e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Food Aspiration with Total Atelectasis

Submitted : 09.03.2016 Accepted : 01.04.2016 Published: 11.04.2016

Abstract

Tracheobronchial foreign body aspiration, is a clinical condition, can cause many serious complications. The diagnosis could be difficult because of similar findings with other pulmonary diseases. Well evaluated physical examination and radiological findings with reliable history help to diagnosis. Bronchoscopy is the gold standard of the treatment. In the cases that are resistant to treatment and have radiological findings, foreign body aspiration should be suspected.
Keywords: Atelectasis , Bronchoscopy , Foreign body aspiration

Özet

Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları, ciddi komplikasyonlara neden olabilen klinik bir durumdur. Tanıda, başka hastalıklar ile klinik benzerlikleri nedeniyle zorluk oluşabilmektedir. Güvenilir anamnez ile birlikte iyi değerlendirilmiş fizik muayene ve radyolojik bulgular tanıda yardımcı olmaktadır. Tedavide altın standart olan bronkoskopidir. Radyolojik bulguları olan, tedaviye dirençli olgularda yabancı cisim aspirasyonundan şüphelenilmelidir.
Anahtar kelimeler: Atelektazi , Bronkoskopi , Yabancı cisim aspirasyonu

Who liked this


No Record

Followers


No record