Create Account
Forget Password

Authors

Deniz Esin Tekcan Şanlı
Istanbul Rumeli University

Who liked this


No Record

Followers


No record

COVID-19 Associated Subacute Thyroiditis Presenting with Unilateral Involvement

Subacute Thyroiditis and COVID-19
Articles > Radiology
Submitted : 11.04.2021
Accepted : 24.09.2021
Published: 16.11.2021

Abstract

In this article, it was aimed to reveal the relationship between the SARS-CoV-2 virus and subacute thyroiditis (SAT). The case of unilateral subacute thyroiditis due to COVID-19 was presented with clinical, laboratory and radiological findings. Laboratory results of a 27-year-old female patient with left-sided neck pain was unremarkable except for a high sedimentation rate. TSH included all thyroid hormone levels were completely normal. In ultrasonographic examination, a heterogeneous hypoechoic appearance with decreased vascularity in the left lobe of the thyroid gland, an increase in size and color coding with increased stiffness in elastographic examination were observed. Thyroid gland right lobe was in normal appearance. It should be kept in mind that the SARS-CoV-2 virus may cause SAT like other viral agents and the thyroid gland may be affected unilaterally.
Keywords: SARS-CoV-2 , COVID-19 , subacute thyroiditis , dequervain thyroiditis

Özet

Bu yazıda SARS-CoV-2 virüsü ile subakut tiroidit (SAT) arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. COVID-19'a bağlı tek taraflı subakut tiroidit olgusu klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularla sunuldu. Sol taraflı boyun ağrısı olan 27 yaşındaki bir kadın hastanın laboratuar sonuçları, sedimantasyon oranının yüksek olması dışında dikkat çekici değildi. TSH dahil tüm tiroid hormon düzeyleri tamamen normaldi. Ultrasonografik incelemede tiroid bezinin sol lobunda azalmış vaskülarite ile heterojen hipoekoik görünüm, elastografik incelemede sertlikte, boyut ve renk kodlamasında artış izlendi. Tiroid bezi sağ lobu normal görünümdeydi. SARS-CoV-2 virüsünün diğer viral ajanlar gibi SAT'a neden olabileceği ve tiroid bezinin tek taraflı olarak etkilenebileceği unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: SARS-CoV-2 , COVID-19 , subakut tiroidit , dequervain tiroiditi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.