e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Submucosal Foreign Body in Oropharynx

Submitted : 13.07.2019 Accepted : 20.08.2019 Published: 25.10.2019

Abstract

Although, in children, foreign body aspirations are frequently seen, in adults they are rarely seen. The aspirated foreign bodies usually settle into the nose and ear, also less frequently localization site is the oropharynx. A foreign body can cause symptoms such as dysphagia, unilateral bloody nasal discharge and respiratory disorders according to its localization. They sometimes require immediate treatment. Submucosal localizations of a foreign body is seen rarely. Although, aspirated foreign bodies are generally in small size, they can sometimes be rigid, traumatic and larger materials which are hard to aspire. In this article, the clinical condition of an adult male patient, after consumption of honey, depending on the submucosal settlement of a metal wire belonging to honey comb, is presented.Oropharyngeal foreign bodies are removed under local anesthesia with endoscopic methods in outpatient clinic conditions; also they are extracted under general anesthesia with direct laryngoscopy in difficult cases, like our patient.
Keywords: Oropharynx , foreign body , metal wire

Özet

Genellikle çocuklarda görülen yabancı cisim aspirasyonları, nadir olarak erişkinlerde de görülmektedir. Aspire edilen yabancı cisim, genellikle burun ve kulağa yerleşirken daha az sıklıkta orofarenks yerleşimi görülmektedir. Yerleştiği bölgeye göre; yutma güçlüğü, tek taraflı kanlı burun akıntısı ve acil müdahele gerektiren solunum sıkıntısı gibi şikayetlere neden olabilir. Yabancı cisimlerin submukozal yerleşmeleri nadir görülür. Aspire edilen yabancı cisimler çoğunlukla küçük boyutlu olmalarına rağmen bazen de aspire edilmesi güç olan, sert, travmatik ve daha büyük boyutlu materyaller de olabilmektedir. Bu makalede, erişkin erkek olgunun bal tüketiminden sonra bal peteğine ait bir metal telin orofarenks?te submukozal yerleşimine bağlı klinik durumu sunuldu. Orofarengeal yabancı cisimler poliklinik şartlarında, lokal anesteziyle ve endoskopik yöntem kullanarak çıkarılabildiği gibi çıkarımı zor olan vakalarda, olgumuzda da olduğu gibi, genel anestezi altında direkt laringoskopiyle çıkartılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Orofarenks , yabancı cisim , metal tel

Who liked this


Ahmet Aksoy
Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp...
27.10.2019

Followers


Ahmet Aksoy
Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp...
07.11.2019