e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Successful Treatment of Acute Cholecystitis and Pericholecystic Abscess with Percutaneous Cholecystostomy and Percutaneous Drainage in an Elderly Patient

Submitted : 13.07.2021 Accepted : 08.01.2022 Published: 27.01.2022

Abstract

Acute cholecystitis can be defined as an inflammatory disease of the gallbladder. The most common cause is gallbladder stones, which is more common in elderly patients and may cause mortality and morbidity. Removal of inflammation with medical treatment and elective cholecystectomy after about 4-6 weeks and emergency cholecystectomy are the treatment methods that can be preferred and percutaneous cholecystectomy can be preferred as an alternative treatment method that can be performed under local anesthesia, especially in elderly patients who have additional diseases and cannot tolerate general anaesthesia.
Keywords: Percutaneous cholecystostomy , Acute cholecystitis , Pericholecystic Abscess

Özet

Akut kolesistit safra kesesisinin inflamatuar hastalığı olarak tanımlanabilir. En sık sebep safra kesesi taşları olup bu durum yaşlı hastalarda daha sık görülüp mortalite ve morbiditeye neden olabilir. Medikal tedavi ile enflamasyonun giderilmesi ve yaklaşık 4-6 hafta sonra elektif kolesistektomi yapılması ve acil kolesistektetomi tercih edilebilecek tedavi yöntemleri olup özellikle yaşlı, ek hastalığı olan ve genel anesteziyi tolere edemeyecek hastalarda ise perkütan kolesistektomi lokal anestezi altında yapılabilen alternatif bir tedavi yöntemi olarak tercih edilebilir.
Anahtar kelimeler: : Perkütan kolesistostomi , Akut kolesistit , Perikolesistik Apse

Who liked this


No Record

Followers


No record