e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Duodenal Lipoma: Computed Tomography Findings

Submitted : 16.09.2019 Accepted : 25.11.2019 Published: 11.12.2019

Abstract

Duodenal lipomas are very rare benign tumours of the gastrointestinal tract with limited case reports present in literature. The most common site is the colon (64%), followed by small intestine (26%), duodenum (4%), stomach (3%) and oesophagus (2%). In the duodenum, lipomas tend to be noted mostly in the second part and are most often situated in the sub-mucosal plane, but can also be sub-serosal and can be sessile or pedunculated. They are mostly asymptomatic but larger ones can, cause abdominal pain, intestinal obstruction, or hemorrhage. Owing to recent advances in modern imaging techniques and endoscopy, more cases are being diagnosed and treated. Computed tomography (CT) is the first choice for diagnosis. The treatment depends on the patient?s condition as well as the size and position of the tumour. In this study, we present CT findings of a patient who presented with ongoing upper abdominal fullness after meals and heartburn for the last six months and diagnosed as duodenal lipoma.
Keywords : Computed tomography , duodenum , lipoma

Turkish Abstract

Duodenal lipomlar, gastrointestinal sistemin iyi huylu tümörleri olup, literatürde sınırlı vaka bildirileri vardır. En sık yerleşim yeri kolondur (% 64), bunu ince bağırsak (% 26), duodenum (% 4), mide (% 3) ve yemek borusu (% 2) izlemektedir. Duodenumda, lipomlar çoğunlukla ikinci kısımda görülme eğilimindedir ve en sık submukozal düzlemde bulunur, fakat aynı zamanda subserozal olabilir ve sapsız veya pedinküllü olabilir. Çoğunlukla asemptomatiktirler ancak daha büyük olanlar karın ağrısı, bağırsak tıkanması veya kanamaya neden olabilir. Endoskopi ve modern görüntüleme tekniklerindeki son gelişmeler nedeniyle, daha fazla vaka teşhis ve tedavi edilmektedir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) tanı için ilk tercihtir. Tedavi hastanın durumuna, tümörün büyüklüğüne ve lokalizasyonuna bağlıdır. Bu çalışmada, son altı aydır yemek sonrası devam eden üst karın dolgunluğu ve mide ekşimesi ile başvuran ve duodenal lipom tanısı alan bir hastanın BT bulguları sunulmaktadır.
Turkish Keywords : , Bilgisayarlı Tomografi , duodenum , lipom

Introduction

Lipomlar, yağ dokusunun olduğu herhangi bir yerde görülebilen, matür yağ dokusu içeren ve yavaş büyüyen benign mezenkimal tümörlerdir. Yüzeyel veya derin yerleşimli, tek veya çok sayıda olabilirler. Obezite, kortikosteroid tedavisi, diyabet, travma, radyasyon ve kalıtım gibi farklı sebepleri olabilir 1,2. Çoğu gövde ve ekstremitelerde cilt altı lokalizasyonda görülür.

Duodenal lipomlar, gastrointestinal sistemin iyi huylu tümörleri olup, literatürde sınırlı vaka bildirileri vardır. En sık yerleşim yeri kolondur (% 64), bunu ince bağırsak (% 26), duodenum (% 4), mide (% 3) ve yemek borusu (% 2) izlemektedir. Duodenumda, lipomlar çoğunlukla ikinci kısımda görülme eğilimindedir ve en sık submukozal düzlemde bulunur, fakat aynı zamanda subserozal olabilir ve sapsız veya pedinküllü olabilir 3,4.

Bu çalışmada, son altı aydır yemek sonrası devam eden üst karın dolgunluğu ve mide ekşimesi ile başvuran ve duodenal lipom tanısı alan bir hastanın bilgisayarlı tomografi  (BT) bulguları sunulmaktadır.

Case Report

Elli dokuz yaşında kadın hasta son altı aydır yemek sonrası devam eden üst karın dolgunluğu ve mide ekşimesi şikâyeti ile başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde patolojik bir bulguya rastlanmadı. Hastanın sigara ve alkol kullanma, sistemik hastalık ve daha önceden geçirilmiş bir operasyon hikâyesi yoktu. Rutin laboratuvar tetkikleri normal sınırlardaydı. Batın ultrasonografik incelemesinde patolojik bulgu saptanmadı. Kontrastlı BT?de; duodenum ikinci kesiminde 5x3 cm boyutlarında -74  Hounsfield unit (HU) değerinde kontrast tutulumu göstermeyen yağ dansitesinde düzgün lobüle konturlu hiodens kitle lezyon izlendi (Şekil 1, 2 ve 3). BT bulguları ile duodenal lipom tanısı kondu.

