Create Account
Forget Password

Authors

Alihan Erdoğan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Pelin Özcan Kara
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Emel Ceylan Günay
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A Potential False Positive Finding on 99mTc Red Blood Cell Gastrointestinal Bleeding Scintigraphy

False Positive Penil Activity
Articles > Nuclear Medicine
Submitted : 03.12.2013
Accepted : 10.01.2014
Published: 20.02.2014

Abstract

Tc-99m labeled RBC scintigraphy is the most commonly employed method in the evaluation of especially lower gastrointestinal bleeding. On Tc-99m RBC images gastrointestinal bleeding site can be seen as an initial focus of increased radiotracer activity. On subsequent images the intensity of the activity increases and activity site changes position. Although, this pattern is specific for gastrointestinal bleeding site, false positive findings do occur imitating gastrointestinal bleeding. We report a case of a patient who had total colectomy two years ago with minimal hematochezia ongoing for two days that presented with lower gastrointestinal hemorrhage. Tc-99m labeled RBC scan was performed for detection of any bleeding site. Although, gastrointestinal bleeding focus was not shown, in the dynamic and late images physiologic penil activity mimicking bleeding site was revealed. In male patients penil activity is one of the potential false positives in gastrointestinal bleeding scintigraphy and should not be misinterpreted as a focus of hemorrhage, because of slow filling pattern simulating an acute bleed.
Keywords: Gastrointestinal bleeding scintigraphy , False positive , Penil activity

Özet

Tc-99m işaretli eritrosit sintigrafisi özellikle alt gastrointestinal kanama değerlendirilmesinde en sık kullanılan yöntemdir. Tc-99m işaretli eritrosit sintigrafi görüntülerinde gastrointestinal kanama bölgesi başlangıç odak noktası artmış radyotraser aktivitesi olarak görülür. Sonraki takip eden görüntülerde aktivitenin tutulum yoğunluğu artar ve aktivite bölgesi konumunu değiştirir. Bu patern gastrointestinal kanama bölgesi için özgül olmasına rağmen, gastrointestinal kanamayı taklit eden yanlış pozitif bulgular da ortaya çıkabilir. Biz bu olgu sunumunda 2 gündür devam eden hafif hematokezya ile giden alt gastrointestinal kanama ile başvuran, iki yıl önce total kolektomi öyküsü olan bir hastayı sunduk. Tc-99m işaretli eritrosit tarama herhangi bir kanama yeri tespiti için yapıldı. Gastrointestinal kanama odağı gösterilememekle birlikte, dinamik ve geç görüntülerde kanama odağını taklit eden fizyolojik penil aktivite ortaya çıktı. Erkek hastalarda penil aktivite gastrointestinal kanama sintigrafisinde potansiyel yanlış pozitif nedenlerden biridir ve akut kanamayı taklit eden yavaş dolum paterninin yanlışlıkla kanama odağı olarak yorumlanmaması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Gastrointestinal kanama sintigrafisi , Yanlış pozitif , Penil aktivite
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.