e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Bilateral Elastofibroma Dorsi: Case Report

Submitted : 14.02.2019 Accepted : 08.08.2019 Published: 28.01.2020

Abstract

Elastofibroma dorsi, is a rare, benign soft tissue tumor. We aimed to discuss magnetic resonance imaging findings of two cases with bilateral elastofibroma dorsi who presented with pain.
Keywords : Bilateral elastofibroma dorsi , Soft tissue , Benign tumor , Back pain

Turkish Abstract

Elastofibroma dorsi, nadir görülen, benign bir yumuşak doku tümörüdür. Biz, bu yazımızda, ağrı nedeniyle bize müracaat eden, ve bilateral elastofibroma dorsi tesbit edilen iki kadın hastaya ait manyetik rezönans görüntüleme bulgularını tartışmayı amaçladık.
Turkish Keywords : , Bilateral elastofibroma dorsi , Yumuşak doku , Benign tümör , sırt ağrısı

Introduction

Elastofibroma dorsi (ED), göğüs duvarı, serratus anterior ve latissimus dorsi kasları arasında, subs­kapular ve infraskapular alanda yerleşen iyi huylu bir yumuşak doku tümörüdür. İlk kez 1961 yılında Jarvi ve Saxen tarafından tanımlanmıştır 1.  Sıklıkla 4-6. dekattaki bayanlarda görülür 2. Vakaların %10?unda lezyon bilateraldir 3.  Hastalar sıklıkla omuz hareketiyle artan ağrı veya kronik sırt ağrısı nedeniyle başvurur 4. Bu olgu sunumunda ağrı nedeniyle müracaat eden, nadir ,kolay gözden kaçan ve bilateral,  iki ED olgusuna ait manyetik rezönans görüntüleme(MRG) bulgularını tartışmayı amaçladık. 

Case Report

Olgu 1

Altmış dört yaşında, bayan hasta son altı aydır özellikle kollarını kaldırdığında artan, solda daha belirgin olarak hissedilen sırt ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Fizik muayenesi doğaldı. MRG? de solda daha belirgin olmak üzere her iki skapula inferior marjin komşulu­ğunda, ekstratorakal yerleşimli, serratus anterior ve latisimus dorsi kasları arasında, T1 ve T2 ağırlıklı sekanslarda heterojen hipointens, kas sinyal inten­sitesinde, periferinde ve içinde yağ do­kusuna ait sinyaller izlenen, sağda 54x12 mm, solda 67x15 mm boyutlarında, hafif kontrastlanan kitle lezyonları iz­lendi (Şekil 1A,B). Bilateral elastofibroma dorsi ola­rak değerlendirildi.

Şekil 1A
T1 ağırlıklı aksiyel ve T2 ağırlıklı koronal görüntüde, bilateral serratus anterior kası inferiorunda, aralarında hiperintens alanları olan, iskelet kaslarına göre orta-düşük sinyal intensitesinde, yumuşak doku kitleleri(siyah oklar)
Şekil 1B
Aksiyel kontrastlı T1 ağırlıklı görüntüde kitlelerin hafif kontrastlandığı izleniyor (sarı oklar)

 

Olgu 2

Altmış dokuz yaşında kadın hasta, beş aydır omuz hareketleriyle artan sırt ağrısı ve sol skapula altında şişlik nedeni ile başvuruyor. Laboratuvar testleri normal sınırlarda idi. Fizik muayenesinde sol infraskapular bölgede palpable kitle tespit edildi.  MRG? de bilateral skapula inferiorunda serratus anterior kası inferiorunda solda 66x16 mm, sağda 45x15 mm boyutlarında T1A ve T2A görüntülerde kas yapılar ile izointens, kas lifleri arasında yağ dokusuna ait hafif hiperintens sinyaller alınan düzgün sınırlı kitleler izlendi (Şekil 2). Kitle, radyolojik olarak ED lehine yorumlandı.

Şekil 2
T1 ağırlıklı aksiyel ve koronal görüntüde, bilateral serratus anterior kası inferiorunda, aralarında hiperintens alanları olan, kas yapılar ile izointens, yumuşak doku kitleleri izleniyor (siyah oklar).

Discussion

Elastofibroma dorsi, periskapular bölgede  orjini bilinmeyen nontümöral bir lezyon olarak ortaya çıkar. İleri yaşlarda ve bayanlarda daha sık görülür 5. En sık subskapular-infraskapular bölgede ve romboid major ile latissimus dorsi kasları arasında yerleşir 2. ED çok yavaş büyüyen bir lezyon olup vakaların yaklaşık yarısı asemptomatiktir. Semptomlar ortaya çıktığında hafif veya şiddetli ağrı ile birlikte omuzun abdüksiyonu ve addüksiyonu sırasında oluşan klik sesi ED için tipiktir 6.