Şekil 1
Kontrastlı koronal BT?de; duodenum ikinci kesiminde kontrast tutulumu göstermeyen yağ dansitesinde düzgün lobüle konturlu hiodens kitle lezyon izlenmektedir.
Şekil 2
Kontrastlı koronal BT?de; duodenum ikinci kesiminde kontrast tutulumu göstermeyen yağ dansitesinde düzgün lobüle konturlu hiodens kitle lezyon izlenmektedir.
Şekil 3
Kontrastlı aksiyel BT?de; duodenum ikinci kesiminde kontrast tutulumu göstermeyen yağ dansitesinde düzgün lobüle konturlu hiodens kitle lezyon izlenmektedir.

Discussion

Duodenal lipomlar nadir rastlanan iyi huylu gastrointestinal sistem tümörleridir. Gastrointestinal sistemdeki lipomların çoğunluğu kolonda bulunur ve bunu ince barsak, duodenum, mide ve yemek borusu izler. Gastrointestinal sistem lipomlarının % 4?ü duodenumda yerleşir. Bunlar 5. ve 7. dekadda pik yapar 4

Duodenal lipomlar genellikle asemptomatiktirler ancak daha büyük olanlar karın ağrısı, karın şişkinliği, bağırsak tıkanması, kusma veya kanamaya neden olabilir. Endoskopi ve modern görüntüleme tekniklerindeki son gelişmeler nedeniyle, daha fazla vaka teşhis ve tedavi edilmektedir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) tanı için ilk tercihtir.

Ultrasonografide tipik duodenal lipom yoğun homojen hiperekoik görünümdedir. Lipomlar, BT ve Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)?de cilt altı yağ dokusuna benzer görünümde izlenen, genellikle homojen yapıda olan veya ince fibröz septalar içeren, düzgün kenarlı lezyonlardır. Genellikle, iyi sınırlı ve kapsüllüdürler. BT?de -50 ile -150 HU değerleri arasında değişen yağ dansitesinde, MRG?de T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens olarak izlenirler; yağ baskılı MRG?de ise lezyonda sinyal kaybı olur. Lezyonda fibröz kapsül dışında genellikle kontrast tutulumu görülmez. Fibröz kapsülü T1 ve T2 ağırlıklı MRG?de hipointens izlenir ve çevre yağ dokusundan ayırımı bu şekilde yapılabilir. Liposarkom ayırıcı tanıda en başta düşünülmesi gereken lezyondur. Lezyon içinde kalın septalar, nodüler veya daha büyük boyutlarda yağ dışı doku varlığı ve heterojen görünüm liposarkomu düşündürür 5.

Semptomatik duodenal lipomlar endoskopik veya cerrahi olarak tedavi edilebilirler. Endoskopi ile özellikle saplı polipoid olan lipomların eksize edilebilmesi mümkündür. Ancak endoskopik olarak çıkarılamayan ve semptomatik lezyonlar veya malignite şüphesi olduğunda cerrahi tedavi gerekmektedir.

References

  1. Mesolella M, Ricciardiello F, Oliva F, Abate T, Di Lullo AM, Marino A. Parotid Lipoma: A Case Report. Case Reports in Clinical Medicine 2014; 3: 437-42. 
  2. Kim KS, Yang HS. Unusual locations of lipoma: differential diagnosis of head and neck mass. Aust Fam Physician 2014; 43: 867-70.
  3. Huang WH, Peng CY, Yu CJ, Chou JW, Feng CL. (2008) Endoloop-assisted unroofing for the treatment of symptomatic duodenal lipomas. Gastrointest Endosc 68:1234?36.
  4. Mayo CW, Pagtaluman RJG, Brown DJ (1963) Lipoma of the alimentary tract. Surgery 53:598?603.
  5. Tüzün M., Hekimoglu B. (2016). Lipomlarin nadir lokalizasyonlari: BT ve MR gorunumleri/Rare locations of lipomas: CT and MRI appearances. Turkish Journal of Radiology, 35(2), 77-81.

Who liked this


No one liked this yet.

Followers