e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Cryptococcal Meningitis in an Immunocompetent Patient

Submitted : 12.06.2021 Accepted : 24.09.2021 Published: 19.11.2021

Abstract

Cryptococcosis is an infection caused by the encapsulated yeast called Cryptococcus neoformans, transmitted from soil contaminated with bird feces, which can affect many organs, especially the lungs and brain, and is more common especially in immunosuppressive conditions. It is rarely seen in individuals with normal immune status. In this study, a patient diagnosed with cryptococcal meningitis without a known immunosuppressive condition is presented. A 58-year-old patient, who was admitted to the neurology clinic with complaints of headache and forgetfulness for two months, considering autoimmune encephalitis in the preliminary diagnosis, was given short-term steroid therapy. The patient, who was discharged after her general condition improved, reapplied 9 days later with the complaint of headache. The patient, who was given plasmapheresis and medilprednisolone and whose general condition did not improve, and tremor in the hands, dizziness and balance disorder were added to her current complaints, lumbar puncture was repeated in the second week of her hospitalization. The patient's cerebrospinal fluid meningitis panel result was positive for C. neoformans and C. neoformans was grown in the cerebrospinal fluid culture. The clinical and laboratory tests of the patient improved, who was given antifungal therapy (fluconazole in maintenance therapy) for one year, six weeks of which was parenteral therapy (first amphotericin-B followed by fluconazole). Cryptococcal meningitis is rarely seen in people who do not have an immunosuppressive condition. It should not be forgotten as a cause of chronic meningitis in patients presenting with complaints such as headache, forgetfulness, and changes in consciousness.
Keywords: Cryptococcal Meningitis , Cryptococcus neoformans , Cryptococcosis

Özet

Kriptokokoz, Cryptococcus neoformans adlı kapsüllü mayanın etken olduğu, kuşların dışkıları ile kontamine olan topraktan bulaşan, başta akciğer ve beyin olmak üzere birçok organı tutabilen, özellikle immünsupresif durumlarda daha sık görülen bir enfeksiyondur. Bağışıklık durumu normal olanlarda ise nadiren görülmektedir. Bu çalışmada daha önce bilinen bir immünsupresif durumu olmayan, kriptokok menenjiti tanısı konan bir hasta sunulmuştur. Elli sekiz yaşında iki aydır olan baş ağrısı ve unutkanlık şikayetleriyle nöroloji polikliniğine başvuran hastaya yapılan tetkikler sonucunda ön tanıda otoimmün ensefalit düşünülerek kısa süreli steroid tedavisi verildi. Genel durumu düzeldikten sonra taburcu edilen hasta 9 gün sonra baş ağrısı şikayetiyle tekrar başvurdu. Plazmaferez ve medilprednizolon verilen ve genel durumu düzelmeyen hastanın yatışının ikinci haftasında mevcut şikayetlerine ellerde titreme, baş dönmesi, denge bozukluğu eklenmesi üzerine lomber ponksiyon yapıldı. Hastanın beyin omurilik sıvısı menenjit paneli sonucu C. neoformans pozitifliği olarak sonuçlandı ve beyin omurilik sıvısı kültüründe C. neoformans üredi. Altı hafta parenteral (önce amfoterisin-B ardından flukonazol) olmak üzere bir yıl boyunca antifungal tedavi (idame tedavide flukonazol) verilen hastanın kliniği ve laboratuvar tetkikleri düzeldi. Kriptokok menenjiti nadiren immünsupresif bir durumu olmayan kişilerde de görülebilmektedir. Baş ağrısı, unutkanlık, bilinç değişikliği gibi şikayetlerle başvuran hastalarda kronik menenjit nedeni olarak unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Kriptokok Menenjiti , Cryptococcus neoformans , Kriptokokoz ,

Who liked this


No Record

Followers


Mehmet Reşat Ceylan
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
21.12.2021