keywords: Lumbar vertebrae , Intervertebral disc displacement

Özet

Lomber disk hernisi (LDH), lomber spinal kökün hernie nucleus pulposus tarafından sıkıştırılması ile ortaya çıkan bel ve bacak ağrısı yakınmalarının olduğu klinik bir tablodur. LDH genellikle yetişkinlerde görülmesine rağmen daha az sıklıkla adolesanlarda ve çocuklarda görülmektedir. LDH, pediatrik popülasyonda eğitimde aksamaya, sosyal ve fiziksel aktivitede kısıtlamaya sebep olabilir.
15 yaşında kadın hasta, üç ay önce başlayan belde ve sağ bacakta ağrı şikayeti nedeniyle uygulanan medikal ve fizik tedaviden sonuç alamaması üzerine kliniğimize başvurdu. Yapılan muayenede düz bacak kaldırma testi sağda 30 derece, sağ ayak bileği plantar fleksiyonu 4/5, sağ ayak baş parmak ekstansiyonu 4/5 kuvvet düzeyinde değerlendirildi. Hastaya çekilen lomber manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de multi seviye lomber disk dejenerasyonu tespit edildi. Semptomatik olan L5-S1 mesafesindeki sağ parasantral yerleşimli disk hernisi için mikrodiskektomi uygulanarak kök rahatlatıldı. Operasyon sonrası bacak ağrısının geçtiğini ifade eden hastanın kontrol muayenesinde sağ ayak bileği plantar fleksiyonu ve sağ ayak baş parmak ekstansiyonu 5/5 kuvvette idi.
LDH herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Adolesan yaş grubu hastalarda LDH lumbosakral stres, vertebral anomali, genetik faktörler gibi birçok sebebe bağlı ortaya çıkabilir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar spinopelvik parametrelerin LDH gelişiminde rolü olabileceğini düşündürmektedir. Tedavide öncelikle konservatif yaklaşım düşünülmekle birlikte hastada radikülopati ve motor defisit mevcutsa, aynı zamanda medikal ve fizik tedaviye yanıt alınamıyorsa cerrahi tedavi kaçınılmazdır.
Anahtar kelimeler: Lomber vertebra , İntervertebral disk yer değiştirme

Who liked this


No Record

Followers


No record