Create Account
Forget Password

Authors

Sermin Tok Umay
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Nihal Doğan
DPU-Kütahya Evliya Çelebi Eğ...
Çiğdem Devir
DPU-Kütahya Evliya Çelebi Eğ...

Who liked this


No one liked this yet.

Followers


Atypical Virchow - Robin Space: A Case Report with MRI Findings

Atypical Virchow - Robin Space
Articles > Radiology
Submitted : 05.07.2013
Accepted : 08.07.2013
Published : 23.08.2013

Turkish abstract

Virchow-Robin mesafeleri beyne giren perforan arterlerin çevresini saran perivasküler alanlardır. Mesafeler genelde mikroskobiktir, fakat genişledikleri zaman manyetik rezonans görüntülerde saptanabilir. İnvazif tanı yöntemleri gerekli değildir. Altmış bir yaşında, kadın hasta, 10 yıldır olan şiddetli başağrısı ile hastanemize başvurdu. Serebral manyetik rezonans görüntülemede, korpus kallozumda Virchow-Robin mesafeleri saptandı.

Introduction

Virchow-Robin mesafeleri beyne giren perforan arterlerin çevresini saran perivasküler alanlardır. Mesafeler normalde mikroskobiktir fakat genişledikleri zaman manyetik rezonans görüntülemede (MRG) saptanabilir 1. Bazen laküner enfarkt olarak yanlış yorumlanabilen genişlemiş Virchow-Robin mesafeleri, radyolojik olarak penetran arter bölgelerinde ortaya çıkmaları, tüm sekanslarda beyin omurilik sıvısı (BOS) ile izointens görülmeleri, kontrast tutmamaları, düzgün sınırlı olmaları ve kitle etkisi yaratmamaları ile ayırt edilirler 2.

Case Report

Altmış bir yaşında, kadın hasta, 10 yıldır olan şiddetli başağrısı nedeniyle hastanemize başvurdu. Sistemik ve nörolojik muayenelerinde özellik saptanmadı. Hastaya kontrastlı beyin MRG tetkiki uygulandı. Kontrastlı beyin MRG tetkikinde korpus kallozum genu, body ve splenium kesimlerinde, çok sayıda, oval, düzgün sınırlı, T1A, T2A serilerde BOS ile eş intensitede, kontrastlı serilerde kontrastlanmayan, sol lateral ventriküle hafif bası etkisi olan, en geniş yerde 5,5 mm çapında genişlemiş görünümler hafif bası etkisi nedeniyle atipik Virchow-Robin mesafeleri olarak değerlendirildi (Şekil 1-2).
 

Şekil 1
Koronal T2A MRG tetkikinde, BOS ile eş intensitede, sol lateral ventriküle hafif bası etkisi olan atipik Virchow-Robin mesafeleri

 

Şekil 2
Sagittal T1A kontrastlı MRG tetkikinde; korpus kallozum genu,body ve splenium kesimlerinde, BOS ile eş intensitede, kontrastlanmayan, çok sayıda, oval, düzgün sınırlı atipik Virchow-Robin mesafeleriDiscussion

Virchow-Robin mesafeleri sıklıkla bazal ganglionlar seviyesinde özellikle anterior kommissur civarında olur. Sık görüldüğü diğer lokalizasyonlar orta beyin, derin beyaz cevher ve subinsular kortekstir. Ayrıca talamus, dentat nukleus, korpus kallozum ve cingulate gyrusta bulunabilir 3. Virchow-Robin mesafelerinin etyolojisi belli olmasa da; demanslı, epilepsili, kafa travmalı, yüksek kan basınçlı hastalarda saptanmıştır 4. Tipik MRG bulguları; oval ya da yuvarlak iyi sınırlı, düzgün konturlu, BOS ile izointens ve kontrastlanmayan görünümlerdir3 .  Ayırıcı tanısı laküner infarkt, tümör, demyelinizasyon ve vasküliti içermektedir4. Atipik olarak bası etkilerinin olabileceği ve hidrosefaliye neden olabilecekleri bildirilmiştir5. İnvazif tanı yöntemleri gerekli değildir. MRG ile takibi yeterlidir 3.

Bizim olgumuzda MRG’de; korpus kallozumda, lateral ventriküle hafif basısı olan, düzgün sınırlı, BOS intensitesindeki lezyonlar atipik Virchow-Robin mesafeleri lehine değerlendirildi.

References

  1. Serhat A, et al. Atypical Virchow-Robin spaces: report of seven cases. Turkiye Klinikleri J. 2010; 30-6.
  2. Yıldız D, Sule K, Handan ÖK. Genişlemiş Virchow-Robin boşluklarına bağlı atipik Parkinsonizm: olgu sunumu. Parkinson Hast. Hareket Bozulukları D. 2012;15:17-20.
  3. Nisar AW, et al. Giant cystic Virchow-Robin spaces with adjacent white matter signal alteration. Turkish Neurosurgery. 2011;21:235-8.
  4. Figen T, et al. Serebral görüntülemede Virchow-Robin boşluğu: ayırıcı tanı ve klinik ilişkisi. J. Turk Cerebrovascular Dis. 2009;15(1):13-6.
  5. Karen L,  et al. Giant tumefactive perivascular spaces. Am J Neuroradiol. 2005;26:298-305.
Keywords : Virchow-Robin mesafesi , Korpus kallozum

Comments

Login for send comment.