e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Spontaneous Pneumodiastinum, A Rare Condition in Pediatric Asthma

Submitted : 02.08.2022 Accepted : 17.11.2022 Published: 22.11.2022

Abstract

Spontaneous pneumomediastinium is a rare condition in pediatric patients. It may originate from the trachea, esophagus or organs that may be connected to the mediastinum in the mediastinum. We present a case of pneumomediastinium with subcutaneous emphysema at the age of 4 admitted to our emergency department.
A 4-year-old male patient with known asthma was brought to the emergency department with respiratory distress. The general condition of the patient was good. Body temperature was 36.5 0 C, blood pressure was 100/60 mmHg in the right arm, pulse was 125/min, respiratory rate was 18/min, oxygen saturation value was 98. The patient's other system examinations were normal, and thoracic tomography imaging was performed due to crapitation in the neck and chest region. As a result of tomography, air densities were observed in the soft tissues in the anterior mediastinum and anterior chest wall. The patient's other system examinations were normal, and thoracic tomography imaging was performed due to crapitation in the neck and chest region. As a result of tomography, air densities were observed in the soft tissues in the anterior mediastinum and anterior chest wall. The Covid-19 polymerase chain reaction test of the patient, who did not find any abnormality in the laboratory examination, was negative. The patient was diagnosed with spontaneous pneumomediastinum due to asthma and was admitted to the intensive care unit for treatment and monitoring. Nasal oxygen support, 1 mg/kg prednol, and bronchodilator treatment were started to the patient. After 4 days of intensive care, the patient's emphysema completely regressed. The patient was discharged from the pediatric service on the 5th day.
Spontaneous pneumomediastinum, a rare condition called Hamman's syndrome, is a condition that mostly affects tall, thin adolescent males. Spontaneous pneumomediastinium, which is rare in children with asthma, may also occur due to Covid -19 disease in these days when we are experiencing the pandemic period, so it should not be forgotten in the diagnosis.
Keywords : Pneumomediastinum , Emphysema , Covid -19

Turkish Abstract

Spontan pnömomediastinium pediatrik hastalarda nadir gözlenen bir durumdur. Mediastende bulunan trakea, özefagus yada mediastenle bağlantısı olabilecek organlardan kaynaklanabilir. Acil servisimize kabul edilen 4 yaşında cilt altı amfizemi bulunan pnömomediastinium olgusunu sunulmuştur.
Acil servise dış merkezden bilinen astım hastalığı olan 4 yaş erkek hasta solunum sıkıntısı ile getirildi. Hastanın genel durumu iyi vücut ısısı 36.5 0 C , kan basıncı sağ kolda 100/60 mmHg, nabzı 125/dk, solunum sayısı 18/dk oksijen saturasyon değeri 98 idi. Diğer sistem muayenleri doğal olan hastanın boyun ve göğüs bölgesinde krapitasyon olması nedeni ile toraks tomografi görüntülemesi yapıldı. Tomografi sonucunda ön mediastende ve göğüs ön duvarında yumuşak dokular içerisinde hava dansiteleri izlendi. Laboratuar incelemesinde herhangi bir anormallik rastlanmayan hastanın Covid- 19 polimeraz zincir reaksiyon testi negatif geldi. Hastaya astıma bağlı spontan pnönomomediastiniun tanısı konuldu, yakın takip ve monitörizasyon amacı ile yoğun bakıma kabul edildi. Hastaya nazal oksijen desteği,1 mg/kg prednol, bronkodilatatör tedavisi başlandı. 4 günlük yoğun bakım izlemi sonucunda hastanın amfizemi tamamen geriledi. Pediatri servisinde takibi devam edilen hasta 5.gün şifaen taburcu edildi.
Ender gözlenen Hamman’s sendromu olarak adlandırılan spontan pnömomediastinum, daha çok uzun boylu, ince yapılı adölesan erkekleri etkileyen bir durumdur. Astımlı çocuklarda nadir olan spontan pnömomediastinium, pandemi dönemini yaşadığımız bu günlerde Covid -19 hastalığına da bağlı oluşabilir bu nedenle ayrıcı tanıda unutulmamalıdır.
Turkish Keywords : , Pnömomediastinum , Amfizem , Covid -19

Introduction

Pnömomediastinum  ilk kez 1939 da  Louis Hamman tarafından çoğunluğu travmatik olan vakarda tanımlanmıştır 1. Pnömomediastium mediastende serbest hava bulunması olarak tanımlanabilir. Bu bölgede bulunan trakeanın veya özefagusun hasarı sonucunda olabileceği gibi alveollerin açılması havanın buradan hilusa ve mediastene ulaşması sonucunda da oluşabilir.Spontan pnömomediastium nadir izlenmesine rağmen iyi seyirlidirler 2.

Case Report

Kastamonu Eğitim ve Araştırma hastanesi acil servisine dış merkezden bilinen astım hastalığı olan 4 yaş erkek hasta solunum sıkıntısı ile getirildi. Hastanın genel durumu iyi vücut ısısı 36.50 C, kan basıncı sağ kolda 100/60 mmHg, nabzı 125/dk, solunum sayısı 18/dk oksijen saturasyon değeri 98 idi. Dinlemekle akciğerde bilateral yaygın ronküsleri olup expiriyumu uzundu. Diğer sistem muayenleri doğal olan hastanın boyun ve göğüs bölgesinde krapitasyon olması nedeni ile toraks tomografi görüntülemesi yapıldı. Tomografi sonucunda ön mediastende ve göğüs ön duvarında yumuşak dokular içerisinde hava dansiteleri izlendi (Şekil 1).

