Create Account
Forget Password

Authors

Ahmet Karayiğit
Eskişehir Osmangazi Üniversi...
Dursun Burak Özdemir
Eskişehir Osmangazi Üniversi...
İ. Burak Karakaya
Eskişehir Osmangazi Üniversi...
Ümit Özdemir
Eskişehir Osmangazi Üniversi...
Hayrettin Dizen
Eskişehir Osmangazi Üniversi...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Locally Advanced Male Breast Cancer And Reconstructıon Wıth Pedıcled Musculocutaneous Latıssımus Dorsı Flap

Reconstructıon Wıth Latıssımus Dorsı Flap
Articles > General Surgery
Submitted : 10.11.2020
Accepted : 30.11.2020
Published: 04.12.2020

Abstract

The incidence of breast cancer in men is less than 1%. Unlike women, its incidence increases with age.
A 76-year-old male patient presented with a necrotic bulky mass in the right breast. On physical examination, ipsilateral axillary fixed lymph nodes were present. Due to the large size of the tumor modified radical mastectomy and chest wall reconstruction using latissimus dorsi flap was performed. Pathological examination revealed breast invasive solid papillary carcinoma, and 1 metastatic 19 reactive lymph nodes were dissected from the axilla. The patient was discharged without any problem. He is receiving adjuvant chemotherapy.
Male breast cancer is very rare and can be interfused with benign diseases such as gynecomastia. Since it may be ignored by patients and physicians, it is usually noticed late and therefore is often diagnosed at an advanced stage. If the defect cannot be closed primarily in locally large tumors, pedicled musculocutaneous latissimus dorsi flap can be used safely, among the reconstruction options.
Keywords: male breast cancer , latissimus dorsi flap , oncoplastic surgery

Özet

Erkeklerde meme kanseri görülme sıklığı yaklaşık %1’in altında olup oldukça nadirdir. Kadınlardan farklı olarak yaşla birlikte görülme sıklığı artmaktadır.
76 yaşında erkek hasta sağ memede üzeri nekrotik dev kitle ile başvurdu. Aksillada klinik olarak fikse lenf nodu mevcuttu. Tümör boyutu nedeniyle modifiye radikal mastektomi ve latissimus dorsi flebi kullanılarak göğüs duvarı rekonstrüksiyonu yapıldı. Patoloji sonucunda invaziv solid papiller karsinom olarak gelen hastanın aksilladan 1 adet metastatik, 19 adet reaktif lenf nodu diseke edildi. Hasta sorunsuz taburcu edildi. Adjuvan kemoterapi ve hormonoterapi tedavisi almaktadır.
Erkek meme kanseri nadir görüldüğü, jinekomasti gibi benign hastalıklarla karışabildiği, bulgular hastalar ve hekimler tarafından önemsenmeyebildiği için geç fark edilir ve bu nedenle de tanı konduğunda sıklıkla ileri evrede karşılaşılabilmektedir. Lokal olarak büyük tümörlerde defekt primer kapatılamayacaksa rekonstrüksiyon seçeneklerinden pediküllü muskülokütanöz latissimus dorsi flebi güvenle kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: erkek meme kanseri , latissimus dorsi flebi , onkoplastik cerrahi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.