e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A rare obstructing gastric tumour: Schwannoma

Submitted : 28.05.2018 Accepted : 13.01.2019 Published: 04.03.2019

Abstract

Gastrointestinal stromal tumour (GIST)?s are tumors of mesenchymal origin. They are mostly located in the stomach and small bowel. Depending on its localization and dimension, the clinical presentations of GIST can be gastrointestinal bleeding, perforation and obstruction. GIS schwannomas are mostly located in the stomach, colonic and oesophagal cases are also reported in literature. Here, we report a case of a 69-year-old male patient who had a car accident and hospitalized for femur fracture by orthopaedic unit. He had undergone surgery for a gastric tumour in the ileus which pathologically was confirmed as incidental schwannoma.
Keywords : GIST , stomach schawannoma , obstruction

Turkish Abstract

Mezenkimal kaynaktan gelişen, gastrointestinal sistem (GİS) kitleleri, gastrointestinal stromal tümör (GİST) olarak adlandırılır ve gastrointestinal sistemde en sık mide ve ince barsaklarda gözlenirler. GİST, lokalizasyon ve tümörün çapına bağlı olarak; gastrointestinal hemoraji, perforasyon veya obstrüksiyon gibi farklı klinik tablolarla karşımıza çıkmaktadır. GİS schwannomaları, sıklıkla mide yerleşimli olarak raporlansalar da, kolon ve özofagus lokalizasyonlu vakalar da literatürde bulunmaktadır.
Araç dışı trafik kazası nedeniyle femur kırığı tanısı alarak interne edilen ve daha sonra ileus gelişmesi sebebiyle acil şartlarda opere edilen ve obstrüktif insidental mide schwannoması saptanan hastayı sunmayı amaçladık.
Turkish Keywords : , GIST , mide schwannoma , obstrüksiyon

Introduction

Gastrointestinal stromal tümör (GİST)?leri, primer olarak gastrointestinal sistem ve gastrointestinal sistem dışı yerleşimli olan mezenkimal tümörlerdir. Schwannoma ise myelin kılıftan kaynaklanan, nadir görülen benign neoplazmdır. Gastrointestinal schwannomlar en sık midede görülürken, bunu sırasıyla kolon ve rektum takip eder 1. Gastrointestinal schwannomlar sıklıkla asemptomatik olup nadiren gastrointestinal hemoraji, perforasyon ve obstrüksiyon gibi şikayetlerle semptom verebilir. Yazımızda, ileus nedeniyle acil şartlarda opere ettiğimiz ve insidental olarak gastrik schwannoma saptanan hastamızı sunmayı amaçladık.

Case Report

Araç dışı trafik kazası nedeniyle acil servise getirilen 69 yaşındaki erkek hasta, femur kırığı tanısı ile ortopedi kliniğince interne edildi. Üç gün sonra karın ağrısı, bulantı, kusma ve gayta çıkışı olmaması nedeni ile tarafımıza konsülte edilen hastanın abdomen tomografisinde, ince barsak anslarında kalınlaşma ve ileus uyumlu görünüm saptanması üzerine hasta ileusa bağlı akut karın ön tanısıyla acil operasyona alındı. Eksplorasyonda ince barsaklarda yaygın distansiyon ve mide büyük kurvutura ön yüzde 5x6x4 cm boyutunda kitlesel lezyon tespit edildi (Şekil 1).

Şekil 1
Schwannoma makroskopik görüntüsü

 

Kitlenin düzgün, semimobil olması, serozal yüzeylerde herhangi bir maligniteyi çağrıştıracak ülserasyon ve yapışıklık olmaması nedeni ile benign olduğu düşünüldü. Kitleye sağlam sınırlardan wedge rezeksiyon yapıldı. Histopatolojik ve immunokimyasal incelemede gastrik schwannoma olarak rapor edildi (Şekil 2).

Şekil 2
Schwannoma mikroskopik 15 X10 luk büyütme

 

Postoperatif 10. günde yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopisinde rezeksiyon kenarından alınan biyopsilerde nükse rastlanmadı. Hasta postoperatif 14 günde şifa ile taburcu edildi.

