Create Account
Forget Password

Authors

Canan Tiryaki
TC. SBÜ. Gazi Yaşargil Eğiti...
Ümit Akol
TC. SBÜ. Gazi Yaşargil Eğiti...
Abdulkadir Yektaş
TC. SBÜ. Gazi Yaşargil EAH,...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Hemolytic Uremic Syndrome Caused By Pregnancy

Pregnancy and Thrombocytopenia
Articles > Anesthesiology & Reanimation
Submitted : 24.06.2019
Accepted : 08.08.2019
Published: 24.09.2019

Abstract

A 23-year-old female patient developed uterine atony after cesarean delivery at term. Thrombocytopenia developed in the postoperative intensive care unit. Peripheral smear revealed 80% neutrophils, 2% monocytes, 18% lymphocytes, erythrocytes polychromasia, diffuse schistosist and 5 normoblast platelets per 100 cells. Diffuse intravascular coagulation, thrombotic thrombocytopenic purpura and hemolytic uremic syndrome were considered. ADAMTS 13 activity level was measured. Her clotting values were normal and she had no clinical signs and symptoms for diffuse intravascular coagulation. When ADAMTS 13 activity level was greater than 10%, the patient was diagnosed as hemolytic uremic syndrome. As soon as the peripheral smear was read, plasmapheresis was started and plasmapheresis was performed 6 times and the patient was discharged with recovery. In this case report, we aimed to present a patient with differential diagnosis of thrombocytopenia caused by pregnancy who developed hemolytic uremic syndrome which was treated effectively.
Keywords: pregnancy , thrombocytopenia , plasmapheresis

Özet

Yirmi üç yaşında bayan hastada, miadında sezaryen doğum sonrası, uterin atoni gelişti. Postoperatif yoğun bakım ünitesine alınan hastada trombositopeni gelişti. Periferik yaymada %80 nötrofil, %2 monosit, %18 lenfosit, eritrositlerde polikromazi, yaygın şistozist ve 100 hücreye 5 adet normoblast trombosit görüldü. Hastada, yaygın damar içi pıhtılaşma, trombotik trombositopenik purpura veya hemolitik üremik sendrom gelişmiş olabileceği düşünüldü. Pıhtılaşma değerleri normal olan ve yaygın damar içi pıhtılaşmaya uygun klinik belirtileri olmayan hastanın ADAM-TS 13 aktivite düzeyi incelendi. ADAMTS 13 aktivite düzeyi %10 dan büyük olunca hastaya hemolitik üremik sendrom tanısı konuldu. Periferik yayması okunur okunmaz plazmafereze başlanan hastaya 6 kez plazmaferez yapıldı ve hasta şifa ile taburcu edildi. Biz, bu olgu sunumunda gebeliğin neden olduğu trombositopenilerin ayırıcı tanısını yaptığımız ve hemolitik üremik sendrom tanısı koyup tedavi ettiğimiz bir hastayı sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Gebelik , trombositopeni , plazmaferezis
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.