Create Account
Forget Password

Authors

Ufuk Çobanoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...
Fuat Sayır
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...
Duygu Mergan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...

Who liked this


No Record

Followers


No record

The dreams: Pneumonia and pleural effusion, The cold facts: Intrathoracic lymphoma

Intrathoracic Lymphoma
Articles > Thoracic Surgery
Submitted : 29.01.2017
Accepted : 16.02.2017
Published: 24.03.2017

Abstract

Lymphoid neoplasms represent a heterogeneous group of neoplasms, including non-Hodgkin lymphoma, Hodgkin lymphoma, multiple myeloma and acute and chronic lymphocytic leukemia. Hodgkin's lymphoma is charecterized by progressive enlargement of the lymph nodes. Seven years old male patient presented with a year history of cough, sputum, left chest pain, fever. Chest X-ray revealed pneumonic infiltration and pleural effusion on the middle and lower zones of the left lung and a left tube thoracostomy was performed. Thorax computed tomography revealed lobular limited mass and multiple conglomerate lymphadenopathy in the left thoracic cavity. Histopathological examination revealed a Hodgkin?s lymphoma of nodular sclerosing type. After taking diagnosis the patient was sent to pediatric hematology oncology clinics for follow up and therapy. In this article, a Hodgkin?s lymphoma presenting with pneumonia-like symptoms is discussed.
Keywords: Pneumonia , Pleural effusion , Hodgkin's lymphoma

Özet

Lenfoid neoplazmlar, non-Hodgkin lenfoma, Hodgkin lenfoma, multiple myelom ve akut kronik lenfositik lösemi gibi heterojen bir grubu temsil ederler. Hodgkin lenfoma, lenf nodlarının ilerleyici büyümesi ile karakterize olan lenfoid sistem malignensisidir. Yedi yaşında bir erkek hasta, bir yıldır devam eden öksürük, balgam, sol göğüs ağrısı ve yüksek ateş yakınmalarıyla başvurdu. PA akciğer grafisinde, sol akciğer orta ve alt zonda pnömonik infiltrasyon ve plevral efüzyon saptanmış ve hastaya sol tüp torakostomi uygulanmıştır. Hastanın toraks bilgisayarlı tomografisinde, sol intratorasik boşlukta lobüle kontürlü kitle ve multipl konglomerasyon gösteren lenf adenopatiler tespit edilmiştir. Histopatolojik inceleme sonucu da nodüler sklerozan tipte Hodgkin lenfoma olarak gelmiştir. Hastamız, tanı konulduktan sonra çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği?nce takip ve tedavi edilmek üzere ilgili merkezlere yönlendirildi. Bu makalede, pnömoni benzeri şikayetler ile başvuran bir Hodgkin lenfoma olgusu sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Pnömoni , Plevral efüzyon , Hodgkin lenfoma
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.