e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Anesthesia Management Due to Cesarean Section in 3 Pregnant Women with Mitral Stenosis

Submitted : 21.01.2019 Accepted : 19.04.2019 Published: 20.06.2019

Abstract

Heart disease accounts for 15% of pregnancy-related mortality. According to New York Heart Association functional classification system, patients with severe mitral stenosis and functional capacity class 3-4 are not recommended to conceive. In such cases, a multidisciplinary team consisting of the cardiologist, obstetrician, anesthesiologist and neonatologist is required. General anesthesia, spinal anesthesia, epidural anesthesia and combined spinal-epidural anesthesia techniques can be used in cesarean operations of pregnant women with heart valve disease. None of these have a proven superiority. We successfully applied epidural and combined spinal-epidural anesthesia techniques in three patients with severe mitral stenosis.
Keywords: Pregnancy , mitral stenosis , cesarean sexio , anesthesia management

Özet

Kalp hastalığı, gebeliğe bağlı mortalitenin %15?ini oluşturur. Ciddi mitral darlık ve fonksiyonel kapasitesi New York Kalp Derneği (New York Heart Association (NYHA)) fonksiyonel kapasite skalasına göre sınıf 3-4 olan hastaların gebe kalmaları önerilmez. Bu gibi durumlarda kardiyolog, obstetrisyen, anestezist ve neonatologlardan oluşan multidisipliner bir yaklaşım gereklidir.
Kalp kapak hastalığı olan gebelerin sezaryen operasyonlarında, genel anestezi, spinal anestezi, epidural anestezi ve kombine spinal-epidural anestezi teknikleri kullanılabilir. Bunların hiçbirinin kanıtlanmış bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Biz 3 ciddi mitral darlığı olan gebede epidural ve kombine spinal- epidural anestezi tekniklerini başarılı bir şekilde uyguladık.
Anahtar kelimeler: Gebelik , mitral stenozis , sezaryen seksio , anestezi yönetimi

Who liked this


No Record

Followers


No record