e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A Rare Ileus Etiology: Giant Fecaloma

Submitted : 11.09.2018 Accepted : 28.09.2018 Published: 07.11.2018

Abstract

Introduction: Fecaloma which is characterized by massive stony masses that are often localized in the sigmoid colon and rectum. Fecaloma can cause serious complications. Perforation of the gastrointestinal system may occur prolonged pressure of the fecal compartment, and progress of the obstruction.

Case Report: A seventy-seven-year-old male patient was admitted to the emergency service due to the absence of gas-feces for about four days. It was learned that there was chronic hypopotassemia about 5-6 months on his resume. In the abdominal examination of patient, distantion was seen in the abdomen and the bowel sounds were hypoactive in all quadran. The rectal space was empty. There was a multiple air-fluid level at the small intestine-colon level in radiographic imaging. Emergency laparotomy was planned for the patient because of progression of the distention and continued ileus in the radiographic imaging controls. There was a fecaloma approximately 10 * 5 cm in size distal to the descending colon. In the postoperative follow-up, the examination of the abdomen and the radiographic imaging became normal.

Conclusions: Fecal obstruction should be considered in geriatric and bed-dependent patients which applied ileus pre-diagnosis. Laparotomic surgical approach should be added to the algorithm of ileus treatment in cases of ileus with prolonged and without benefit from medical treatment.

Keywords: Air-fluid level , Fecaloma and Ileus

Özet

Giriş: Fekalom sıklıkla sigmoid kolon ve rektumda yerleşmiş masif taşlı kitleler ile karakterizedir. Fekalom ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Gastrointestinal sistemin perforasyonu, fekal bölümün uzun süreli basısı ve tıkanıklığın ilerlemesi ile meydana gelebilir.

Olgu Sunumu: Yetmiş yedi yaşında erkek hasta yaklaşık dört gün boyunca gaz dışkılarının bulunmaması nedeniyle acil servise başvurdu. Özgeçmişinde 5-6 ay süren kronik hipopotasemi olduğu öğrenildi. Hastanın abdominal muayenesinde, abdomende distansiyon görülmüş olup, tüm kadranlarda barsak sesleri hipoaktifti. Rektal ampulla boştu. Radyografik görüntülemede ince bağırsak-kolon seviyesinde çok sayıda hava-sıvı seviyesi vardı. Hastada, distansiyonun ilerlemesi ve radyografik görüntüleme kontrollerinde devam eden ileus nedeniyle acil laparotomi planlandı. İnen kolonun proksimalinde yaklaşık 10 x 5 cm boyutlarında bir fekaloma vardı. Postoperatif izlemde, batın muayenesi ve radyografik görüntüleme normal hale geldi.

Tartışma-Sonuç: İleus ön tanılı geriatrik ve yatağa bağlı hastalarda fekal obstrüksiyon düşünülmelidir. Uzun süreli ve medikal tedaviden fayda görmeyen ileus vakalarında, ileus tedavisinin algoritmasına laparotomik cerrahi yaklaşım eklenmelidir.

Anahtar kelimeler: Hava-sıvı seviyesi , Fekalom ve İleus

Who liked this


No Record

Followers


No record