e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Hand-foot-mouth Disease in an Immunocompetent Adult

Submitted : 09.02.2016 Accepted : 19.01.2017 Published: 19.01.2017

Abstract

Hand, foot and mouth disease (HFMD) is a highly infectious childhood disease and mostly caused by Coxsackievirus A16 and Enterovirus 71. It is a benign, self-limiting disease and characterized by mild clinical symptoms including fever with typical erythematous papules on the hands, feet, and oral cavity. This disease is rarely seen in healthy adults.
A 39-year-old Turkish male applied with fever, sore throat, malaise and multiple vesicles on both palms and soles. His 5-year-old son had same symptoms and had been diagnosed with HFMD 7 days ago. The patient was diagnosed with HFMD based on history, characteristic skin lesions and Polymerase chain reaction (PCR) analysis and was treated symptomatically. The lesions resolved spontaneously in 10 days without any complications during a 5-month follow-up.
In this report, we describe a case of HFMD caused by Coxsackievirus A16 in an immunocompetent adult. Although, HFMD is rarely seen in healthy adults, the disease should always be kept in mind in patients who present with fever, malaise and maculopapular rashes.
Keywords: Hand-foot and mouth disease , Coxsackievirus A16 , Enterovirus 71

Özet

El-ayak-ağız hastalığı, çoğunlukla Koksakivirus A16 ve Enterovirus 71?in neden olduğu, oldukça bulaşıcı bir çocukluk çağı hastalığıdır. Eller, ayaklar ve oral kavitede görülen eritamatöz papüller döküntüler ile ateşin olduğu hafif klinik semptomlarla seyreden ve kendini sınırlayan bir hastalıktır. Bu hastalık sağlıklı erişkinlerde nadir görülür.
Otuzdokuz yaşında erkek hasta ateş, boğaz ağrısı, halsizlik ve her iki avuç içi ile ayak tabanında çok sayıda veziküler döküntü şikayeti ile başvurdu. Aynı şikayetleri olan 5 yaşındaki oğluna bir hafta önce el-ayak-ağız hastalığı tanısı konulmuştur. Hasta, hikayesi, karakteristik deri lezyonları ve polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) analizi sonucu el-ayak-ağız hastalığı tanısı aldı ve semptomatik olarak tedavi edildi. Lezyonlar 10 gün içinde kendiliğinden söndü ve 15 aylık takibinde komplikasyon gözlenmedi.
Bu bildiride, immunkompetan bir yetişkinde Koksakivirus A16?nın neden olduğu bir el-ayak-ağız hastalığı vakasını tanımladık. El-ayak-ağız hastalığı sağlıklı yetişkinlerde az görülmesine rağmen ateş, halsizlik ve makulopapüler döküntüler ile başvuranlarda bu hastalık akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: El-ayak-ağız hastalığı , Koksakivirus A16 , Enterovirus 71

Who liked this


No Record

Followers


No record