Create Account
Forget Password

Authors

Ersan Özbudak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No one liked this yet.

Followers


Successful Surgical Intervention in Giant Circumflex Coronary Artery Aneurysm with Coronary Artery Disease

Giant Circumflex Coronary Artery Aneurysm
Articles > Cardiovascular Surgery
Submitted : 25.12.2018
Accepted : 27.03.2019
Published : 16.04.2019

Turkish abstract

Koroner arter anevrizmaları (KAA), koroner arterlerde lokalize veya diffüz anormal arter genişlemesi olarak tarif edilir. Görülme sıklığı % 0,3 ile % 5 arasında değişmektedir. Bu olgu sunumunda; akut koroner sendrom ile başvuran ve tüm koroner arterlerinde darlık ve anevrizma tespit edilen hastada başarılı koroner arter by-pass cerrahisi ve dev sirkumfleks koroner arter anevrizma ligasyonu sunulmuştur.

Introduction

Koroner arter anevrizmaları (KAA), koroner arterlerin  lokalize veya diffüz  anormal  genişlemesi olarak  tarif edilmektedir 1. 1958?de Munker ve ark. koroner anjiografi ile tespit edilmiş ilk antemortem vakayı tanımlamıştır 2. Görülme sıklığı % 0,3 ile % 5 arasında değişmektedir 3. Erişkinlerdeki  en sık nedeni aterosklerozdur.  Ayrıca; Kawasaki hastalığı, poliarteritis nodoza,  hiperkolesterolemi,  kokain kullanımı,  Ehlers-Danlos sendromu, Takayasu arteriti, skleroderma, sifiliz, geçirilmiş koroner girişim öyküsü, enfeksiyon hastalıkları gibi durumlar da etyolojide yer alabilir. Bu olgu sunumunda; akut koroner arter sendromu ile başvuran ve tüm koroner arterlerinde darlık ve anevrizma tespit edilen hastada başarılı koroner arter by-pass cerrahisi ve dev sirkumfleks koroner arter anevrizma ligasyonu sunulmuştur.

Case Report

Altmış üç yaşındaki erkek hasta ani başlayan göğüs ağrısı ile acil servise başvurmuş. Yapılan fizik muayene ve alınan tetkiklerde non st miyokard infarktüsü tespit edilerek koroner anjiografi yapılmıştır. Yapılan koroner anjiografide, multi damar koroner arter hastalığı ve tüm koroner arterlerde anevrizma görüntüsü saptanmıştır. Özellikle, sirkumfleks koroner arterde dev anevrizma saptanan hastaya erken operasyon planlanmıştır.  Kardiyopulmoner by-pass altında başarılı koroner arter  by-pass cerrahisi ve sirkumfleks  koroner arter anevrizmasına yönelik  ligasyon ve divizyon işlemi uygulanan hasta postoperatif 7. günde şifa ile taburcu edilmiştir.

Discussion

Koroner arter anevrizmaları tek veya birden çok ve sakküler veya fuziform olabilir. Erkeklerde daha sık görülür 4. KAA'na özgü semptom yoktur. Çoğunlukla anjina ve miyokart infarktüsü semptomları ile kendilerini gösterirler. KAA tanısı miyokardiyal iskemi şüphesi ile yapılan koroner anjiografi ile konur. Koroner arter anevrizmalarının cerrahi tedavi tipi konusunda henüz fikir birliği oluşmamıştır. Bir kısım cerrah, anevrizmatik segmentin distalinin ligasyonu ve koroner  arterin revaskülarizasyonunu önerirken, başka bir grup, greftlerin orta-uzun dönem açıklıklarındaki problemler nedeniyle distalin kapatılmaması gerektiğini savunmaktadırlar. Cerrahi tedavinin şeklini belirlemede genel yaklaşım; hastanın klinik durumu, eşlik eden kardiyak hastalıklar, anevrizmanın lokalizasyonu ve boyutuna göre olmalıdır. Olgumuzda olduğu gibi; koroner arter hastalığına eşlik eden  ve cerrahi erişimi zor olan bölgelerde ligasyon ve distal koroner by-pass cerrahisi oldukça güvenli bir yöntem olarak tercih edilebilir.

References

  1. Falsetti HL, Carrol RJ. Coronary artery aneurysm. Chest.  1976;69:630-6.
  2. Munker TM, Peterson O, Vesterdal J. Congenital aneurysm of the coronary artery with an arteriovenous fistula. Acta Radiol.  1958; 50:333-40.
  3. Espinola-Klein C,  et al. Ten-year outcome after coronary angioplasty in patients with single-vessel coronary artery disease and comparison with the results of the Coronary Artery Surgery Study (CASS). Am J Cardiol.  2000; 85:321-6.
  4. Swaye PS,  et al. Aneurysmal coronary artery disease. Circulation.  1983;67:134-8.

Information Presentation

Bu olgu sunumu; 26-29 Ekim 2018 tarihleri arasında Belek, Antalya Titanic Hotel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 15. Ulusal Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi'nde sunulmuştur. 

Keywords : Koroner arter , Anevrizma , Sirkumfleks

Comments

Login for send comment.