Create Account
Forget Password

Authors

Ufuk Çobanoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...

Who liked this


Ufuk Çobanoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakü...
04.12.2014

Serkan Kaya
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakü...
03.12.2014

Followers


No record

Reexpansıon Pulmonary Edema Developed After Applıcatıon of Video-Assisted Thoracoscopic Surgery: Case Report

Reexpansıon Pulmonary Edema
Articles > Thoracic Surgery
Submitted : 10.11.2014
Accepted : 24.11.2014
Published: 03.12.2014

Abstract

Reexpansion pulmonary edema is a rare but life threating complication which is occurring during the treatment of lung collapse secondary to pleural effusion, pneumothorax or atelectasis. Reexpansion pulmonary edema is very rarely described in association with anesthesia and video-assisted thoracoscopic surgery. Mechanical ventilation may be reqired in the treatment. Our case was a 67-year-old woman who presented with dyspnea. Her chest radiograph had pleural effusion and pleural thickening on the left. Pleural effusion was drained and pleural thickening was decorticated with video-assisted thoracoscopic surgery. Blood gases and oxygen saturation levels were worsened one hours after surgical intervention and, she had developed reexpansion pulmonary edema. She is mechanically ventilated in intensive care unit for two days, and during this period, fluid restriction, colloid fluid replacement, steroid, diuretic and oxygen support therapy were applied, and discharged on fifth day with a full clinical and radiological recovery. With this case, we aimed to present the treatment steps and clinical progress of a patient with reexpansion pulmonary edema.
Keywords: Reexpansion pulmonary edema , Pleural effusion , Video-assisted thoracoscopic surgery

Özet

Reekspansiyon pulmoner ödem; plevral efüzyon, pnömotoraks veya atelektaziye sekonder kollabe akciğerin tedavisi sırasında gelişen nadir ancak ölümcül olabilen bir komplikasyondur. Reekspansiyon pulmoner ödemin anestezi ve video yardımlı torakoskopik cerrahi ile olan birlikteliği çok nadirdir. Tedavide mekanik ventilasyon gerekebilir. Bizim olgumuz dispne şikayeti ile gelen altmış yedi yaşında kadın hasta idi. Akciğer grafisinde solda plevral efüzyon ve plevral kalınlaşma vardı. Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile efüzyon boşaltıldı ve plevral kalınlaşma dekortike edildi. Cerrahi müdahaleden bir saat sonra kan gazları ve oksijen saturasyonu bozuldu ve reekspansiyon pulmoner ödem gelişti. Yoğun bakımda iki gün mekanik ventilasyon uygulandı ve bu süreçte, tedavi olarak sıvı kısıtlanması, kolloid sıvı replasmanı, steroid, diüretik ve oksijen desteği uygulandı ve beşinci gün, klinik ve radyolojik tam iyileşme ile taburcu edildi. Bu yazıda, olgunun yoğun bakım tedavi basamakları ve klinik sürecinin sunulması amaçlandı.
Anahtar kelimeler: Reekspansiyon pulmoner ödem , Plevral efüzyon , Video yardımlı torakoskopik cerrahi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.