Create Account
Forget Password

Authors

Emre Kaçar
Afyon Kocatepe Üniversitesi...
Ozan Turamanlar
Afyon Kocatepe Üniversitesi...
Oğuzhan Güven Gümüştaş
Acıbadem Hastanesi
Yücel Gönül
Afyon Kocatepe Üniversitesi...
Nevzat Demirhan
Acıbadem Hastanesi
Özlem Akan
Acıbadem Hastanesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

Anterior Cerebral Artery Duplication Accompanied By Anterior Communicating Artery Aplasia

Anterior Communicating Artery Aplasia
Articles > Radiology
Submitted : 25.09.2014
Accepted : 12.11.2014
Published: 24.11.2014

Abstract

The blood supplies of the brain are internal carotid artery and vertebral arteries which are located in the subarachnoid space. Internal carotid artery creates bilaterally the anterior portion of the cerebral arterial rings. Pathological problems of the arteries which are forming cerebral arterial ring can lead to neurological diseases such as vascular stroke, cerebral infarction or transient ischemic attack. Eleven years old female patient with severe headache taken magnetic resonance angiography. Anterior cerebral artery duplication accompanied by anterior communicating artery aplasia were revealed. Anterior cerebral artery duplication accompanied by anterior communicating artery aplasia is a rare anatomical variation. Magnetic resonance angiography for the detection of this variation is an effective imaging technique. We believe that knowledge of the vascular anatomy and variations in this region will allow to be made effective diagnosis and treatment for clinicians.
Keywords: Variation , Magnetic resonance angiography , Anterior cerebral artery , Anterior communicating artery

Özet

Beynin kanlaması, subaraknoid boşlukta yer alan a. carotis interna ve a. vertebralis’lerden olur. Serebral arteriyel halkanın anterior kısmını, bilateral a. carotis interna oluşturur. Serebral arteriyel halkayı oluşturan arterlerin patolojik problemleri, vasküler inme, beyin enfarktı ya da geçici iskemik atak gibi nörolojik hastalıklara yol açabilir. Şiddetli baş ağrısı olan onbir yaşındaki bayan hastaya çekilen kraniyal manyetik rezonans anjiografide, a. cerebri anterior duplikasyonu ve eşlik eden a. communicans anterior aplazisi saptandı. A. cerebri anterior duplikasyonuna eşlik eden a. communicans anterior aplazisi oldukça nadir görülen bir anatomik varyasyondur. Manyetik rezonans anjiografide, bu varyasyonun saptanmasında etkili bir görüntüleme yöntemidir. Klinisyenler açısından bu bölgenin vasküler anatomisi ve varyasyonlarının bilinmesi tanı ve tedavinin etkin bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlayacağı inancındayız.
Anahtar kelimeler: Varyasyon , Manyetik rezonans anjiografi , Arteria cerebri anterior , Arteria communicans anterior
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.