e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Plunging Ranula: Case Report

Submitted : 07.10.2019 Accepted : 08.11.2019 Published: 16.03.2020

Abstract

Ranulas are mucous extravasation cysts of the sublingual salivary gland. They are classified as simple or plunging. Masses seen in the mylohyoid muscle-confined area are referred to as simple ranulas, while the masses passing through the mylohyoid muscle and extending to adjacent areas are called plunging ranulas (PR) or cervical ranulas. The first choice in the treatment of plunging ranula is surgical excision. There are variable surgical treatments for plunging ranula, including simple excision, marsupialization, and excision of the ranula and sublingual gland via an intraoral or cervical approach. Despite treatment, recurrence is seen in some of the patients and larger lesions may occur. In this article, we aim to present magnetic resonance imaging (MRI) findings and discuss the diagnosis and the treatment of a plunging ranula case which is seen relatively rare.
Keywords: Plunging; Ranula , Cervical , Sublingual gland

Özet

Ranulalar sublingual gland?dan gelişen mukus ekstravazasyon kistleri olup basit veya plunging olarak sınıflandırılırlar. Mylohyoid kasla sınırlı alanda görülen vakalar basit ranula adını alırken, mylohyoid kası geçerek submandibüler mesafe ve komşu bölgelere uzanması plunging ranula veya servikal ranula olarak isimlendilir. Plunging ranulanın tedavisinde ilk seçenek cerrahi eksizyonudur. Basit eksizyon, marsüpiyalizasyon ve intraoral veya servikal yaklaşımla ranula ve sublingual gland eksizyonu gibi çeşitli cerrahi varyasyonlar bulunmaktadır. Tedaviye rağmen hastaların bir kısmında rekürrens görülmekte ve daha büyük lezyonlar ortaya çıkabilmektedir. Bu yazıda, plunging ranula tanısı koyduğumuz hastanın magnetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını ve servikal yaklaşım ile sublingual gland ve ranulanın total eksizyonunu sunup, tartışmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Plunging; Ranula , Servikal , Tükürük bezi

Who liked this


No Record

Followers


No record