e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A Case of Hydatic Cyst Mimicing Aneurysal Bone Cyst

Submitted : 04.10.2020 Accepted : 24.09.2021 Published: 10.11.2021

Abstract

Hydatid cyst is a parasitic infection whose primary host is dogs and rarely settles in the human bone. Involvement of long bones is rare. A 26-year-old female patient complained of right leg pain and a direct radiograph and computed tomography revealed a lytic expansil lesion in the right femur. In magnetic resonance imaging, a multiloculated lesion was seen
located in the right distal diaphysis of the femur which is isointense with adjacent muscle tissue on T1-weighted images and hyperintense on fat-suppresed T2-weighted images. Lesion was showen to have enhancing internal septae and periphery. The patient was treated with wide surgical excision and reconstruction using free fibular graft. Pathology result was reported as hydatid cyst.
Keywords : Hydatid cyst , bone , CT , MRI

Turkish Abstract

Kist hidatik primer konağı köpek olan ve nadiren kemiğe yerleşen paraziter bir enfeksiyondur. Uzun kemiklerin tutulumu nadirdir. 26 yaşında kadın hasta sağ bacak ağrısı şikayeti ile çekilen direk grafi ve bilgisayarlı tomografide, sağ femurda litik ekspansil bir lezyon saptandı. Manyetik rezonans görüntülemede, sağ femur distal diafizinde yerleşim gösteren, yağ baskısız T1 ağırlıklı görüntülerde komşu kas dokusu ile izointens; yağ baskılı T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens, multilokule lezyon görüldü. Lezyon periferal ve internal septal kontrastlanmaktaydı. Hasta geniş kemik eksizyon ve fibula grefti ile tedavi edildi. Patoloji sonucu kist hidatik olarak raporlandı.
Turkish Keywords : , Kist hidatik , kemik , BT , MRG ,

Introduction

Kist hidatik, primer konağı köpek olan; koyun, sığır ve bazen de insanların ara konakçı olduğu Echinococcus granulosus larvalarından kaynaklanan endemik bir parazitik enfeksiyondur. Kistler çoğunlukla karaciğere (%55-60) ve akciğerlere (%30) yerleşir ve kemiklerin tutulumu çok nadirdir (%1-4). Kemik tutulumu olduğunda ise %50 gibi bir oranda en sık omurgalar tutulma; uzun kemiklerin tutulumu ise daha nadir olarak görülmektedir. Kist hidatik; radyolojik olarak hemen hemen tüm kistik kemik kitlelerinin ayırıcı tanısına girebilecek kadar iyi bir taklitçidir. Bu vakada kemik tümörlerinin ayırıcı tanısında ülkemiz için halen endemik olan bu zoonozun gözden kaçmaması gerektiğini vurgulamayı amaçladık. 

 

Case Report

26 yaşında kadın hasta giderek artan sağ bacak ağrısı nedeniyle tetkik edilmekteydi. Direk grafi ve bilgisayarlı tomografide (BT) sağ femurda anevrizmal kemik kistini düşündüren litik ekspansil bir lezyon görülmüştü (şekil 1).

Şekil 1
Direk grafi (a) ve bilgisayarlı tomografide (b) sağ femurda litik ekspansil lezyon izleniyor.

 

İleri değerlendirme için yapılan kontrastlı manyetik rezonans görüntülemede (MRG) sağ femur distal diafizinde yerleşim gösteren uzun aksı kemiğin uzun aksına paralel yerleşimli, yağ baskısız T1 ağırlıklı görüntülerde (T1AG) komşu kas dokusu ile izointens; yağ baskılı T2 ağırlıklı görüntülerde (T2AG) hiperintens sinyal şiddetinde lobule konturlu lezyon görüldü (şekil 2).

Şekil 2
Sağ femur distal diafizer kesimde uzun aksı kemiğin uzun aksına paralel yerleşimli, yağ baskısız T1 ağırlıklı görüntülerde komşu kas dokusu ile izointens; yağ baskılı T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens sinyal şiddetinde lobule konturlu lezyon izleniyor.

 

Lezyon kortikal yerleşimli idi. Komşuluğundaki medüller kavitede ödem görüldü. Lezyonun ayrıntılı T2A incelemesi multilokule paterni ve yer yer sıvı-sıvı seviyesini düşündüren alanları düşündürmekte idi. Lezyon periferal ve internal septal kontrastlanmaktaydı (şekil 3).

Şekil 3
İntravenöz kontrast madde enjeksiyonu sonrasında lezyonda periferal ve internal septal kontrastlanma saptandı.

 

Tipik olmayan yerleşim yeri (distal femoral diafiz) nedeniyle hastanın medikal geçmişi ayrıntılı sorgulandı. Hastanın 3 yıl önce alveolar ve karaciğer kist hidatiği nedeniyle opere olduğu öğrenildi (şekil 4).

Şekil 4
Olgunun geçmiş tarihli PA akciğer grafisinde sol akciğer üst lobda alveolar kist hidatiğe ait opasite izleniyor.

 

Olası ön tanı kist hidatik olarak raporlandı. Hasta geniş kemik eksizyon ve fibula grefti tedavi edildi (şekil 5). Patoloji sonucu kist hidatik ile uyumlu bulundu.

Şekil 5
Olgunun fibula grefti operasyonu sonrası görüntüsü.

 

Discussion

Kist hidatik nadiren kemiğe yerleşen, kemikte yerleşim gösterdiğinde ise daha çok kanlanması yüksek vertebralar ve pelvik kemikleri tutan paraziter bir enfeksiyondur. Uzun kemiklerin tutulumu nadirdir. Kemik dokunun kalın ve güçlü yapısı kistin tipik büyüme davranışını kısıtlayan bir bariyer oluşturmaktadır. Hidatik kistin tipik kemik tutulumu multilokule ekspansil litik bir lezyon şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Lezyon büyümeye devam ettiğinde korteksi incelterek komşu yumuşak dokuyu tutabilmektedir. Patolojik kırık eşlik edebilir. Tüm bu özellikleri ile basit kemik kistinden kondrosarkoma kadar çok geniş bir ayırıcı tanı listesine sahip olmaktadır ve çok kolaylıkla hastalar MRG ve diğer radyolojik görüntüleme yöntemleri yanlış tanı alabilmektedir.

Sonuç

MRG’de kistik kemik tümörlerinin ayrıcı tanısında ülkemiz için halen sıklıkla karşılaşılan kist hidatik ayırıcı tanıda mutlaka göz önüne alınmalıdır.

References

  1. Eckert J, Deplazes P. Biological, epidemiological, and clinical aspects of echinococcosis, a zoonosis of increasing concern. Clin Microbiol Rev. 2004; 17 : 107 -35
  2. Charles RW, Govender S, Naidoo KS. Echinococcal infection of the spine with neural involvement. Spine (Phila Pa 1976). 1988; 13(1) : 47 -9.
  3. Yilmaz G, Halil Akpinar S. Imaging Findings of an Unusually Located Hydatid Cyst Presented as a Sacrococcygeal Mass, Iran J Radiol. 2015 ; 12:e20228. doi: 10.5812/iranjradiol.20228.

Information Presentation

Makale Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantısına (Ankara) poster olarak gönderilmiş ve kabul edilmiştir.

Who liked this


No one liked this yet.

Followers