Düz akciğer grafilerinde, subskapular bölgede yumuşak doku dansitesinde kitle görülebilir. Ultrasonografi  (USG)?de dört farklı görünüm paterni tanımlanmasına rağmen en sık görülen form şekli olarak uzun aksa paralel hiperekojen bantlar arasında yağ dokusuna bağlı hipoekoik çizgilenmeler içeren nonhomojen fasiküle ya da laminer patern gösteren heterojen kitle görülmektedir 7. MRG bu patoloji icin oldukça yararlı görüntüleme yöntemidir 8. ED, MRG?de tek, sınırları net olarak ayırt edilemeyen, heterojen yumuşak doku kitlesi şeklinde görülür 8. Yağ dokusu çizgileriyle iç içe geçmiş, iskelet kasına benzer sinyal intensitesine sahip bir yumuşak doku, ED? nin en çok gözlenen görünümüdür 9. Bazı vakalarda atipik olsa da, hafif veya belirgin bir artmış kontrastlanma bildirilmiştir 9. Klinik görüntü endişe verici olabilir ve yumuşak doku sarkomu şüphesine yol açabilir. Lipom, liposarkomlar, fibrom, hemanjiom, ve hematom ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken patolojilerdir 8. Tanı için biyopsi konusunda kesin bir fikir birliği yoktur. ED? nin hiposelüler doğasından dolayı iğne biyopsi tavsiye edilmemektedir 10. Önerilen tedavi cerrahi rezeksiyondur. Bununla birlikte 5 cm?den küçük lezyonlarda cerrahi tedaviden kaçınılması vurgulanmıştır 11.

Sonuç olarak,  ED özellikle ileri yaş bayanlarda periskapular bölgede görülen bir tümördür. Tanıda en değerli radyolojik tetkik MRG?dir. Sırt ağrısı ile gelen hastalarda akılda tutulmalı ve bu tür hastalarda gereksiz biyopsiden kaçınılmalıdır.

References

 1. Jarvi O, Saxen E. Elastofibroma dorse. Acta Pathol Microbiol Scand Suppl 1961;51:83?84.
 2. Briccoli A, Casadei R, Di Renzo M et al. Elastofi broma dorsi. SurgToday 2000;30:147-52.
 3. Oueslati S, Douira-Khomsi W, Bouaziz MC, Zaouia K: Elastofibroma dorsi: A report on 6 cases. Acta Orthop Belg 2006; 72(2): 237-242.
 4. Kara M, Dikmen E, Kara SA, Atasoy P. Bilateral elastofi broma dorsi:proper positioning for an accurate diagnosis. Eur J Cardiothorac Surg 2002;22:839-41.
 5. Brandser EA, Goree JC, El-Khoury GY. Elastofibroma dorsi: prevalence in an elderly patient population as revealed by CT. AJR Am J Roentgenol 1998; 171: 977e80.
 6. Hayes AJ, Alexander N, Clark MA, Thomas JM Elastofibroma: a rare soft tissue tumour with a pathognomonic anatomical location and clinical symptom. Eur J Surg Oncol 2004; 30: 450?453.
 7. Battaglia M, Vanel D, Pollastri P, Balladelli A, Alberghini M, Staals EL, et al. Imaging patterns of elastofibroma dorsi. Eur J Radiol 2009; 72(1):16-21.
 8. Kransdorf MJ, Meis JM, Montgomery E.Elastofibroma: MR and CT appearance with radiologic-pathologic correlation. AJR Am JRoentgenol 1992; 159: 575?9.
 9. Schick S, Zembsch A, Gahleitner A, et al. Atypical appearance of elastofibroma dorsi on MRI: case reports and review of the literature. J Comput Assist Tomogr 2000; 24: 288-292.
 10. Domanski HA, Carlén B, Sloth M, Rydholm A. Elastofibroma dorsi has distinct cytomorphologic features, making diagnostic surgical biopsy unnecessary: cytomorphologic study with clinical,radiologic, and electron microscopic correlations.Diagn Cytopathol 2003;29(6)7-3.
 11. Guha AR, Raja RC, Devadoss VG. Elastofibroma dorsi-a case report and review of literature. Int J Clin Pract 2004; 58: 218-20.

Who liked this


No one liked this yet.

Followers