Discussion

Schwan hücre kılıfından köken alan schwannomalar; genellikle nadir görülen,  bening ve iyi prognozlu tümörlerdir.Gastrointestinal sistemde nadir görülmesine karşılık, en sık midede görülüp tüm gastrik tümorlerin % 0.2 sini oluşturmaktadır 2. Tümörün yerleşim yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak semptom verirler.Tanısı, genellikle tümörün komplikasyonu veya başka bir nedenle yapılan laparotomi esnasında insidental olarak konulur. Literatürde genellikle vaka sayısı az olduğundan olgu sunumları şeklinde  rapor edilmiştir.Her iki cinste eşit oranda ve genellikle 6.dekatta görülmektedir 3. Tanısında üst gastrointestinal sistem endoskopisi, endoskopik ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans kullanılmaktadır. Hiçbir radyolojik veya endoskopik tetkik yontemi Schwannoma tanısını koymak için yeterli değildir. Bazen bizim olgumuzda olduğu gibi rastlantısal olarak intraoperatif  biyopsi ile tanı konabilir .Öfkeli  ve ark. karaciğer hemanjiomunu taklit eden  dev mide gastrointestinal stromal tümörü intraoperatif  tanısı konarak kitle total eksizyon yapılmıştır 4. İnce ve ark. Gastrik schwannomanın peptik ülser perforasyonuna neden olduğu göstermişlerdir 5. GİST tedavisinde esas yöntem cerrahi rezeksiyondur ve total rezeksiyon halen en başarılı olan tedavi yöntemidir. Özellikle 2 cm?nin üstündeki tümörlerde cerrahi rezeksiyon öncelikli olarak önerilmektedir. Birkaç milimetrelik küçük GİST?lerde endoskopik takip yapılabilir 6. Tümör fazla infiltratif olmadığından geniş rezeksiyonla temiz cerrahi sınır elde edilebilir. Son yıllarda GİST?ler icin laparoskopik rezeksiyonlar artmaktadır .Laparoskopik yöntemle mide GİST?leri için rezeksiyon artmasına karşılık diğer gastrointestinal sistem organlar  GİST?leri ile ilgili fazla çalışma yoktur 7. Bizim olgumuzun 2 yıllık takiplerinde cerrahi sınırda nükse rastanmadı.

Sonuç

Gastrik schwannoma, mide tümörlerinin çok nadir görülen tipidir. Hastalar asemptomatik olmakla birlikte bazen gastrointestinal kanama ve anemi gibi şikayetlere sebep olabilir. Schwannoma yavaş büyümesi nedeniyle tanı genellikle gecikir. Bizim olgumuzda olduğu gibi bazen başka nedenlerle yapılan laparotomiler esnasında tesadüfen saptanabilir. Schwannoma tümörü için lokal eksizyon cerrahi tedavi için yeterlidir.

References

  1. Agaimy A, Märkl B, Kitz J, et al. Peripheralnervesheathtu­mors of thegastrointestinaltract: a multicenterstudy of 58 patientsincluding NF1-associated gastric schwannoma and unusual morphologicvariants. VirchowsArch 2010;456(4): 411-22.
  2. Ho Y, Choong B, Yoon L, Ho G. GastricSchwannoma. Yonsei Med J 2008;49(6):1052-54.
  3. Mulchandani MH., et al. ?Gastrointestinalautonomicnervetumours-report a caseandreview of literature?. World Journal of SurgicalOncology: 2005; 3: 46.
  4. Öfkeli  Ö, Ulaş M, Özer İ,  Öter V ve Aksoy E. Karaciğer Hemanjiomunu Taklit Eden Dev Mide Gastrointestinal Stromal Tümörü :CausaPedia 2015;4:1138
  5. İnce V,Ateş M, Dirican ve ark.?Peptik ülser perforasyonuna eşlik eden gastrik sckwannoma??Dicle tıp dergisi 2011;38(3):339-41.
  6. Piccinni G, Marzullo A, Angrisano A, et al. Endoscopicresection of benignverylow-risk gastricgastrointestinalstromaltumors. Is it enough?Eur J GastroenterolHepatol 2007;19:177-9.
  7. Demetri GD, Benjamin RS, BlankeCD,et al. NCCN Task Force Report:Optimal management of patients with gastrointestina lstromaltumor(GIST)-Update of the NCCN ClinicalPracticeGuidelines. JNCCN2007;5:1-29.

Information Presentation

10-12 Kasım 2017 tarihinde  İzmit'te 9.Cerrahi Araştırma Kongresinde PS-26 nolu poster olarak sunulmuştur.

Who liked this


No one liked this yet.

Followers