Create Account
Forget Password

Authors

Sezgin Karasu
S.B. Ankara Eğitim ve Araştı...
Sevil Tokat
Türkiye Yüksek İhtisas Hasta...

Who liked this


mustafa çavdar
erü tıp fak.
20.06.2013

Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
14.02.2013

Followers


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
14.02.2013

Simultaneous Bilateral Primary Spontaneous Pneumothorax: A Case Report

Bilateral Spontaneous Pneumothorax
Articles > Thoracic Surgery
Submitted : 03.01.2013
Accepted : 10.01.2013
Published : 21.01.2013

Turkish abstract

Pnömotoraks plevral boşlukta hava birikmesi durumudur. Altta yatan bir etiyolojik faktör olmaksızın gelişen pnömotoraks, primer spontan pnömotoraks olarak adlandırılır. Eşzamanlı bilateral olarak görülmesi ise oldukça nadir ve hayatı tehdit eden bir durumdur. Bu olgu sunumunda bir simultane bilateral primer spontan pnömotoraks (SBPSP) olgusu tartışılmıştır.

Introduction

Geçmişinde herhangi bir travma hikayesi bulunmadan veya klinik ya da radyolojik olarak akciğer hastalığı olmadan plevra yaprakları arasında hava toplanması olayına primer spontan pPnömotoraks (PSP) denir.1 PSP’nin oluşumunda subplevral bir bül veya blep rüptürünün etken olduğuna inanılmaktadır. Literatürde insidansı erkekler için yıllık 7.4-28/100.000 ve kadınlar için yıllık 1.2-6/100.000 olarak bildirilmektedir.1,2

Simultane bilateral primer spontan pnömotoraks’a (SBPSP) ise PSP’ler içinde oldukça seyrek rastlanmaktadır. Ani akciğer kolapsı gelişebileceğinden yüksek hayati risk taşır. Acil olarak tedavi edilmesi gereklidir.3 Burada SBPSP gelişen ve ilk çekilen akciğer grafisi ile tanı konamadığından kollapsı artarak ciddi solunum sıkıntısı gelişen bir olgu sunulmaktadır.

Case Report

25 yaşında erkek hasta ani başlayan nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti ile hastanemiz acil servisine başvurdu. Fizik muayenesinde kalp hızı 150/dakika tansiyon 90/75 mmHg, pulsoksimetre ile ölçülen O2 satürasyonu %85 olarak saptandı. Ani başlayan şikayetleri nedeni ile öncelikle kardiak patolojiler düşünülen hastanın elektrokardiogramında belirgin patoloji saptanmaması üzerine direkt akciğer grafisi çekildi (Şekil 1).

Şekil 1
Olgunun acil servise ilk başvurudaki direkt akciğer grafisinde bilateral kollapsın görüntüsü

Henüz tanının konamadığı bu tetkikler sırasında genel durumu hızla bozulan ve pulsoksimetre ile ölçülen O2 satürasyonu %75’e düşen olguya entübasyon hazırlığı yapılarak pulmoner emboli ön tanısı ile laboratuar tetkikleri ve toraks bilgisayarlı tomografisi istendi. Tomografi sonucunda olguda her iki akciğerde yaygın kollapsa neden olan bilateral pnömotoraks saptandı (Şekil 2,3).

Şekil 2
Olgunun bilgisayarlı tomografisinde apeksde bilateral akciğer parankimindeki hacim kaybı
Şekil 3
Olgunun bilgisayarlı tomografisinde hiler seviyede bilateral akciğer parankimindeki hacim kaybı

Hastaya acil olarak bilateral tüp torakostomi uygulandı. Akciğerin hızlı ekspansiyonuna bağlı reekspansiyon ödeminden kaçınmak için kontrollü bir şekilde hava drenajına izin verildi. Kontrol akciğer grafisi çekildi ve akciğerin ekspanse olduğu görüldü.

