e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Generalized Involvement of Kaposi Sarcoma in Scalp: A Rare Localization

Submitted : 24.12.2015 Accepted : 19.02.2016 Published: 19.02.2016

Abstract

Kaposi?s sarcoma (KS) was first described in 1872 by Moritz Kaposi who described three fatal cases. KS has been defined as a malignant neoplasm of blood or lymph vessels which has a multifactorial pathogenesis presenting with multiple vascular nodules in the skin or other organs. A 69 year old male who presented with multiple, generalized patches and plaques on his scalp sizes ranged from 2 cm to 4 cm has been reported. Histopathological examination of the biopsy specimens was reported as Kaposi?s sarcoma. The purpose of our case report is to share a rare mesenchymal tumor with a rarely reported localization in the literature.
Keywords: Kaposi?s Sarcoma , Scalp , Generalized

Özet

Kaposi sarkomu(KS) 1872 yılında Moritz Kaposi tarafından ölümle sonuçlanan 3 vakada tanımlanmıştır. KS kan ve lenf damarlarından kaynaklı, cilt veya diğer organlarda multiple vasküler nodüllerle seyreden, multifaktöriyel patogeneze sahip malign bir tümördür. 69 yaşındaki erkek hasta skalpte boyutları yaklaşık 2-4 cm arası değişen jeneralize yerleşimli multipl yama-plak tarzı cilt lezyonları nedeniyle başvurdu. Lezyonların histopatholojik incelemeleri kaposi sarkomu olarak raporlandı. Olgu sunumumuzdaki amaç, literatürde nadir raporlanan bir lokalizasyona sahip nadir bir mezenkimal tümörü paylaşmaktır.
Anahtar kelimeler: Kaposi Sarkomu , Skalp , Jeneralize

Who liked this


No Record

Followers


No record