e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Intussusception Due to Ectopic Gastric Mucous Meckel Diverticulum

Submitted : 17.12.2021 Accepted : 02.04.2022 Published: 12.04.2022

Abstract

Meckel's diverticulum is one of the congenital anomalies of the gastrointestinal system.
It occurs as a result of the intrauterine failure of the vitelline canal in 5-7 weeks. While it is a pathology that often presents with ileus and bleeding in childhood, can cause life-threatening complications and sometimes is operated for acute abdomen, it can rarely be detected during radiological imaging or laparotomy in adults . Here, a 19-year-old male case who presented with acute abdomen and was diagnosed as ileus as a result of intussusception due to meckel diverticulum with ectopic gastric corpus mucosa is presented by reviewing the literature.
Keywords: ileus , intussusception , invagination , meckel's diverticulum

Özet

Meckel divertikülü, gastrointestinal sistemin sık görülen doğumsal anomalilerinden biridir. Vitellin kanalın intrauterin 5-7 haftada kapanmaması sonucunda oluşmaktadır. Çocukluk çağında sıklıkla ileusve kanama tablosuyla karşımıza çıkan, yaşamı tehdit edici komplikasyonlara neden olabilen ve bazen akut karın nedeniyle opere edilen bir patoloji iken, erişkinlerde nadir olarak radyolojik görüntüleme veya laparotomi sırasında tesadüfen saptanabilmektedir. Burada akut karın tablosu ile başvuran ve operasyon sonucu ektopik mide korpus mukozalı meckel divertikülüne bağlı intusepsiyon sonucu ileustanısı almış olan 19 yaşındaki erkek olgu literatür bilgileri gözden geçirilerek sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: ileus , intusepsiyon , invajinasyon , meckel divertikülü

Who liked this


No Record

Followers


No record