Şekil 4
Olgunun bilgisayarlı tomografisinde bazallerde bilateral akciğer parankimindeki hacim kaybı
Şekil 5
Olgunun tüp torakostomi sonrası direkt akciğer grafisinde akciğerlerin ekspanse görünümü

Hastaya hastanemizden taburcu edilmesini takiben başka bir merkezde bilateral mini torakotomi ile opere edilmiş ve plörodezis uygulandı.

Discussion

SBPSP oldukça nadir görülen ve hayatı tehdit eden bir durumdur. Tüm pnömotorakslar içinde %2’den daha az oranda görülür.4,5 Simultane bilateral pnömotoraksdan farkı altta yatan bir hastalık bulunmamasıdır. Simultane bilateral pnömotoraks, gelişiminde en sık patolojik etken kronik obstrüktif akciğer hastalıkları olarak bildirilmektedir. 3-5 Ayrıca kistik fibrozis, malignite metastazları, tüberküloz ve travma veya cerrahi girişimlerden sonra simultane bilateral pnömotoraks görülebilir.4,5 Burada sunulan olguda anamnez ve laboratuar incelemelerinde yukarıda belirtilen durumların hiçbiri lehine bulgu saptanamamış olması olgunun SBPSP olduğunu göstermektedir.

SBPSP tedavisinde acil tüp torakostomi uygulanması ve hastadaki akciğer kolapsının geri döndürülerek, akciğerlerin akspansiyonunun sağlanması gereklidir. PSP’li hastalarda uzamış hava kaçağı, tansiyon pnömotoraks, hemopnömotoraks ve hastanın akciğerleri için risk içeren dalgıçlık veya pilotluk gibi işlerle uğraşması cerrahi endikasyon olarak kabul edilmektedir.1,2 Ancak, SBPSP hastaları için cerrahi endikasyon her zaman vardır.4 Olgulara zaman geçirmeden cerrahi plörodezis uygulanmalı ve tekrarlaması durumunda ortaya çıkabilecek hayati risk ortadan kaldırılmalıdır. Olgumuz hastanemizden taburcu edilmesini takiben başka bir merkezde bilateral mini torakotomi ile opere edilmiş ve plörodezis uygulanmıştır.

Ani gelişen nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleri acil servislerde sıklıkla kardiak patolojileri hatırlatmakta ve bu yönde tetkik ve tedaviyi öncelikli olarak telkin etmektedir. Bu olgu da öncelikle kardiak patolojiler düşünülmüş ve bu yönde inceleme yapılmıştır. Ancak bu sırada kaybedilen zamana bağlı olarak akciğerlerdeki kollaps artmış ve olgu arrest olmak üzere iken tanı konarak acil tedavi ile olgu entübe edilmeden veya daha sonuçlar gözlenmeden tedavi edilebilmiştir. Özellikle acil servislerde hasta gören göğüs cerrahisi ve göğüs hastalıkları uzmanları ani gelişen göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetlerinin pnömotoraks bağlı olabileceğini akılda tutulmalıdırlar.

References

  1. Melton LJ 3rd, Hepper NG, Offord KP. Incidence of spontaneous pneumothorax in Olmsted County, Minnesota: 1950 to 1974. Am Rev Respir Dis, 1979; 120(6): 1379-82.
  2. Sadikot RT, et al. Recurrence of primary spontaneous pneumothorax. Thorax, 1997; 52(9): 805–809.
  3. Williams-Johnson J, et al. Simultaneous spontaneous bilateral pneumothoraces in an asthmatic. West Indian Med J, 2008; 57(5): 508-10.
  4. Lee SC, et al. Simultaneous bilateral primary spontaneous pneumothorax. Respirology, 2008; 13(1): 145-8.
  5. Sayar A, et al. Simultaneous bilateral spontaneous pneumothorax report of 12 cases and review of the literature. Acta Chir Belg, 2004; 104(5): 572-6.
Keywords : Spontan pnömotoraks , Bilateral pnömotoraks , Plevra hastalıkları.

Comments

Login for send comment.