e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A Rare Endocrine Disease, Parathyroid Carcinoma: Case Reports and a Brief Review of the Literature

Submitted : 21.05.2019 Accepted : 15.07.2019 Published: 26.08.2019

Abstract

Parathyroid carcinoma is a rare disease that accounts for approximately 1% of all hyperparathyroidism cases. It is an endocrine disease, characterized by severe hyperparathyroidism with unknown aetiology. In this article, we present two cases diagnosed and treated with parathyroid carcinoma. Two female patients, 55 and 41 years old, presented with fatigue and diffuse bone pain. The serum calcium of the 55-year-old patient was 11.4 mg/dL and the parathormone was 1900 pg/mL. Examination revealed a solid lesion with a diameter of 32x27 mm in the right lower region of the neck. A 41-year-old patient had a serum calcium of 11.1 mg/dL and a parathyroid hormone of 2100 pg/mL. Examination revealed a solid lesion with a diameter of 35x29 mm in the left lower region of the neck. Parathyroidectomy was performed in both patients. Thyroid lobectomy was also performed in the second patient. Histopathological examination revealed parathyroid carcinoma. Calcium and parathormone levels decreased in the follow-up of both patients. In the second patient, radiotherapy was applied because the tumor was positive at the surgical margin. The only treatment for parathyroid cancer is surgery. When intraoperative large parathyroid gland and local invasion are detected, parathyroid cancer should be considered and extended surgical resection should be performed.
Keywords: Parathyroid carcinoma , hyperparathyroidism , hypercalcemia

Özet

Paratiroid karsinomu nadir görülen bir hastalıktır ve tüm hiperparatiroidizm vakalarının yaklaşık %1'ini oluşturur. Şiddetli hiperparatiroidizm ile karakterize olup, etyolojisi bilinmeyen endokrin bir hastalıktır. Bu çalışmada, paratiroid karsinomu tanısı almış ve tedavi edilmiş iki olguyu sunuyoruz. Ellibeş ve 41 yaşında iki kadın hasta, halsizlik ve yaygın kemik ağrısı şikayeti ile başvurdu. Ellibeş yaşındaki hastanın serum kalsiyumu 11.4 mg/dL ve parathormonu 1900 pg/mL idi. Tetkiklerinde boynun sağ alt bölgesinde 32x27 mm çapında bir lezyon saptandı. Diğer hastamız 41 yaşında olup serum kalsiyumu 11.1 mg/dL ve parathormonu 2100 pg/mL bulundu. Tetkiklerinde boynun sol alt bölgesinde 35x29 mm çapında sert bir lezyon saptandı. Bu lezyonlar paratiroid adenomu olarak düşünüldü. İlk hastamıza paratiroidektomi yapıldı. İkinci hastamıza ise hem paratiroidektomi hem de tiroid lobektomi yapıldı. Her iki hastanın da takibinde kalsiyum ve parathormon seviyeleri düştü. Histopatolojik incelemede paratiroid karsinomu oldukları saptandı. İkinci hastanın patoloji incelemesinde cerrahi sınırda tümör pozitif geldiği için, radyoterapi uygulandı. Beş yıllık takiplerinde nüks oluşmadı. Sonuç olarak; paratiroid kanseri için tek tedavi seçeneği cerrahi operasyondur. İntraoperatif büyük paratiroid bezi ve lokal invazyon tespit edildiğinde paratiroid kanseri göz önünde bulundurulmalı ve genişletilmiş cerrahi rezeksiyon yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Paratiroid karsinomu , hiperparatiroidizm , hiperkalsemi

Who liked this


No Record

Followers


No record