Create Account
Forget Password

Authors

Abdulkadir Yektaş
TC.Siirt üniversitesi Tıp Fa...

Who liked this


No one liked this yet.

Followers


The Effects of Tocilizumabi Intravenous Immunoglobulin and Methylprednisolone, Which are Anticytokine Drugs Used in the Treatment of Cytokine Storm in Critical Covid-19 Patients Hospitalized in the Intensive Care Unit, on the AP-Lung Images of the Patients

Critical Covid-19 patients, anticytokine therapy and AP-Lung images
Tutorial Multimedia > Anesthesiology & Reanimation
Submitted : 26.01.2022
Accepted : 01.04.2022
Published : 01.04.2022
Yoğun bakım ünitesinde yatan kritik Covid-19 hastalarında gelişen sitokin fırtınasının tedavisinde kullanılan tosilizumab, intravenöz immünglobulin ve metilprednizolonun hastaların AP-Akciğer grafilerinin görüntülerine etkilrini göstermeyi amaçladık. Hastaları Grup 1 (Tosilizumab:2X400mg 3 doz IV n=87), Grup 2(İntravenöz immünglobulin: 0,4g/kg/gün 5 gün IV n=70), Grup 3 (Metilprednizolon: 3 gün 3X80 mg IV daha sonra her gün 1 doz azaltılarak kesildi n=70) olarak 3 gruba ayırdık. SARS-Cov-2 virüsüne karşı aşılanmamış hastalar seçildi. Hastaların hastaneye başvuru anında çekilen toraks tomografi kesiti, antisitokin tedavi uygulamadan önceki ve Antisitokin tedaviden sonraki 7. Gündeki AP-Akciğer grafisi Tablo 1 de verildi. Akciğer grafilerindeki infiltrasyonlardaki minimum iyileşme pozitif, en minimal kötüleşme negatif ve değişiklik olmaması nötr olarak kodlandı. Antisitokin tedavinin bitiminden sonraki 7. Gündeki AP-Akciğer görüntülerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p=0,308). Sonuç olarak antisitokin tedavi sonrası AP-Akciğer görüntüleri tamamen düzelmemekte ve uygulanan 3 antisitokin ilaçın akciğer görüntülerindeki etkisi aynı olmaktadır.

Tablo 1: Gruplara dahil olan hastaların AP-Akciğer filmindeki gelişmeler, komorbidite durumları, 28 günlük mortalite ve trakeal aspiratta üreyen mikroorganizmalar.

Sunum
Keywords : Kritik Covid-19 hastaları , antisitokin tedavi , AP-Akciğer görüntüleri

Comments

Login for send comment.