e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A Case of Cervical Rib Diagnosed by Ultrasonography

Submitted : 14.02.2022 Accepted : 06.04.2022 Published: 18.05.2022

Abstract

A cervical rib is a rare skeletal anomaly that develops from the seventh cervical vertebra and is seen in 0.5-2% of the population. It is often asymptomatic and rarely can cause thoracic outlet syndrome. In this case report, a four-year-old girl with a painless swelling in the right supraclavicular region on clinical examination and has a cervical rib that is diagnosed by ultrasonographic evaluation is presented.
Keywords: Cervical rib , Supraclavicular swelling , Ultrasonography

Özet

Servikal kosta, yedinci servikal vertebradan gelişen, toplumda % 0,5-2 oranında görülen nadir bir iskelet anomalisidir. Çoğu kez asemptomatik olup nadiren torasik outlet sendromuna neden olabilir. Bu olgu sunumunda fizik muayenede sağ supraklavikuler bölgede ağrısız şişlik tespit edilen dört yaşındaki bir kız çocuğunda ultrasonografik değerlendirme ile tanısı konan servikal kosta vakası sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Servikal kosta , Supraklaviküler şişlik , Ultrasonografi

Who liked this


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
07.06.2022

Followers


No record