e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A Pleural Catheter Complication; Where is the Catheter?

Submitted : 25.09.2022 Accepted : 17.11.2022 Published: 22.11.2022

Abstract

Pleural effusion is a common thoracic pathology. It occurs as a result of the disruption of the balance between the release and drainage of pleural fluid. Pleural effusion may develop due to lung or other organ pathologies. The most common methods used for pleural fluid drainage are thoracentesis, tube thoracostomy and small diameter pleural drainage catheters (CPC). CPC has been widely used in pleural effusion in recent years. CPC was applied to an 82-year-old female patient due to pleural effusion. During the follow-up of the patient, the catheter was broken and the remaining piece fell into the thorax. As a result of the examinations performed on the patient, an intrathoracic foreign body was detected and the catheter incision site was enlarged 1 cm and the foreign body was removed with video-assisted thoracoscopic surgery.
Keywords: Pleural effusion , Intrapleural catheter , foreign body

Özet

Plevral efüzyon sıkça rastlanılan bir toraks patolojisidir. Plevral sıvının salınımı ile drenajı arasındaki dengenin bozulması sonucu oluşur. Akciğer veya başka organ patolojilerine bağlı plevral efüzyon gelişebilir. Plevral sıvı drenajında kullanılan en sık yöntemler torasentez, tüp torakostomi ve küçük çaplı plevral drenaj kateterleridir (KPK). Plevral efüzyonda KPK son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 82 yaş kadın hastaya plevral effüzyon nedeniyle KPK uygulanmış, hastanın takibinde katater kırılarak kalan parça toraks içine düşmüş. Hastaya yapılan tetkikler sonucunda intratorasik yabancı cisim tespit edidi ve katater insizyon yeri 1 cm genişletilerek video yardımlı torakoskopik cerrahi ile yabancı cisim çıkarıldı.
Anahtar kelimeler: Plevral effüzyon , İntraplevral katater , yabancı cisim

Who liked this


No Record

Followers


No record