Şekil 1
Toraks tomografisinde transvers kesitte mediastende serbest hava görünümü.

 

Hasta yoğun bakım ünitesine alındı. Laboratuar incelemesinde herhangi bir anormallik rastlanmadı. Hastaya özefagoskopi ve bronkoskapi yapıldı. Bronkoskopi ve özefagoskopi normal olarak değerlendirildi. Hastanın covid plimeraz zincir reaksiyon testi negatif geldi.  Takip ve tedavisi süresince hastada mediastiniti düşündürecek bir olumsuz gelişme yaşanmadı. Hasta için antibiyoterapi uygulama gereği olmadı. Hastaya nazal oksijen desteği,1 mg/kg prednol, bronkodilatatör tedavisi başlandı tedavisi başlandı. 4 günlük yoğun bakım izlemi sonucunda hastanın amfizemi tamamen geriledi. Pediatri servisinde takibi devam edilen hasta 5.gün şifaen taburcu edildi.

Discussion

Ender gözlenen Hamman’s sendromu olarak adlandırılan spontan pnömomediastinum, daha çokuzun boylu, ince yapılı adölesan erkekleri etkileyen bir durumdur 3. Spontan pnömomediastiniumun patogenezi, küçük alveollerin yırtılmasına neden olabilecek yüksek alveoler ve intratorasik basınçların oluşması ile çevredeki bronkovasküler kılıfta oluşan hava sızıntısının üst solunum yoluna, intratorasik hava yollarına veya özofagus yoluna yayılması şeklinde açıklanabilir. Şiddetli öksürük, alveollerin veya bronşiyollerin rüptürüne neden olarak cilt altı amfizeme de neden olabilir 4.

Lee ve ark. çalışmalarında pediatrik acil serviste görülen 12.000 astımlı çocuktan oluşan bir seride, hastaların sadece %0.3'ünde spontan pnömomediastinium olduğunu bildirmişlerdir 5. Pediatrik ve genç yetişkin spontan pnömomediastinumlu hastalarda yapılan yapılan iki farklı çalışma, hastalarda %13.7 ve % 38.4 oranında astım olduğunu bildirmektedir6,7.

 Pnömomediastiniumu olan pediatrik hastalarda ayrıcı tanıda Çin’de başlayıp tüm dünyaya hızla yayılan Covid 19 hastalığıda düşünülmelidir. Pediatrik hasta grubunda nadir gözlenen bu durumun etyolojisine Covid – 19 hastalığı da eklenmiş bulunmaktadır 8. Pandemi sürecinde pediatrik ve erişkin hastaların pnömomediastium etyolojileri araştırılırken öykü, laboratuar değerleri, plimeraz zincir reaksiyon testleri ve toraks tomografi yorumlarınada dikkat edilmelidir 9,10.

Pnömomediastinium çoğunlukla travma, tonsillektomi, diş çekimi ve maliniteler nedeni ile olabilir. Spontan alveol rüptürü basınca neden olabilecek manevralar ile oluşabilir. Bu durum astım, kronik obstruktif akciğer hastalıklarında, interstisyel fibrozisde ve uyuşturucu madde kullanımında oluşabilir.  Daha küçük yaşlarda bir doğum komplikasyonu olarak olabileceği gibi, boğmaca ve bronşit gibi nedenler ile de oluşabilir Diğer nedenler arasında mekanik ventilasyon komplikasyonu, suya dalma esasında ve zehirlenme sonucunda oluşabilir.

Sonuç olarak her ne kadar bu güne kadar ender gözlendiği bildirilmiş olsa da etyolojisini açıklamanın her geçen gün daha zor olacağını düşündüğümüz spontan pnömomediastiniuma acil servislerde daha sık rastlayabileceğimizi düşünmekteyiz.

 

 

References

  1. Hamman L. Spontaneous mediastinal emphysema. Bull Johns Hopkins Hosp 1939; 64; 1- 21.
  2. Rodrigues J, Costa RM, Magalhães J, Santos E Spontaneous pneumomediastinum and pneumorrhachis in a healthy girl. BMJ Case Rep. 2021 Feb 26;14(2):e241077
  3. Sankar J, Uniyal M, Kumar K .Hamman syndrome.Natl Med J India. 2020 May-Jun;33(3):180
  4. Benlamkaddem S.,et al. A Case of Spontaneous Pneumomediastinum with Subcutaneous Emphysema in Children. Children. 2018;5:22
  5. Lee C., Wu C., Lin C. Etiologies of spontaneous pneumomediastinum in children in middle Taiwan. Pediatr Pulmonol 2010;45: 869–873
  6. Dajer-Fadel W., et al. Systematic review of spontaneous pneumomediastinum: a survey of 22 years’ data. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2014;22: 997–1002.
  7. Fitzwater J., et al Management of spontaneous pneumomediastinum in children. J Pediatr Surg 2015;50: 983–986
  8. Carroll AG,et al Pneumomediastinum in a child with severe COVID-19..BJR Case Rep. 2020 Nov 26;7(1):20200062.
  9. Veysel Garani Soylu, et al The Importance Of Thoracıc Tomography In Prognosıs In Crıtıcal Covıd 19 Patıents 2021; 11( 3): 317 - 322
  10. Eren Yıldız, Mehmet Ali Narsat .Boyun Ağrısı İle Acil Servise Başvuran Spontan Pnömomediastinum Olgusu Bozok Tıp Dergisi 2021;11 (2):16-19

Information Presentation

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 55.Ulusal Kongresi (TARK 2021), Antalya Susesi Luxury Resort Hotel Ekim 27 - 30, 2021

Who liked this


No one liked this yet.

Followers